Vaststelling Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2020.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-03-2001 t/m 31-12-2019

Vaststelling Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst

De Staatssecretaris van Financiën,

Overwegende dat het gelet op het streven naar een verbetering van de bedrijfsvoering wenselijk is bevoegdheden tot het behandelen en afdoen van personeelsaangelegenheden de Belastingdienst betreffende te mandateren aan hoofden van tot de Belastingdienst behorende eenheden en directies;

Gelet op de artikelen 7, tweede en derde lid, 13, tweede lid, 26, 63, 66a, 71, vijfde en zesde lid, en 132 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 25, eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984;

Besluit:

[Regeling vervallen per 01-01-2020]

 • I Vast te stellen het als bijlage I bij dit besluit behorende Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst, in welk reglement:

  • -

   in vetgedrukte vorm teksten zijn opgenomen, die een letterlijke weergave zijn van bepalingen uit formele wetten. Koninklijke besluiten en ministeriële besluiten en waarvan de rechtskracht volgt uit de aard van die bepalingen;

  • -

   voor het overige personeelsvoorschriften zijn opgenomen die gelden voor het personeel van de Belastingdienst en die een algemeen verbindend karakter dragen voor zover zulks uit de aard van die bepalingen voortvloeit.

 • II Vast te stellen het als bijlage II bij dit besluit behorende Handboek Beheersaangelegenheden Personeelsvoorschriften Belastingdienst.

 • III De onder I en II genoemde bijlagen op te nemen in onderscheidenlijk het Belastingdienstboekwerk Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst en het Belastingdienstboekwerk Handboek Beheersaangelegenheden Personeelsvoorschriften Belastingdienst.

 • IV Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 oktober 1991, dat dit besluit bekend zal worden gemaakt door plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en dat de bij dit besluit behorende bijlagen bekend zullen worden gemaakt door terinzagelegging op het Ministerie van Financiën, directie Personeel en Organisatie van de Belastingdienst, afdeling Arbeidsvoorwaardenbeleid en Juridische Aangelegenheden.

 • V Te bepalen, dat:

  • -

   wijzigingen in het Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst of in het Handboek Beheersaangelegenheden Personeelsvoorschriften Belastingdienst bekend worden gemaakt als supplement op de in onderdeel III genoemde boekwerken;

  • -

   wijzigingen in het Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst voor zoveel het betreft de tekstgedeelten als bedoeld in onderdeel I, tweede gedachtenstreepje – in werking treden met ingang van de datum waarop het desbetreffende supplement is uitgegeven, tenzij anders wordt aangegeven;

  • -

   in de voetregel van elke oneven genummerde bladzijde van een supplement op het Belastingdienstboekwerk Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst de datum wordt vermeld waarop het desbetreffende supplement is uitgegeven;

  • -

   in het geval de datum van inwerkingtreding van een wijziging een andere is dan de datum waarop het desbetreffende supplement is uitgegeven, dit in de bij een supplement op het Belastingdienstboekwerk Reglement Personeelsvoorschriften Belastingdienst behorende informatie wordt vermeld.

De

Staatssecretaris

van Financiën,
namens deze,
De

Directeur-Generaal der Belastingen

,

C. Boersma

Naar boven