Regeling premie-afdracht ziekenfondsverzekering vervroegd uitgetreden personen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 16-11-1989 t/m 31-12-2005

Regeling premie-afdracht ziekenfondsverzekering vervroegd uitgetreden personen

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;

Gelet op artikel 5a, vijfde lid van het Aanwijzingsbesluit verplicht verzekerden Ziekenfondswet (Stb. 1965, 638);

Gehoord de Ziekenfondsraad (advies van 25 oktober 1979, SVV/VERZ 24692);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Voor de toepassing van artikel 5a van het Aanwijzingsbesluit verplichtverzekerden Ziekenfondswet wordt, in afwijking van het bepaalde in het vijfde lid, tweede volzin, van dat artikel als uitvoeringsorgaan in de zin van de Organisatiewet Sociale Verzekering aangemerkt:

  • a. de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen voor de verplicht verzekerde ex-mijnwerkers, die een uitkering genieten krachtens de Regeling vervroegde uittreding ex-mijnwerkers van de minister van Sociale Zaken van 20 juni 1978, nr. 53041 (Stcrt. 1979, 120),

  • b. [Red: vervallen]

  • c. de bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen voor de verplicht verzekerden, die een uitkering genieten krachtens de overbruggingsregeling van de Stichting Pensioenfonds voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen (Pensioenfonds PGGM).

  • d. de bedrijfsvereniging voor de Haven- en Aanverwante Bedrijven, Binnenscheepvaart en Visserij voor de verplicht verzekerden, die een uitkering genieten krachtens de Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Koopvaardij.

  • e. de Grafische Bedrijfsvereniging voor de verplicht verzekerden, die een uitkering genieten krachtens de grafische v.u.t.-regeling van de Stichting Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische Bedrijven (FWG).

  • f. de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen voor de verplicht verzekerden, die een uitkering genieten op grond van een v.u.t.-regeling, welke wordt uitgevoerd door de Stichting Centraal Beheer v.u.t.-voorziening te Apeldoorn.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze beschikking wordt in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. Zij treedt in werking met ingang van de dag na die van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant en werkt terug tot 18 augustus 1983.

Leidschendam, 9 september 1983.

De

Staatssecretaris

voornoemd,
namens de Staatssecretaris,
De

Directeur Verzekeringen, Tarieven en Arbeidsvoorwaarden,

J. F. G. M. de Beer

.
Naar boven