Uitvoering ex artikel 68 van de Pachtwet (voor Friesland)

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 25-06-1986 t/m 23-01-2004

Uitvoering ex artikel 68 van de Pachtwet (voor Friesland)

De staatssecretaris van Landbouw en Visserij,

Gelet op artikel 70 van de Pachtwet (Stb. 1958, 37);

Besluit:

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Goedkeuring wordt verleend aan het in de bijlage dezes opgenomen besluit van de grondkamer voor Friesland van 6 januari 1986 op grond van artikel 68 van de Pachtwet.

's-Gravenhage, 2 juni 1986

De

staatssecretaris

van Landbouw en Visserij,
voor deze,
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Bijlage

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De grondkamer voor Friesland,

Gelet op artikel 68 der Pachtwet,

Besluit:

  • 1. Het verbod zonder voorafgaande goedkeuring van de grondkamer gras of hooi anders dan per gewicht te verkopen of ten verkoop aan te bieden of zich te verbinden vee ter inscharing aan te nemen geldt voor het rechtsgebied van de grondkamer voor Friesland niet.

  • 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 1986.

  • 3. Het besluit van de grondkamer voor Friesland van 22 november 1963 (Nederlandse Staatscourant 1964, nr. 8), wordt ingetrokken.

Aldus gedaan op 6 januari 1986 door de grondkamer voor Friesland, bestaande uit de heren mr. G. Heida, voorzitter, H. E. Scheltinga en J. W. Idsardi, leden, in tegenwoordigheid van mw. mr. B. K. Fris, secretaris.

De

voorzitter

.
De

secretaris

.
Naar boven