Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en – bloemknollen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 01-03-1995 t/m 16-10-2007

Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en – bloemknollen

De Minister van Landbouw en Visserij, in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 13, vierde lid, van het Bestrijdingsmiddelenbesluit

Gehoord de Bestrijdingsmiddelencommissie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Voor de toepassing van het bepaalde bij deze regeling wordt verstaan onder:

dompelvloeistof:

vloeistoffen die bestemd zijn voor het behandelen van bloembollen of -knollen ter voorkoming of bestrijding van plantenziekten en -plagen door middel van dompeling en die een of meer bestrijdingsmiddelen bevatten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Dompelvloeistoffen of resten daarvan mogen slechts worden verwijderd bij wege van:

  • a. toevoeging aan reeds daarmee behandelde bloembollen of -knollen op zodanige wijze, dat de vloeistof volledig wordt opgenomen;

  • b. gebruik vanaf kort voor het planten tot kort na opkomst van bloembollen of -knollen ter bestrijding van schimmelziekten, voorzover en op de wijze waarop zulks ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 is toegestaan.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 17-10-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verwijdering dompelvloeistof bloembollen en – bloemknollen.

's-Gravenhage, 12 oktober 1982

De

Minister

van Landbouw en Visserij,
voor deze.
De

secretaris-generaal

,

G. J. van Dinter

Naar boven