Regeling certificaat inburgering oudkomers

[Regeling vervallen per 01-01-2019.]
Geraadpleegd op 29-09-2022.
Geldend van 08-09-2006 t/m 31-12-2018

Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 7 september 2005, nr. DDS 5360729

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

  • 2 Geen certificaat wordt uitgereikt aan de oudkomer die niet in Nederland in een gemeentelijke basisadministratie is ingeschreven.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

  • 1 Het college van burgemeester en wethouders vermeldt op het certificaat bij de afzonderlijke toetsonderdelen het bij de eindtoets behaalde niveau.

  • 2 Voor het certificaat wordt enkel het in de bijlage opgenomen model gebruikt.

  • 3 Bij het certificaat wordt een gewaarmerkte kopie van de verklaring van de onderwijsinstelling inhoudende de toetsresultaten gevoegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M.C.F. Verdonk

Naar boven