Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister

Geraadpleegd op 29-11-2023.
Geldend van 01-12-2018 t/m 30-06-2023

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 26 november 2018, nr. IENW/BSK-2018/117815, tot vaststelling van regels inzake gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister (Regeling gegevensverstrekking uit het rijbewijzenregister)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 125a, tweede lid, en 127, vijfde en zevende lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

BESLUIT:

§ 3. Te verstrekken gegevens

Artikel 3

Verstrekking van gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming uit het rijbewijzenregister vindt uitsluitend plaats overeenkomstig de bepalingen van deze paragraaf.

Artikel 4

Uit het rijbewijzenregister worden door de Dienst Wegverkeer aan de hierna genoemde overheidsorganen, bedoeld in artikel 125a, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de volgende gegevens verstrekt:

 • a. aan autoriteiten die betrokken zijn bij de uitvoering en handhaving van de Wegenverkeerswet 1994 en de bij of krachtens deze wet gestelde voorschriften: alle gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming;

 • b. aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de matchingsautoriteit van de Justitiële Informatiedienst, de bijzondere opsporingsdiensten en het openbaar ministerie, ten behoeve van de handhaving en naleving van andere wetten dan de Wegenverkeerswet 1994: alle gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, voor zover zij aangeven deze gegevens nodig te hebben voor de uitoefening van hun publieke taak;

 • c. aan de in de onderdelen a en b bedoelde overheidsorganen, voor andere taken dan in die onderdelen bepaald: de gegevens bedoeld in artikel 127, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

 • d. aan de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme:

  • 1°. geslachtsnaam, voorvoegsels, eerste voornaam voluit, voorletters van eventuele overige voornamen, burgerlijke staat, plaats en datum en eventueel land van geboorte, geslacht en burgerservicenummer van degenen aan wie een rijbewijs is afgegeven;

  • 2°. indien in het rijbewijs op verzoek van de houder diens adellijke titel of predikaat zijn vermeld, adellijke titel of predikaat;

  • 3°. indien in het rijbewijs op verzoek van de houder naamsgegevens van diens huidige echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner, dan wel van de laatst gewezen echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner zijn vermeld, geslachtsnaam, voorvoegsels en adellijke titel of predikaat van die huidige echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner, dan wel van de laatst gewezen echtgenoot, echtgenote of geregistreerd partner;

  • 4°. het adres van degenen aan wie een rijbewijs is afgegeven en het adres zoals het bekend was ten tijde van de afgifte;

 • e. aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat: de gegevens uit het rijbewijzenregister die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de in artikel 7:6, eerste lid, onder a, van de Arbeidstijdenwet genoemde taak of ter uitvoering van de artikelen 79, eerste lid, onderdeel e, en 104, eerste lid, onderdeel c, van de Wet personenvervoer 2000;

 • f. aan het agentschap Logius: na opgave van het burgerservicenummer en indien bij controle op basis daarvan door de Dienst Wegverkeer blijkt dat er sprake is van een geldig rijbewijs de MRZ-code van het rijbewijs dat is afgegeven aan de persoon aan wie het opgegeven burgerservicenummer toebehoort, ten behoeve van extra controle van de via DigiD vastgestelde identiteit.

Artikel 5

Uit het rijbewijzenregister worden door de Dienst Wegverkeer aan het Waarborgfonds Motorverkeer de volgende gegevens verstrekt:

 • 1°. de geldigheid van een rijbewijs onder opgave van een rijbewijsnummer;

 • 2°. naam, adres en woonplaats onder opgave van een rijbewijsnummer;

 • 3°. het rijbewijsnummer onder opgave van naam, adres en woonplaats, of

 • 4°. de handtekening bij het opgegeven rijbewijsnummer, voor zover die is geregistreerd in het rijbewijzenregister.

Artikel 6

Uit het rijbewijzenregister worden door de Dienst Wegverkeer aan de hierna nader gespecificeerde instanties, bedoeld in artikel 155, eerste lid, van het Reglement rijbewijzen aangewezen instanties alleen de volgende gegevens verstrekt:

 • a. aan instanties binnen een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte die bevoegd zijn tot de afgifte van rijbewijzen, getuigschriften vakbekwaamheid of kwalificatiekaarten: gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming die nodig zijn voor de afgifte van rijbewijzen, getuigschriften vakbekwaamheid of kwalificatiekaarten;

 • b. aan instanties binnen een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, belast met de opsporing van ernstige verkeersdelicten, voor zover hierin is voorzien in een bindende EU-rechtshandeling: gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming die nodig zijn voor de uitvoering van de bindende EU-rechtshandeling;

 • c. aan instanties binnen een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte die tevens partij is bij het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (Eucaris): gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming die nodig zijn voor de uitvoering van dat verdrag.

Artikel 7

Uit het rijbewijzenregister worden door de Dienst Wegverkeer aan de hierna nader gespecificeerde instanties bedoeld in artikel 155, tweede, derde en vierde lid, van het Reglement rijbewijzen de volgende gegevens verstrekt:

 • a. aan instanties buiten Nederland, anders dan in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, die bevoegd zijn tot de afgifte van rijbewijzen: gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming die nodig zijn voor de afgifte van rijbewijzen;

 • b. aan instellingen van volkenrechtelijke organisaties: die gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, voor zover de verstrekking daarvan ter uitvoering van een verdrag of een bindend besluit van een volkenrechtelijke organisaties vereist is;

 • c. aan instanties binnen een staat, niet zijnde een andere lidstaat van de Europese Unie of een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, die partij is bij het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (Eucaris): gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens, bijzondere categorieën van persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.1 onderscheidenlijk paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming die nodig zijn voor de uitvoering van dat verdrag.

Artikel 8

Uit het rijbewijzenregister worden door de Dienst Wegverkeer aan de hierna nader genoemde personen of instanties, bedoeld in artikel 156 van het Reglement rijbewijzen de volgende gegevens verstrekt:

 • a. aan het Verbond van Verzekeraars, ten behoeve van het vaststellen van rechten en plichten in het kader van de totstandkoming en uitvoering van verzekeringsovereenkomsten:

  • 1°. gegevens betreffende de geldigheid van een rijbewijs alsmede de categorieën waarvoor het geldig is onder opgave van een rijbewijsnummer;

  • 2°. gegevens betreffende de oplegging van de bijkomende straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen;

 • b. aan advocaten, voor zover het betreft gegevens, waaronder mede begrepen persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming: de gegevens van de cliënt die door de desbetreffende advocaat in een concrete gerechtelijke procedure wordt vertegenwoordigd;

 • c. aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek voor zover zij aantonen dat dit onderzoek namens of in opdracht van een overheidsorgaan wordt uitgevoerd: de gegevens, waaronder begrepen mede begrepen persoonsgegevens en persoonsgegevens van strafrechtelijke aard als bedoeld in paragraaf 3.2 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, die noodzakelijk zijn voor het desbetreffende onderzoek.

Artikel 9

 • 1 Uit het rijbewijzenregister worden door de Dienst Wegverkeer de in artikel 127, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde gegevens, verstrekt aan de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond (ANWB), ten behoeve van de afgifte van internationale rijbewijzen.

 • 2 Uit het rijbewijzenregister worden door de Dienst Wegverkeer de in artikel 127, vijfde lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde gegevens, met uitzondering van de gegevens betreffende rijbewijscategorieën, verstrekt:

  • a. aan personen en instanties aan wie de desbetreffende rijbewijzen worden getoond op grond van een wettelijke identificatieplicht, dan wel ten behoeve van de verificatie in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf;

  • b. aan de financiële instellingen, aangewezen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ten behoeve van de verificatie van een als identiteitsdocument overgelegd rijbewijs;

  • c. aan erkenninghouders als bedoeld in de artikelen 61a en 62 van de Wegenverkeerswet 1994, in het kader van de tenaamstelling van voertuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven