Verdrag betreffende het gebruik van loodwit in verfstoffen, Genève, 19-11-1921

Geldend van 13-11-1964 t/m heden

Verdrag betreffende het gebruik van loodwit in verfstoffen

Authentiek : EN

INTERNATIONAL LABOUR CONFERENCE

Convention concerning the use of white lead in painting

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the prohibition of the use of white lead in painting, which is the sixth item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the White Lead (Painting) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

 • 1 Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to prohibit, with the exceptions provided for in Article 2, the use of white lead and sulphate of lead and of all products containing these pigments, in the internal painting of buildings, except where the use of white lead or sulphate of lead or products containing these pigments is considered necessary for railway stations or industrial establishments by the competent authority after consultation with the employers' and workers' organisations concerned.

 • 2 It shall nevertheless be permissible to use white pigments containing a maximum of 2 per cent, of lead expressed in terms of metallic lead.

Article 2

 • 1 The provisions of Article 1 shall not apply to artistic painting or fine lining.

 • 2 The Government shall define the limits of such forms of painting, and shall regulate the use of the white lead, sulphate of lead, and all products containing these pigments, for these purposes in conformity with the provisions of Articles 5, 6 and 7 of the present Convention.

Article 3

 • 1 The employment of males under eighteen years of age and of all females shall be prohibited in any painting work of an industrial character involving the use of white lead or sulphate of lead or other products containing these pigments.

 • 2 The competent authorities shall have power, after consulting the employers' and workers' organisations concerned, to permit the employment of painters' apprentices in the work prohibited by the preceding paragraph, with a view tot their education in their trade.

Article 4

The prohibitions prescribed in Articles 1 and 3 shall come into force six years from the date of the closure of the Third Session of the International Labour Conference.

Article 5

Each Member of the International Labour Organisation ratifying the present Convention undertakes to regulate the use of white lead, sulphate of lead and of all products containing these pigments, in operations for which their use is not prohibited, on the following principles:

 • I.

  • a. White lead, sulphate of lead, or products, containing these pigments shall not be used in painting operations except in the form of paste or of paint ready for use.

  • b. Measures shall be taken in order to prevent danger arising from the application of paint in the form of spray.

  • c. Measures shall be taken, wherever practicable, to prevent danger arising from dust caused by dry rubbing down and scraping.

 • II.

  • a. Adequate facilities shall be provided to enable working painters to wash during and on cessation of work.

  • b. Overalls shall be worn by working painters during the whole of the working period.

  • c. Suitable arrangements shall be made to prevent clothing put off during working hours being soiled by painting material.

 • III.

  • a. Cases of lead poisoning and of suspected lead poisoning shall be notified, and shall be subsequently verified by a medical man appointed by the competent authority.

  • b. The competent authority may require, when necessary, a medical examination of workers.

 • IV. Instructions with regard to the special hygienic precautions to be taken in the painting trade shall be distributed to working painters.

Article 6

The competent authority shall take such steps as it considers necessary to ensure the observance of the regulations prescribed by virtue of the foregoing Articles, after consultation with the employers' and workers' organisations concerned.

Article 7

Statistics with regard to lead poisoning among working painters shall be obtained:

 • a. As to morbidity — by notification and certification of all cases of lead poisoning.

 • b. As to mortality — by a method approved by the official authority in each country.

Article 8

The formal ratifications of this Convention under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 9

 • 1 This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.

 • 2 It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.

 • 3 Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.

Article 10

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 11

Each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 12

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 13

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 14

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 15

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

Vertaling : NL

INTERNATIONALE ARBEIDSCONFERENTIE

Verdrag betreffende het gebruik van loodwit in verfstoffen

De Algemene Conferentie van de Internationale Organisatie van de Arbeid, door de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau bijeengeroepen te Genève en aldaar bijeengekomen op 25 October 1921, in haar derde zitting,

besloten hebbende verschillende voorstellen aan te nemen betreffende „het verbod van het gebruik van loodwit in verfstoffen”, welk onderwerp het 6de punt vormt van de agenda der zitting en

besloten hebbende, dat deze voorstellen de vorm zullen aannemen van een internationaal verdrag,

neemt het volgende verdrag aan, dat genoemd zal worden het “Verdrag betreffende het gebruik van loodwit in verfstoffen, 1921”, ter bekrachtiging door de leden van de Internationale Organisatie van de Arbeid, zulks overeenkomstig de bepalingen van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie:

Artikel 1

 • 1 Ieder lid van de Internationale Organisatie van de Arbeid, dat dit verdrag bekrachtigt, verbindt zich, behoudens de afwijkingen voorzien in artikel 2, het gebruik van loodwit, loodsulfaat en alle andere producten, die deze stoffen bevatten, te verbieden bij het schilderen van binnenwerk van gebouwen, met uitzondering van spoorweg-stations en industrie-gebouwen, voor welke het gebruik van loodwit, loodsulfaat en alle andere producten, die deze stoffen bevatten, door de bevoegde overheid na raadpleging van de organisaties van werkgevers en arbeiders verklaard is geworden noodzakelijk te zijn.

 • 2 Het gebruik van witte verfstoffen, welke ten hoogste 2 pct. lood bevatten, uitgedrukt in lood-metaal, blijft evenwel geoorloofd.

Artikel 2

 • 1 De bepalingen van artikel 1 zijn niet toepasselijk op decoratieschilderijen, noch op aflijnen en bijwerken.

 • 2 Iedere regering zal de scheidingslijn tussen de verschillende soorten van schilderwerk vaststellen en het gebruik van loodwit, loodsulfaat en van andere producten, die deze stoffen bevatten, voor deze soorten schilderwerk regelen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 5, 6 en 7 van dit verdrag.

Artikel 3

 • 1 Het is verboden jeugdige personen beneden 18 jaren en vrouwen te werk te stellen bij werkzaamheden in het schildersbedrijf, waarbij loodwit, loodsulfaat of andere producten, welke deze stoffen bevatten, gebruikt worden.

 • 2 De bevoegde overheid heeft het recht, na raadpleging van de organisaties van werkgevers en arbeiders, toe te staan dat de leerlingschilders ten behoeve van hun vakopleiding werkzaamheden verrichten, in het vorige lid verboden.

Artikel 4

De verbodsbepalingen genoemd in de artikelen 1 en 3 treden in werking 6 jaar na de sluiting van de derde zitting van de Internationale Arbeidsconferentie.

Artikel 5

Ieder lid van de Internationale Organisatie van de Arbeid, dat dit verdrag bekrachtigt, verbindt zich op de grondslag van de volgende beginselen bepalingen vast te stellen betreffende het gebruik van loodwit, loodsulfaat en alle andere producten, die deze stoffen bevatten, voor werken, waarvoor het gebruik daarvan niet verboden is.

 • I.

  • a. Loodwit, loodsulfaat of andere producten, die deze stoffen bevatten, mogen bij het schilderen niet gebruikt worden dan in de vorm van pasta of van verf, gereed voor het gebruik;

  • b. maatregelen zullen worden genomen ter vermijding van het gevaar voortspruitende uit het aanbrengen van verf door spuiten;

  • c. maatregelen zullen worden genomen, telkens wanneer zulks mogelijk is, met het oog op het afwenden van het gevaar van stof, veroorzaakt door droog puimen en afkrabben.

 • II.

  • a. Maatregelen zullen worden genomen, opdat schildersgezellen de nodige zorg kunnen besteden voor de zindelijkheid gedurende en bij het einde van het werk;

  • b. gedurende de gehele werktijd moeten door de schildersgezellen werkpakken gedragen worden;

  • c. passende maatregelen zullen worden getroffen om te voorkomen, dat de kleren, die gedurende het werk uitgedaan worden, verontreinigd worden door verfstof.

 • III.

  • a. De gevallen van loodvergiftiging en die, waarbij loodvergiftiging verondersteld wordt, zullen moeten worden aangegeven en onderzocht worden door een door de bevoegde overheid aangewezen geneesheer;

  • b. de bevoegde overheid zal een geneeskundig onderzoek van de arbeiders kunnen eisen, indien zij zulks nodig acht.

 • IV. Aanwijzingen betreffende bijzondere hygiënische voorzorgsmaatregelen in hun bedrijf zullen worden verspreid onder de schildersgezellen.

Artikel 6

Ten einde de naleving van de in de voorgaande artikelen bedoelde regelingen te verzekeren, zal de bevoegde overheid alle maatregelen nemen die zij nodig acht, na raadpleging van de betrokken organisaties van werkgevers en arbeiders.

Artikel 7

Statistieken zullen worden ingericht betreffende loodvergiftiging bij schildersgezellen:

 • a. voor de ziektegevallen door middel van aangifte en onderzoek van alle gevallen van loodvergiftiging,

 • b. voor de sterfgevallen volgens een van de door de officiële dienst voor de statistiek van elk land goedgekeurde methode.

Artikel 8

De officiële bekrachtigingen van dit verdrag, overeenkomstig het bepaalde in het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, zullen worden medegedeeld aan de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau en door hem worden ingeschreven.

Artikel 9

 • 1 Dit verdrag zal van kracht worden zodra de bekrachtigingen van 2 leden van de Internationale Organisatie van de Arbeid door de Directeur-Generaal zullen zijn ingeschreven.

 • 2 Het zal slechts verbindend zijn voor de leden, die hun bekrachtiging door de Directeur-Generaal hebben doen inschrijven.

 • 3 Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der andere leden in werking treden op de datum waarop de bekrachtiging van dat lid door het Internationaal Arbeidsbureau zal zijn ingeschreven.

Artikel 10

Zodra de bekrachtigingen van 2 leden der Internationale Organisatie van de Arbeid door het Internationaal Arbeidsbureau zijn ingeschreven, zal de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau van dit feit mededeling doen aan alle leden van de Internationale Organisatie van de Arbeid. Hij zal hen eveneens in kennis stellen met de inschrijvingen van bekrachtigingen, die hem later door andere leden der Organisatie zullen worden medegedeeld.

Artikel 11

Ieder lid dat dit verdrag bekrachtigt, verbindt zich de bepalingen van de artikel 1—7 uiterlijk op 1 Januari 1924 toe te passen en zodanige maatregelen te nemen als nodig zullen zijn om deze bepalingen doeltreffend te doen zijn.

Artikel 12

Ieder lid van de Internationale Organisatie van de Arbeid, dat dit verdrag bekrachtigt, verbindt zich om het toe te passen ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen en protectoraten, overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Artikel 13

Ieder lid, dat dit verdrag heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop van een termijn van tien jaren na de datum, waarop dit verdrag van kracht begint te worden, zulks bij een verklaring toegezonden aan de Directeur-Generaal van het Internationaal Arbeidsbureau en door deze in te schrijven. De opzegging wordt eerst van kracht een jaar nadat zij door het Internationaal Arbeidsbureau is ingeschreven.

Artikel 14

Telkens wanneer de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau zulks nodig acht legt deze een verslag inzake de toepassing van dit Verdrag voor aan de Algemene Conferentie, en gaat na of het wenselijk is de kwestie van de gehele of gedeeltelijke herziening van het Verdrag op de agenda van de Conferentie te plaatsen.

Terug naar begin van de pagina