Aanwijzing speciale beschermingszone Waddenzee

Geraadpleegd op 21-05-2024.
Geldend van 13-11-1991 t/m heden

Aanwijzing speciale beschermingszone Waddenzee

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, 79/409/EEG (Pb. EG L 103) wordt het volgende gebied aangewezen; het op de bijlage bij deze regeling op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ‘Waddenzee’.

  • 2 De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een bij deze regeling behorende toelichtende nota.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.

's-Gravenhage, 8 november 1991

De

Staatssecretaris

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. D. Gabor

Naar boven