Regeling toezichtbevoegdheden privacyfunctionaris V&W

[Regeling vervallen per 11-04-2014.]
Geldend van 24-11-2002 t/m 10-04-2014

Regeling houdende de toedeling toezichtbevoegdheden aan de privacyfunctionaris V&W van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Regeling toezichtbevoegdheden privacyfunctionaris V&W)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-04-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet:

Wet bescherming persoonsgegevens;

b. minister:

Minister van Verkeer en Waterstaat;

c. ministerie:

Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

d. privacyfunctionaris V&W:

functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in artikel 3 van de Regeling bescherming persoonsgegevens V&W;

e. beheerder:

hoofd van een dienstonderdeel van het ministerie, aan wie krachtens de geldende organisatie- en mandaatregelingen de taken en bevoegdheden van de minister ten aanzien van verwerkingen van persoonsgegevens zijn gemandateerd.

Artikel 2

[Vervallen per 11-04-2014]

De privacyfunctionaris V&W ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. Het toezicht strekt zich uit tot de verwerking van persoonsgegevens waarvoor de minister de verantwoordelijke is in de zin van de wet.

Artikel 3

[Vervallen per 11-04-2014]

 • 1 Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden draagt de privacyfunctionaris V&W een legitimatiebewijs bij zich dat is uitgegeven door de minister en dat voldoet aan de vereisten, vastgesteld bij en krachtens artikel 5:12 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2 De privacyfunctionaris V&W toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds.

Artikel 4

[Vervallen per 11-04-2014]

De privacyfunctionaris V&W maakt van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 5 tot en met 9 van deze regeling, slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 5

[Vervallen per 11-04-2014]

 • 1 De privacyfunctionaris V&W is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats in de gebouwen en op de terreinen die bij het ministerie in gebruik zijn te betreden waar persoonsgegevens worden verwerkt, met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner.

 • 2 Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen.

Artikel 6

[Vervallen per 11-04-2014]

De privacyfunctionaris V&W is bevoegd inlichtingen te vorderen van eenieder die onder gezag van de minister werkzaam is of op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Regeling bescherming persoonsgegevens V&W persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 7

[Vervallen per 11-04-2014]

 • 1 De privacyfunctionaris V&W is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden waarin persoonsgegevens zijn verwerkt .

 • 2 Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken.

 • 3 Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.

Artikel 8

[Vervallen per 11-04-2014]

 • 1 De privacyfunctionaris V&W is bevoegd zaken te onderzoeken.

 • 2 Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen.

 • 3 Indien het onderzoek niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk bewijs.

 • 4 De beheerder wordt zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

Artikel 9

[Vervallen per 11-04-2014]

De privacyfunctionaris is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken indien daarin persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van de minister worden verwerkt.

Artikel 10

[Vervallen per 11-04-2014]

De privacyfunctionaris is bevoegd opdracht te geven tot vernietiging van persoonsgegevens, waarvan de bewaartermijn, bedoeld in artikel 6 van de Regeling bescherming persoonsgegevens V&W is overschreden.

Artikel 11

[Vervallen per 11-04-2014]

Eenieder die werkzaam is onder het gezag van de minister of op grond van een overeenkomst als bedoeld in artikel 9 van de Regeling bescherming persoonsgegevens V&W persoonsgegevens verwerkt, is verplicht aan de privacyfunctionaris V&W alle medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.

Artikel 12

[Vervallen per 11-04-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 11-04-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toezichtbevoegdheden privacyfunctionaris V&W.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

Roelf H. de Boer

Terug naar begin van de pagina