Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, houdende regels inzake inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen (Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 75/442/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 15 juli 1975 betreffende afvalstoffen (PbEG L 194), zoals laatstelijk gewijzigd bij beschikking nr. 96/350/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 mei 1996 houdende aanpassing ingevolge artikel 17 van de bijlagen IIA en IIB (PbEG L 135/32) en richtlijn nr. 75/439/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 juni 1975 inzake de verwijdering van afgewerkte olie (PbEG L 194), zoals gewijzigd door richtlijn nr. 87/101/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986 tot wijziging van Richtlijn 75/439/EEG inzake de verwijdering van afgewerkte olie (PbEG L 42), alsmede de artikelen 10.45, vijfde lid, en 10.55, vierde lid, van de Wet milieubeheer en de artikelen 3, 4 en 10, tweede lid, van het Besluit inzamelen afvalstoffen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

De artikelen 2, 3, 4, 6, en 12, eerste, tweede en vijfde lid, van het besluit zijn van overeenkomstige toepassing op de vermelding van een vervoerder, handelaar of bemiddelaar op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars.

Artikel 3

 • 1 De aanvraag voor een vermelding op de lijst van inzamelaars of op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars en een melding van een verandering van de gegevens, bedoeld in artikel 4 van het besluit, wordt gedaan met de in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen formulieren.

Artikel 4

Vermelding op de lijst van inzamelaars dan wel de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars geschiedt, indien aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • a. betrouwbaarheid, door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het inzamelen, vervoeren, handelen of bemiddelen, of indien de leiding bij meer personen berust, door ieder van hen;

 • b. vakbekwaamheid, door de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het handelen of bemiddelen, of indien de leiding bij meer personen berust, door ten minste een van hen.

Artikel 5

 • 2 In afwijking van het eerste lid verstrekt een aanvrager, wiens land van oorsprong of herkomst een andere lidstaat van de Europese Unie is dan Nederland, dan wel een andere staat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, de volgende gegevens die in de betrokken staat zijn afgegeven:

  • a. ten aanzien van betrouwbaarheid: een gelijkwaardige niet ouder dan drie maanden zijnde verklaring omtrent betrouwbaarheid;

  • b. ten aanzien van vakbekwaamheid: een door een daartoe bevoegde instantie afgegeven verklaring waaruit blijkt dat de aanvrager vakbekwaam is op het gebied van afvalstoffen.

 • 4 In plaats van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder b, of het tweede lid, onder b, kan de aanvrager verstrekken:

  • a. een afschrift van een bewijs van vakbekwaamheid bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Binnenvaartwet, of

  • b. een schriftelijk bewijs dat:

   • 1°. de aanvrager op 30 april 2004 bij een Nederlandse Kamer van Koophandel, of een bij Kamer van Koophandel in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, stond ingeschreven als een handelaar of bemiddelaar van afvalstoffen en

   • 2°. de natuurlijke persoon die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan het handelen of bemiddelen van afvalstoffen, of indien de leiding bij meer personen berust, ten minste een van hen, op 30 april 2004 bij aanvrager werkzaam was en belast was met het permanent en daadwerkelijk leidinggeven aan het handelen of bemiddelen van afvalstoffen.

 • 5 Ter voldoening aan de criteria, bedoeld in artikel 4, beoordeelt de instantie, bedoeld in het eerste lid, ten minste elke vijf jaar de gegevens, bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, op juistheid en volledigheid. Desgevraagd worden door de aanvrager aan die instantie opnieuw gegevens verstrekt.

Artikel 6

De vermelding op de lijst van inzamelaars of op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars wordt beëindigd indien:

 • a. de inzamelaar, vervoerder, handelaar of bemiddelaar daarom verzoekt;

 • b. de vermelding is geschied op grond van onjuiste gegevens;

 • c. niet meer wordt voldaan aan de criteria, bedoeld in artikel 4;

 • d. de communautaire vergunning of vergunning voor communautair beroepsvervoer van een vervoerder, genoemd in artikel 5, derde lid, onderdelen a en b, onherroepelijk is ingetrokken.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8 te Den Haag.

Den Haag, 13 april 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage 1

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Bijlage 2

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag.]

Naar boven