Vervanging openbare registers door microfoto's (Register Hypotheken 4, delen 10777 t/m 11310, kadaster Amsterdam)

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 16-08-1993 t/m heden

Vervanging openbare registers door microfoto's (kadaster Amsterdam)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 9 van de Kadasterwet (Stb. 1991, 570),

Besluit:

Artikel 1

De inhoud van het register van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken en de rechten waaraan deze onderworpen zijn, gehouden aan het kantoor van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Amsterdam, wordt vervangen door afschriften daarvan in dubbel in de vorm van microfoto's, voor zover het betreft de van 8 januari 1992 tot en met 7 januari 1993 verschenen delen van het register Hypotheken 4, zijnde de delen 10777 tot en met 11310.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 augustus 1993. Het wordt opgenomen in de Staatscourant.

Apeldoorn, 26 juli 1993

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze,
De

hoofddirecteur van het Kadaster en de Openbare Registers

.
Naar boven