Intrekking uitvoervergunningen voor voor Joegoslavië bestemde militaire goederen

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 13-04-2024.
Geldend van 04-09-1991 t/m 10-06-2005

Intrekking uitvoervergunningen voor voor Joegoslavië bestemde militaire goederen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Overwegende dat de situatie in Joegoslavië de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap, bijeen in het kader van de Economische Politieke Samenwerking op 5 juli 1991, heeft doen besluiten tot een embargo op de export van militaire goederen vanuit de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap naar Joegoslavië;

dat dit het noodzakelijk maakt reeds verleende vergunningen krachtens het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 (Stb. 128) voor de uitvoer van militaire goederen naar Joegoslavië in te trekken;

Gelet op artikel 10 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De vergunningen voor de uitvoer van militaire goederen naar Joegoslavië, die krachtens het Uitvoerbesluit strategische goederen 1963 (Stb. 128) zijn verleend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze beschikking, worden, voor zover zij hun gelding nog niet hebben verloren, ingetrokken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze beschikking wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 30 augustus 1991

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

Y. M. C. T. van Rooy

Naar boven