Uitvoeringsregeling ex artikel 89 van de ISOVSO houdende vaststelling programma's van eisen 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-12-2004

Uitvoeringsregeling ex artikel 89 van de ISOVSO houdende vaststelling programma's van eisen 1998

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 89, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling bedragen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De bedragen in de programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs worden voor het jaar 1998 overeenkomstig het bepaalde in artikel 89, vierde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Wijziging van programma's van eisen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

In de in het eerste artikel genoemde programma's van eisen worden met toepassing van artikel 89, vijfde lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting.

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing, alsmede van deze terinzagelegging, zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Met inachtneming van artikel 89, zevende lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, treedt deze regeling in werking op een bij ministeriële regeling te bepalen tijdstip.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Naar boven