Besluit aanwijzing toezichthouders ex artikel 2b, tweede lid, Warenwetbesluit algemene productveiligheid

[Regeling vervallen per 19-12-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2020.]
Geraadpleegd op 25-05-2022.
Geldend van 04-06-2008 t/m 31-08-2020

Besluit aanwijzing toezichthouders ex artikel 2b, tweede lid, Warenwetbesluit algemene productveiligheid

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2b, vierde lid, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 19-12-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2020]

Met het toezicht op de naleving van de artikelen 21, 21a en 21b van de Warenwet, met betrekking tot de waren als bedoeld in artikel 2b, tweede lid, van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid, zijn belast de ambtenaren van de afdeling Typegoedkeuring van de Dienst Wegverkeer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 19-12-2020 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2020]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Naar boven