Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk

Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 juli 2010, nr. BJZ2010018765, tot aanwijzing van consumenten- en theatervuurwerk (Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 2007/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 mei 2007 betreffende het in de handel brengen van pyrotechnische artikelen (PbEU L 154), artikel 9.2.2.1, derde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 1.1.1 en artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

bijlage: bij deze regeling behorende bijlage;

burstlading: pyrotechnische stoffen of preparaten welke zijn bedoeld om het vuurwerk open te rijten en de effectlading te verspreiden en zo nodig te ontsteken;

compartiment: afgesloten deel van vuurwerk dat een of meer pyrotechnische units bevat;

effectlading: pyrotechnische stoffen of preparaten, anders dan een voortdrijvende lading of een burstlading, welke na ontsteking een geluid- of lichteffect veroorzaakt;

externe ondersteuner: drager welke geen integraal onderdeel uitmaakt van het consumentenvuurwerk of die moet worden bevestigd aan het consumentenvuurwerk voorafgaand aan gebruik en zorgt voor stabiliteit;

knallading:: pyrotechnische stoffen of preparaten met een knal als beoogd effect;

lanceerbuis: voorwerp dat uitsluitend is geproduceerd om vuurwerk de lucht in te schieten;

lont: onderdeel van het vuurwerk waardoor de gebruiker in staat wordt gesteld het vuurwerk tot ontbranding te brengen;

pyrotechnische stoffen of preparaten: explosieve stoffen of explosieve mengsels van stoffen, die tot doel hebben warmte, licht, geluid, gas of rook dan wel een combinatie van dergelijke verschijnselen te produceren door middel van zichzelf onderhoudende exotherme chemische reacties;

pyrotechnische unit: discrete eenheid die deel uitmaakt van het vuurwerk die, bij functioneren, brandt of explodeert om een visueel- of geluidseffect te geven;

samengesteld vuurwerk: assemblage van verschillende afzonderlijke vuurwerkartikelen;

vonken: hete deeltjes die een kortstondig lichteffect veroorzaken;

voortdrijvende lading: pyrotechnische stoffen of preparaten die na ontsteking een gas produceren waarmee pyrotechnische units of het vuurwerk als geheel wordt voortgedreven zonder het vuurwerk uiteen te rijten;

zwart buskruit: mengsel bestaande uit houtskool en natriumnitraat of kaliumnitraat met of zonder zwavel, met een maximale verontreiniging van 3% van de hoeveelheid mengsel.

Artikel 2

 • 1 Als consumentenvuurwerk wordt aangewezen vuurwerk dat behoort tot een in bijlage I of II genoemde categorie en voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het vuurwerk is bestemd om het in de bijlage bij de betrokken categorie aangegeven effect te bewerkstelligen;

  • b. de in het vuurwerk aanwezige pyrotechnische stoffen of preparaten overschrijden niet het ingevolge de betrokken bijlage voor de betrokken categorie vuurwerk maximaal toegestane gewicht;

  • c. indien in het vuurwerk als burstlading of knallading een andere pyrotechnische stof of een ander pyrotechnisch preparaat aanwezig is dan zwart buskruit, nitraat/metaal, of perchloraat/metaal, overschrijdt die pyrotechnische stof of dat pyrotechnisch preparaat niet het ingevolge die bijlage voor de betrokken categorie vuurwerk maximaal toegestane gewicht aan perchloraat/metaal;

  • d. het vuurwerk voldoet aan de overige in de betrokken bijlage gestelde eisen.

 • 2 Consumentenvuurwerk kan zijn voorzien van een externe ondersteuner, mits de externe ondersteuner wordt gevormd door een plastic pin of metalen beugel.

 • 3 Consumentenvuurwerk is niet voorzien van een wrijvingsontsteker, met uitzondering van Bengaalse lucifers en schertslucifers.

 • 4 Consumentenvuurwerk kan zijn voorzien van een lanceerbuis, mits de lanceerbuis voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het af te steken consumentenvuurwerk is in de lanceerbuis bevestigd, en

  • b. de lanceerbuis is uitsluitend geschikt voor eenmalig gebruik.

 • 5 Consumentenvuurwerk dat als effect heeft het genereren en verspreiden van rook, is verboden.

 • 6 Samengesteld vuurwerk, zijnde consumentenvuurwerk, bestaat uit een assemblage met één aansteeklont en één reservelont en heeft geen externe ondersteuning nodig. De vuurwerkartikelen die het assemblage vormen, zijn bevestigd op een gemeenschappelijke plaat en aan elkaar verbonden door:

  • een koppeling van de aansteeklont van het ene vuurwerkartikel aan de reservelont van het andere vuurwerkartikel; of

  • een koppeling van de afzonderlijke vuurwerkartikelen met een gecertificeerd koord; of

  • een combinatie van de methoden genoemd onder de eerste twee opsommingstekens.

Artikel 3

Als fop- en schertsvuurwerk wordt aangewezen vuurwerk dat behoort tot een in bijlage II genoemde categorie en voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, onder a, b en d, bedoelde eisen.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage I. Consumentenvuurwerk, met uitzondering van fop- en schertsvuurwerk (artikel 2)

Nederlandse naam

Engelse naam

effect

categorie

maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten

Batterij enkelschotsbuizen

shot tube batteries

uitstoot van de pyrotechnische units, waardoor licht- of geluidseffecten in de lucht ontstaan

F2

500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; per compartiment maximaal 15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; per compartiment als burstlading of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal;

knallading is niet toegestaan

         

Batterij fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen

batteries

effecten van meerdere fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen

F2

200 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen batterijen toegestaan van fonteinen of mijnen of Romeinse kaarsen, waarbij fonteinen en mijnen afzonderlijk functioneren en voldoen aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld en waarbij Romeinse kaarsen aan de volgende individuele eisen voldoen:

 • a. effect: achtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de lucht ontstaan;

 • b. categorie: F2; en

 • c. maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten: twee of meer pyrotechnische units tot een gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten per pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan.

         

Combinaties van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen

combinations

Gecombineerde effecten van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen.

F2

500 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; alleen combinaties toegestaan van fonteinen, mijnen, Romeinse kaarsen en enkelschotsbuizen, waarbij fonteinen en mijnen afzonderlijk functioneren en voldoen aan de individuele eisen die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld en waarbij enkelschotsbuizen aan de volgende individuele eisen voldoen:

 • a. effect: uitstoot van de pyrotechnische unit, waardoor een licht- of geluidseffect in de lucht ontstaat;

 • b. categorie: F2; en

 • c. maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten:

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; de burstlading van de pyrotechnische unit bevat of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan; en

Romeinse kaarsen aan de volgende individuele eisen voldoen:

 • a. effect: achtereenvolgende uitstoot van pyrotechnische units, waardoor een serie licht- of geluidseffecten in de lucht ontstaan;

 • b. categorie: F2; en

 • c. maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten: twee of meer pyrotechnische units tot een gezamenlijk gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten van ten hoogste 50 gram waarbij het gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten per pyrotechnische unit niet meer bedraagt dan 10 gram; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading, ieder met of maximaal 10 gram zwart buskruit of maximaal 4 gram nitraat/metaal of maximaal 2 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan.

         

Samengesteld vuurwerk met twee lonten

compound fireworks

gecombineerde effecten van individuele artikelen

F2

2000 gram pyrotechnische stoffen of preparaten in totaal; voor de gebruikte artikelen geldt het maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen en preparaten die in deze tabel aan de genoemde onderdelen zijn gesteld alsmede de individuele eisen.

         

Flitstabletten

flash pellets

meervoudige lichtflitsen

F2

30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Fonteinen

fountains

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

100 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

         

Grondmobielen

ground movers

beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 3 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

         

Grondtollen

ground spinners

draaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

15 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; iedere pyrotechnische unit bevat maximaal 8 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

         

Springtollen

jumping groundspinners

draaiende beweging over de grond, veelvuldig onderbroken door een opspringende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; knallading is niet toegestaan

         

Mijnen

mines

eenmalige uitstoot van de gehele inhoud

F2

50 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; niet meer dan 5 pyrotechnische units met burstlading met ieder of maximaal 5 gram zwart buskruit, of maximaal 2 gram nitraat/metaal of maximaal 1 gram perchloraat/metaal; knallading is niet toegestaan;

indien ook niet-pyrotechnische voorwerpen aanwezig zijn, bedraagt het maximaal toegestane gewicht van de voortdrijvende lading 8 gram nitrocellulose met een massafractie nitraat van maximaal 12,6%

         

Stijgtollen

spinners

gecombineerde draaiende en stijgende beweging, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

5 gram zwart buskruit; knallading is niet toegestaan

         

Draaizonnen

wheels

draaiende beweging rond een vast punt, met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F2

40 gram pyrotechnische stoffen of preparaten; het gewicht aan pyrotechnische stoffen van een eventuele effectlading met fluiteffect per compartiment niet meer dan 5 gram; knallading is niet toegestaan

Bijlage II. fop- en schertsvuurwerk (artikel 3)

Nederlandse naam

Engelse naam

beoogde effect

categorie

maximaal toegestane gewicht aan pyrotechnische stoffen of preparaten

Bengaals vuur

Bengal flames

uitstoot van gekleurde vlammen

F1

20 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Bengaalse lucifers

Bengal matches

uitstoot van gekleurde vlammen en vonken

F1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Bengaalse fakkels

Bengal sticks

uitstoot van gekleurde vlammen en vonken

F1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

F2

25 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Kerstcrackers

Christmas crackers

knal als gevolg van uit elkaar trekken van het artikel en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen

F1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraaten rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat

         

Knetter pellets

crackling granules

knetterend geluid

F1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Flitstabletten

flash pellets

meervoudige lichtflitsen

F1

2,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Fonteinen voor gebruik binnenshuis

fountains for indoor use

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met massafractie nitraat van maximaal 12,6%, zonder aanvullende oxiderende stoffen

         

Fonteinen voor gebruik buitenshuis

fountains for outdoor use

uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Grondtollen

groundspinners

draaiende beweging over de grond met uitstoot van vonken of vlammen met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F1

5,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Schertslucifers

novelty matches

knal of lichteffect

F1

50 milligram, 1 knallading van maximaal 2,5 milligram zilverfulminaat toegestaan

         

Confettibommen

party poppers

knal en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen

F1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor

         

Slangen

serpents

expanderende vaste verbrandingsresten in een vooraf bepaalde vorm

F1

3,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Trektouwtjes

snaps

knal als gevolg van het uit elkaar trekken van het artikel

F1

16 milligram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit kaliumchloraat en rode fosfor of 1,6 milligram zilverfulminaat

         

Sterretjes

sparklers

uitstoot van vonken met geluidseffect anders dan een knal of zonder geluidseffect

F1

7,5 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

F2

30 gram pyrotechnische stoffen of preparaten

         

Tafelbommen, knalbonbons of cotillonvruchten

table bombs

knal en uitstoot van niet-pyrotechnische voorwerpen

F1

2,0 gram pyrotechnische stoffen of preparaten waarvan de basis bestaat uit nitrocellulose, met een massafractie nitraat van maximaal 12,6%

         

Knalerwten

throwdowns

knal als gevolg van het op de grond gooien van het artikel

F1

2,5 milligram zilverfulminaat

Naar boven