Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging zeewater

[Regeling vervallen per 12-11-2008.]
Geraadpleegd op 14-06-2024.
Geldend van 23-08-1997 t/m 11-11-2008

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet verontreiniging zeewater

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Overwegende dat de beschikking van 9 februari 1976, nr. RRW 81148, Hoofddirectie van de Waterstaat, waarbij ambtenaren van de Rijkswaterstaat werden belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1992, 629) bepaalde of bevolene, wijziging behoeft in verband met wijziging van de Wet verontreiniging zeewater;

Gelet op artikel 12 van de Wet verontreiniging zeewater jo artikel 18.4 van de Wet Milieubeheer (Stb. 1992, 551);

Besluit:

[Regeling vervallen per 12-11-2008]

Onder intrekking van de beschikking van 9 december 1976, nr. RRW 81148, aan te wijzen als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet verontreiniging zeewater bepaalde of bevolene de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, werkzaam bij:

 • I. De regionale directies Noord Nederland, Zeeland en Noordzee:

  • a. De functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de handhaving van de Wet verontreiniging zeewater;

  • b. De functionarissen die daadwerkelijk belast zijn met de behandeling van aanvragen om ontheffing op grond van de Wet verontreiniging zeewater;

  • c. De bemanning van vaartuigen, luchtvaartuigen en kunstwerken;

  • d. De hoofden en medewerkers van dienstkringen en scheepvaartdiensten, belast met het feitelijk beheer van wateren.

 • II. De dienst RIZA:

  • a. de laboranten;

  • b. het hoofd en de medewerkers van de afdeling heffing en handhaving;

De beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.

De

Minister

voornoemd,
namens deze,
De

directeur-generaal van de Rijkswaterstaat

,

H. R. van Woerden

, I.D.-G
Naar boven