Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling zintuiglijk gehandicapten

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-09-2014 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2014, 642422-123511-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake bekostiging extramurale behandeling van zintuiglijk gehandicapten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 13 mei 2014 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2013/14, 30 597, nr. 439);

Besluit:

Artikel 1. definities

In deze aanwijzing wordt verstaan onder:

Artikel 2. prestaties en tarieven

De zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2015 prestaties en maximumtarieven vast voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Artikel 3. macrobeheersbaarheid

  • 1 De zorgautoriteit voert met ingang van 1 januari 2015 voor zorgaanbieders die zintuiglijk gehandicaptenzorg leveren een generiek macrobeheersinstrument in, en hanteert daarbij de systematiek als omschreven in de artikelen 3 tot en met 5 van de aanwijzing mbi ggz.

  • 2 Het bedrag van de macrogrens wordt jaarlijks door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport per brief aan de zorgautoriteit verstrekt.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven