Besluit overgang dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie [...] Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 21-06-1973 t/m heden

Besluit van 4 juni 1973, houdende de overgang van de dienst van het Kadaster en de Openbare Registers van het Ministerie van Financiën naar het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 1 juni 1973, nr. 211556, mede namens Onze Ministers van Financiën, van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 86 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • I De Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers gaat, met ingang van de datum van de dagtekening van dit besluit, van het departement van Financiën over naar het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, met dienovereenkomstige wijziging van de taak van beide departementen;

  • II De personeelsleden van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers gaan met ingang van dezelfde datum over in dienst van het departement van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, waarvan mededeling zal worden gedaan in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van Ministers, de Hoge Colleges van Staat, de Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de Nederlandse Antillen en aan de departementen van Algemeen Bestuur.

Soestdijk,, 4 juni 1973.

JULIANA.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

DEN UYL.

Uitgegeven de eenentwintigste juni 1973.

De Minister van Justitie,

VAN AGT.

Naar boven