Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten

[Regeling vervallen per 13-12-2008.]
Geraadpleegd op 08-06-2023.
Geldend van 12-11-2003 t/m 12-12-2008

Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten

De minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

Handelende in overeenstemming met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a) minister:

de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie;

b) gemeenten:

de gemeenten Culemborg, Diemen, Gorinchem, Harderwijk, Hoogezand-Sappemeer, Leerdam, Maassluis, Roermond, Tiel, Weesp, IJsselstein en Zeist;

c) gemeentebestuur:

het college van burgemeester en wethouders van een gemeente, genoemd in onderdeel b;

d) oudkomers:

leden van etnische minderheidsgroepen die al voor langere tijd legaal in Nederland verblijven;

e) meerjarig plan:

het plan, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

  • 1 De minister verstrekt het gemeentebestuur voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid ter verbetering van de inburgering van oudkomers een bijdrage ter hoogte van het in de bij deze regeling behorende bijlage vermelde bedrag voor de periode 2001 tot en met 2003, indien het gemeentebestuur de minister een meerjarig plan voorlegt, waarin een samenstel van maatregelen is opgenomen dat naar het oordeel van de minister voldoet aan de in de artikelen 4 en 5 gestelde voorwaarden.

  • 2 De minister verstrekt het gemeentebestuur ten behoeve van de ontwikkeling, de voorbereiding en de start van het meerjarig plan een bijdrage ter hoogte van het bedrag vermeld in de bij deze regeling behorende bijlage voor het jaar 2000.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De op grond van deze regeling toe te kennen bijdragen worden beschikbaar gesteld onder het voorbehoud van autorisatie door de begrotingswetgever.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Aan het meerjarig plan legt het gemeentebestuur de volgende doelstelling ten grondslag: het vergroten van deelname aan en succesvolle afronding van trajecten voor in het bijzonder de beheersing van de Nederlandse taal door werklozen en opvoeders uit de groep oudkomers.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

  • 1 Het gemeentebestuur geeft in het meerjarig plan een beschrijving van de omvang en de samenstelling van de groepen waarop het gemeentelijk beleid met het oog op het bereiken van de in artikel 4 genoemde doelstelling is gericht.

  • 2 Het gemeentebestuur geeft in het meerjarig plan een beschrijving van de maatregelen die met het oog op de in artikel 4 genoemde doelstelling worden genomen en een globale indicatie van de bestedingen die ten laste van de bijdrage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, zullen worden gedaan.

  • 3 Het gemeentebestuur geeft ten aanzien van de in het tweede lid bedoelde maatregelen aan welke prestaties in termen van streefcijfers ten opzichte van de vastgestelde beginsituatie zullen worden bereikt.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Indien de minister van oordeel is dat het meerjarig plan niet voldoet aan de artikelen 4 en 5, stelt hij het gemeentebestuur in de gelegenheid het meerjarig plan aan te passen. Hij stelt daarbij een termijn en geeft aan op welke onderdelen het meerjarig plan aanpassing behoeft.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

  • 2 Het gemeentebestuur ontvangt de bijdrage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in drie jaarlijkse termijnen, die telkens voor 1 juli betaalbaar worden gesteld.

  • 3 Indien op 1 juli 2001 het meerjarig plan nog niet is goedgekeurd wordt de termijn in 2001 onder voorbehoud van goedkeuring van het meerjarig plan uitbetaald.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

  • 1 Het gemeentebestuur dient de bijdrage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, uiterlijk 31 december 2004 te hebben besteed.

  • 2 Het gemeentebestuur brengt uiterlijk 15 juli 2005 aan de minister verslag uit over de besteding van de bijdragen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

De minister kan de bijdrage, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, geheel of gedeeltelijk terugvorderen, indien uit het financieel verslag, bedoeld in artikel 8, blijkt dat de bijdrage niet is besteed aan de voorbereiding en uitvoering van het meerjarig plan.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2000.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling inburgering oudkomers 12 gemeenten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R.H.L.M. van Boxtel

Bijlage

[Regeling vervallen per 13-12-2008]

G 12 gemeente

2000

2001

2002

2003

Culemborg

905.710

422.665

422.665

422.665

Diemen

1.247.952

582.377

582.377

582.377

Gorinchem

1.304.677

608.849

608.849

608.849

Harderwijk

1.121.266

523.257

523.257

523.257

Hoogezand-Sappemeer

1.111.811

518.845

518.845

518.845

IJsselstein

824.404

384.722

384.722

384.722

Leerdam

767.679

358.250

358.250

358.250

Maassluis

1.524.014

711.206

711.206

711.206

Roermond

1.843.565

860.330

860.330

860.330

Tiel

1.421.908

663.557

663.557

663.557

Weesp

605.067

282.365

282.365

282.365

Zeist

1.682.844

785.327

785.327

785.327

         

Totaal

14.360.898

6.701.752

6.701.752

6.701.752

Naar boven