Gezamenlijke beschikking plaatselijk aangeworven werkkrachten.

Geraadpleegd op 20-07-2024.
Geldend van 29-06-1990 t/m heden

Gezamenlijke beschikking plaatselijk aangeworven werkkrachten

De Staatssecretaris van Financiën van Nederland, de Minister van Financiën van de Nederlandse Antillen en de Minister van Financiën van Aruba,

Gelet op artikel 17, derde lid, letter b, van de Belastingregeling voor het Koninkrijk (Stb. 1964, 425; Publicatieblad 1964, nr. 178);

Besluiten:

Artikel 1

Het eerste en tweede lid van artikel 17 van de Belastingregeling voor het Koninkrijk zijn niet van toepassing ten aanzien van inkomsten uit het verrichten, of het vroeger verricht zijn, van niet-zelfstandige arbeid, welke worden betaald ten laste van een van de landen, van een publiekrechtelijke rechtspersoon van een van de landen, of ten laste van een fonds van dat land of van die rechtspersoon, genoten door personen die;

  • -

    woonachtig zijn in een van de andere landen, en

  • -

    hun arbeid verrichten, of hebben verricht, in dat andere land, en

  • -

    niet uitsluitend voor het verrichten van die arbeid inwoner van dat land werden.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar afkondiging en vindt toepassing met ingang van 1 juli 1990.

Artikel 3

Deze beschikking kan worden aangehaald als: Gezamenlijke beschikking plaatselijk aangeworven werkkrachten.

's-Gravenhage, 28 juni 1990

De

Staatssecretaris

van Financiën van Nederland,

M. J. J. van Amelsvoort

Willemstad, 26 juni 1990. De

Minister

van Financiën van de Nederlandse Antillen,

G. de Paula

jr.
Oranjestad, 25 juni 1990. De

Minister

van Financiën van Aruba,

G. P. Trinidad

Naar boven