Protocol bij de Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap [...] de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, Brussel, 17-12-2014

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Republiek Kroatië

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

Verdragsluitende partijen bij het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de lidstaten” genoemd,

De Europese Unie, hierna „de Unie” genoemd, en

De Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en

De Russische Federatie, anderzijds,

hierna samen „de partijen” genoemd,

Overwegende dat de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, hierna „de overeenkomst” genoemd, op 24 juni 1994 te Corfu is ondertekend;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 9 december 2011 is ondertekend;

Overwegende dat in artikel 6, lid 2, van de Akte betreffende de voorwaarden voor de toetreding van de Republiek Kroatië en de aanpassingen van het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie wordt bepaald dat de toetreding van de Republiek Kroatië tot de overeenkomst dient te worden geregeld door de sluiting van een protocol bij de overeenkomst;

Rekening houdende met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie op 1 juli 2013;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Kroatië treedt toe tot de overeenkomst. De Republiek Kroatië keurt op dezelfde wijze als de andere lidstaten de teksten goed van de overeenkomst en van de gemeenschappelijke verklaringen, briefwisselingen en verklaringen die aan de op dezelfde datum ondertekende Slotakte zijn gehecht, het protocol bij de overeenkomst van 21 mei 1997, dat op 1 december 2000 in werking is getreden, het protocol bij de overeenkomst van 27 april 2004, dat op 1 maart 2005 in werking is getreden, en het protocol bij de overeenkomst van 23 april 2007, dat op 1 mei 2008 in werking is getreden, en neemt van deze teksten nota.

Artikel 2

Na de ondertekening van dit protocol doet de Unie de tekst van de overeenkomst, de Slotakte en alle daaraan gehechte documenten, alsook de protocollen bij de overeenkomst van 21 mei 1997, 27 april 2004 en 23 april 2007 in de Kroatische taal toekomen aan de lidstaten en aan de Russische Federatie. Met ingang van de datum waarop dit protocol voorlopig wordt toegepast, wordt de tekst in de Kroatische taal authentiek op dezelfde voorwaarden als de teksten van de overeenkomst in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Russische taal.

Artikel 4

  • 1 Dit protocol wordt door de partijen volgens hun eigen procedures goedgekeurd. De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. De akten van goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

  • 2 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is neergelegd.

  • 3 Dit protocol is voorlopig van toepassing vijftien dagen na de datum waarop het is ondertekend.

  • 4 Met ingang van de datum waarop de Republiek Kroatië tot de Europese Unie toetreedt, is dit protocol van toepassing op de betrekkingen tussen de partijen in het kader van de overeenkomst.

Artikel 5

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Russische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd, dit protocol hebben ondertekend.

GEDAAN te Brussel, de zeventiende december tweeduizend veertien.

Terug naar begin van de pagina