Gelijkstelling provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 aan een provinciaal milieubeleidsplan, Wet milieubeheer

Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-09-1995 t/m heden

Gelijkstelling provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 aan een provinciaal milieubeleidsplan, Wet milieubeheer

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien het verzoek van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, brief 95410044, van 17 februari, het provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 aan te merken als provinciaal milieubeleidsplan in de zin van de Wet milieubeheer;

Overwegende dat het provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997 voldoet aan de eisen die de Wet milieubeheer aan de inhoud en de procedure van het tot stand komen van een provinciaal milieubeleidsplan stelt;

Gelet op artikel XIX, vierde lid, onder a, van de wet van 2 juli 1992 tot uitbreiding en wijziging van deWet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (milieubeleidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuverordening; totstandkoming algemene maatregelen van bestuur) (Stb. 1992, 415);

Besluit:

1. Het provinciaal milieubeleidsplan Utrecht 1993-1997, vastgesteld door provinciale staten op 17 februari 1993, zoals ten aanzien van het onderdeel afvalstoffen gewijzigd bij besluit van provinciale staten van 15 februari 1995, wordt aangemerkt als provinciaal milieubeleidsplan in de zin van de Wet milieubeheer.

2. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 april 1995

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven