Referentietarief Binnenlands Vrachtautovervoer 1985

Geraadpleegd op 24-06-2024.
Geldend van 01-08-1985 t/m heden

Referentietarief Binnenlands Vrachtautovervoer 1985

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De in de bijlagen van deze regeling vermelde tarieven alsmede de daarbijbehorende voorwaarden dienen voor verladers en vervoerders als richtsnoer voor het vaststellen van de overeen te komen vrachtprijs.

  • 2 De tarieven zijn gebaseerd op de gemiddeld waargenomen kosten, waaronder begrepen alle kosten, die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen of uit overeenkomsten.

Artikel 2

Voor het binnenlands vervoer met vrachtauto's in de uitoefening van een vrachtautodienst of een afhaal- en besteldienst, alsmede voor het ongeregeld vervoer het vervoer van zendingen tot een betalend gewicht van 2000 kg, dient als richtsnoer het tarief en de bijbehorende toelichting, vermeld in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

  • 1 Voor het binnenlands algemeen ongeregeld vervoer met vrachtauto's dient als richtsnoer het tarief en de bijbehorende toelichting, vermeld in bijlage 2 bij deze regeling.

  • 2 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid dient als richtsnoer het tarief en de bijbehorende toelichting, vermeld in bijlage 3 bij deze regeling, wanneer in één rit voor één opdrachtgever meer dan één zending wordt vervoerd en de laadplekken dan wel de losplekken van deze zendingen niet in dezelfde agglomeratie liggen.

  • 3 In afwijking van het bepaalde in het eerste lid dient als richtsnoer voor het ongeregeld vervoer van afval/vuil-containers alsmede voor het vervoer met kippers het tarief en de bijbehorende toelichting, vermeld in bijlage 4 bij deze regeling.

Artikel 4

  • 1 Het tarief wordt zonder de bijlagen in de Nederlandse Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van 1 augustus 1985. De bijlagen worden ter inzage gelegd ten kantore van de Directeur-Generaal van het Verkeer.

  • 2 Afschrift van de bijlagen liggen voor een ieder ter inzage ten kantore van iedere Rijkshoofdinspecteur van het Verkeer, ten kantore van de Nationale Organisatie voor het Beroepsgoederenvervoer Wegtransport, van de Koninklijke Vereniging van Transport Ondernemingen, van de Nederlandse Bond van Protestants-Christelijke Beroepsgoederenvervoerders, van de Katholieke Vervoerders Organisatie en op het hoofdkantoor en de bijkantoren van de EVO, Algemene Verladers- en Eigen Vervoer Organisatie.

  • 3 De Beschikking Tarief Binnenlands Vrachtautovervoer (Staatscourant, 1970, 189), laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 30 januari 1985, nr. JG-4/V20540, Directoraat-Generaal van het Verkeer (Stcrt. 1985, 23), wordt ingetrokken.

's-Gravenhage, 15 juli 1985

De

staatssecretaris

voornoemd,

J. F. Scherpenhuizen

Naar boven