Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 01-01-2020 t/m 30-01-2024

Wet van 19 mei 1994, houdende regels betreffende de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan, belast met de materiële en immateriële opvang van asielzoekers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de materiële en immateriële opvang van asielzoekers toe te vertrouwen aan een wettelijk ingesteld bestuursorgaan;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. COA: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, bedoeld in artikel 2;

 • c. Kaderwet: de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • d. opvangcentrum: opvangvoorziening, niet zijnde een woning, hotel of pension, waarin door het COA aan asielzoekers opvang wordt geboden.

§ 2. Instelling en taken

Artikel 2

 • 1 Er is een Centraal Orgaan opvang asielzoekers, dat rechtspersoonlijkheid bezit.

 • 2 Het COA heeft zijn zetel ter plaatse door Onze Minister te bepalen.

 • 3 De Kaderwet is van toepassing op het COA.

Artikel 3

 • 1 Het COA is belast met:

  • a. de materiële en immateriële opvang van asielzoekers;

  • b. het plaatsen van asielzoekers in een opvangvoorziening;

  • c. het plaatsen van asielzoekers op gemeentelijke opvangplaatsen, alsmede het betalen van bijdragen aan de desbetreffende gemeente ten behoeve van de kosten van deze opvang;

  • d. werkzaamheden met betrekking tot de bemiddeling bij de uitstroom van verblijfsgerechtigden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Huisvestingswet 2014 naar door burgemeester en wethouders beschikbaar gestelde huisvesting;

  • e. door Onze Minister aan het COA op te dragen andere taken die samenhangen met de opvang van asielzoekers.

 • 2 Onze minister kan het COA taken als bedoeld in het eerste lid opdragen met betrekking tot andere categorieën vreemdelingen.

 • 3 Bij regeling van Onze Minister kunnen regels worden gesteld met betrekking tot verstrekkingen aan asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen als bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4

Bij de toepassing van artikel 3, tweede en derde lid, doet Onze Minister, voor zover dat gevolgen heeft voor de uitoefening van openbaar gezag door het COA, daarvan mededeling aan beide Kamers der Staten-Generaal.

Artikel 5

Artikel 6

 • 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van het verstrekken van subsidies door het COA aan gemeenten ten behoeve van kosten, verband houdende met de opvang van asielzoekers door het COA.

 • 2 In deze algemene maatregel van bestuur kunnen tevens regels worden gesteld over de wijze waarop gemeenten dergelijke subsidies kunnen aanvragen.

Artikel 8

 • 1 Het bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waaronder de voorzitter. Het bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 2 De leden van het bestuur worden benoemd voor vier jaren. De aftredende leden kunnen ten hoogste tweemaal worden herbenoemd.

 • 3 Het bestuur stelt een reglement vast, dat in ieder geval voorziet in:

  • a. de vervanging van de voorzitter bij diens schorsing of ontstentenis;

  • b. delegatie en mandaat van bevoegdheden van het bestuur;

  • c. de wijze van besluitvorming van het bestuur.

Artikel 9

 • 1 Het bestuur is belast met de dagelijkse leiding van het COA en draagt zorg voor een goede uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 3.

 • 2 Een besluit van het bestuur om werkzaamheden, die de uitvoering van taken als bedoeld in artikel 3 betreffen, door derden te laten uitvoeren, behoeft voor zover het door Onze Minister aangegeven werkzaamheden betreft zijn goedkeuring.

Artikel 9a

 • 1 Het bestuur stelt voor het personeel een meldcode vast waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden.

 • 4 Het bestuur bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.

 • 5 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt vastgesteld uit welke elementen een meldcode in ieder geval bestaat.

Artikel 12

In afwijking van artikel 2 van de Wet privatisering ABP zijn de bij het COA werkzame personen geen overheidswerknemer in de zin van die wet. Artikel 15 van de Kaderwet is niet van toepassing.

Artikel 13

Het COA wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur.

§ 3. Informatievoorziening, sturing en toezicht

Artikel 14

 • 1 Onze Minister en het bestuur verstrekken elkaar tijdig alle voor de uitoefening van hun taken benodigde inlichtingen.

 • 2 Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot de verstrekking aan en door hem van inlichtingen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 15

 • 2 Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot de inrichting van het activiteitenverslag van het COA.

§ 4. Bekostiging en financieel toezicht

Artikel 16

 • 1 Onze Minister verstrekt het COA een subsidie voor de uitvoering van de opgedragen taken ten laste van de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • 3 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt.

Artikel 17

 • 2 Indien door bijzondere omstandigheden voor het COA kosten ontstaan die niet zijn voorzien bij de indiening van de begroting wordt ter zake van die kosten een aanvullend activiteitenplan en een aanvullende begroting ingediend. Ook het aanvullend activiteitenplan en de aanvullende begroting behoeven de instemming van Onze Minister.

Artikel 18

 • 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent:

  • a. de gegevens die Onze Minister met het oog op het opstellen van de begroting verstrekt aan het COA, alsmede op welk tijdstip deze gegevens uiterlijk worden verstrekt;

  • b. de termijn waarbinnen Onze Minister op het verzoek tot verlening onderscheidenlijk tot vaststelling van de subsidie beslist;

  • c. de wijze waarop de subsidie wordt bepaald;

  • d. de gevallen waarin het COA een vergoeding voor vermogensvorming als bedoeld in artikel 4:41 van de Algemene wet bestuursrecht verschuldigd is, alsmede hoe deze vergoeding wordt berekend;

  • e. de omvang en aanvulling van de egalisatiereserve en de aanwending van overschotten;

  • f. de overige aan de subsidie verbonden verplichtingen;

  • g. het verlenen van voorschotten.

 • 2 De voordracht voor een krachtens het eerste lid vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt niet gedaan dan nadat het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 19

 • 2 De accountant geeft binnen dertien weken na afloop van het boekjaar een schriftelijke verklaring af over de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen.

 • 3 Het bestuur werkt mee aan door Onze Minister in te stellen onderzoeken, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van het ministerie.

Artikel 20

Onze Minister kan regels stellen met betrekking tot de inrichting van het activiteitenplan en de begroting.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage , 19 mei 1994

Beatrix

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,

H. d’Ancona

Uitgegeven de zestiende juni 1994

De Minister van Justitie,

A. Kosto

Naar boven