Vaststelling beschikbaar budget 1996 Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 01-02-1996 t/m 10-06-2005

Vaststelling van het beschikbare budget voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1996 ontvangen aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologie-stimulering internationale programma’s

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

 • 1 Het bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen op in 1996 ontvangen aanvragen op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologiestimulering internationale programma’s wordt vastgesteld op f 21.500.000,00.

 • 2 Het gedeelte van het in het eerste lid genoemde bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen in het kader van het in artikel 1, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling BTIP genoemde internationale technologieprogramma, wordt vastgesteld op f 20.000.000,00 waarvan:

  • a. f 6.500.000,00 voor haalbaarheidsprojecten;

  • b. f 13.500.000,00 voor onderzoekprojecten.

 • 3 Het gedeelte van het in het eerste lid genoemde bedrag dat beschikbaar is voor het doen van subsidietoezeggingen in het kader van het in artikel 1, onderdeel b, van de Uitvoeringsregeling BTIP genoemde internationale technologieprogramma, wordt vastgesteld op f 1.500.000,00 waarvan:

  • a. f 500.000,00 voor haalbaarheidsprojecten;

  • b. f 1.000.000,00 voor onderzoekprojecten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 januari 1996

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven