Wijzigingsregeling Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 (tewerkstelling koks Aziatische horeca)

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-10-2019 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 augustus 2019, nr. 2019-0000122747, tot wijziging van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met de tewerkstelling van koks ten behoeve van de Aziatische horeca

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 8, derde lid, 10, en 22 van de Wet arbeid vreemdelingen;

Besluit:

Artikel II

  • 1 De voorschriften die op grond van paragraaf 19a zoals dat luidt na de inwerkingtreding van deze regeling worden verbonden aan tewerkstellingsvergunningen of gecombineerde vergunningen, zijn van toepassing op tewerkstellingsvergunningen of gecombineerde vergunningen die zijn verleend op grond van paragraaf 19a zoals die paragraaf luidde op de dag voor de inwerkingtreding van deze regeling.

  • 2 Ten aanzien van aanvragen die zijn ingediend voor 1 november 2019, is de verplichting om de beschikbaarheid van een arbeidsplaats ten minste drie weken voor het indienen van de aanvraag aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te melden niet van toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 augustus 2019

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

W. Koolmees

Naar boven