Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 18-11-2020 t/m heden

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

De aanvrager maakt met betrekking tot zijn aanvraag van uitkering gebruik van een formulier, beschikbaar gesteld door het UWV, waarop hij de gegevens vermeldt die voor de beoordeling van de aanvraag door het UWV noodzakelijk zijn. Het formulier wordt door de aanvrager ondertekend. Indien de aanvraag elektronisch wordt ingediend, vindt ondertekening plaats via DigiD.

Artikel 3

De aanvrager zorgt ervoor – voorzover dat in zijn vermogen ligt – dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die bij de aanvraag zijn verstrekt te onderzoeken.

Artikel 4

 • 1 De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV of een daartoe schriftelijk door of vanwege het UWV gemachtigd persoon om ten behoeve van de uitvoering van de WAO, de Wet WIA, de WAZ en de Wajong:

  • a. mondeling of schriftelijk inlichtingen te geven, in het laatste geval binnen twee weken na datum dagtekening van het schriftelijke verzoek daartoe, tenzij het UWV een andere termijn bepaalt. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie;

  • b. inzage te verlenen in en desgevraagd afschrift te verstrekken van boeken, bescheiden, stukken en andere gegevensdragers, voor zover deze betekenis hebben of kunnen hebben voor het vaststellen van het recht op, de hoogte en/of de duur van de uitkering of het bedrag dat daarvan wordt uitbetaald, dan wel betrekking hebben op zijn reïntegratie;

  • c. controle door personen, die daarmee door of namens het UWV zijn belast en die zich met een daartoe strekkende machtiging kunnen legitimeren, mogelijk te maken; daartoe dient hij op zijn woonadres bereikbaar te zijn, of er zorg voor te dragen dat de met controle belaste personen kunnen vernemen waar hij verblijft of bereikbaar is;

  • d. op met het UWV afgesproken dagen c.q. uren thuis te zijn en de door of namens het UWV aangewezen personen gelegenheid te geven tot controle;

  • e. gedurende een bepaalde periode telefonisch bereikbaar te zijn, of op bepaalde tijdstippen telefonisch contact met het UWV op te nemen.

 • 2 De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde bewaren de in het eerste lid, onderdeel b, bedoelde stukken tot het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de stukken betrekking hebben.

 • 3 De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde die in Nederland wonen, zijn verplicht een vragenformulier van het UWV volledig ingevuld en ondertekend binnen één maand na datum dagtekening van het schriftelijke verzoek daartoe terug te sturen. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie.

 • 4 De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde melden een wijziging van het telefoonnummer uiterlijk op de tweede dag na de wijziging aan het UWV als zij een aanwijzing hebben gekregen om telefonisch bereikbaar te zijn.

Artikel 5

 • 1 De aanvrager of uitkeringsgerechtigde meldt een wijziging in het correspondentieadres zo spoedig mogelijk.

 • 2 De aanvrager of uitkeringsgerechtigde meldt een wijziging van het woonadres naar of in het buitenland zo spoedig mogelijk.

 • 3 De aanvrager die voornemens is met vakantie te gaan of in het buitenland te verblijven meldt dit voor de aanvang van de vakantie of het verblijf in het buitenland en geeft daarbij de periode door waarin dit zal plaatsvinden.

 • 4 De uitkeringsgerechtigde die voornemens is langer dan vier weken in het buitenland te verblijven, meldt dit uiterlijk twee weken voor aanvang van het verblijf en geeft daarbij de periode door waarin dit zal plaatsvinden.

 • 5 Een uitkeringsgerechtigde hoeft een vakantie of een verblijf in het buitenland korter dan vier weken alleen te melden indien dit schriftelijk met de uitkeringsgerechtigde is afgesproken.

 • 6 Een uitkeringsgerechtigde die langer dan vier weken op vakantie gaat in Nederland moet bereikbaar zijn.

Artikel 6

Het bepaalde in de voorgaande artikelen is van overeenkomstige toepassing op de wettelijk vertegenwoordiger van de uitkeringsgerechtigde en de aanvrager.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018.’

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 10 april 2018

De Voorzitter Raad van bestuur UWV,

A. Paling

Naar boven