Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 03-08-2006 t/m 31-07-2023

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing op de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde die in het buitenland wonen of verblijven.

Artikel 3

  • 1 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde is verplicht een vragenformulier van het UWV volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen binnen een door het UWV gestelde termijn. De termijn kan in verband met vakantie op verzoek worden verlengd met de duur van de vakantie.

  • 2 De aanvrager of de uitkeringsgerechtigde zorgt ervoor – voorzover dat in zijn vermogen ligt – dat het UWV in staat is om de juistheid en volledigheid van de gegevens die door de aanvrager of uitkeringsgerechtigde zijn verstrekt te onderzoeken.

  • 3 De aanvrager en de uitkeringsgerechtigde voldoen aan een verzoek van het UWV om ten behoeve van de uitvoering van de WAO, de Wet WIA, de WAZ en de Wajong:

    • a. op door het UWV vast te stellen tijdstippen een door een bevoegde autoriteit gewaarmerkt levensbewijs over te leggen;

    • b. na een oproep van het UWV op een door het UWV te bepalen kantoor te verschijnen en de gevraagde gegevens te verstrekken;

    • c. mee te werken aan verificatie van de gegevens door een door het UWV aangewezen orgaan.

  • 4 Indien nodig ondertekent de aanvrager of uitkeringsgerechtigde een machtiging aan het UWV om verificatie door het aangewezen orgaan mogelijk te maken. Op deze machtiging dient vermeld te staan de naam van het orgaan en welke gegevens gecontroleerd mogen worden.

Artikel 4

Het bepaalde in de voorgaande artikelen is van overeenkomstige toepassing op de wettelijke vertegenwoordiger van de aanvrager en de uitkeringsgerechtigde, alsmede de instelling bedoeld in artikel 54 WAO, artikel 71 Wet WIA, artikel 57 WAZ of artikel 49 Wajong waaraan de arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt betaald.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

De Controlevoorschriften buitenland WAO, WAZ en Wajong worden ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant gepubliceerd.

Amsterdam, 18 juli 2006

De

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven