Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het [...] kantoor te Bilzerbaan tot internationaal douanekantoor, 's-Gravenhage, 18-09-1951

Geldend van 01-10-1951 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering tot uitvoering van het op 13 april 1948 gesloten verdrag nopens de aanwijzing van het Nederlandse kantoor te Bilzerbaan tot internationaal douanekantoor

Authentiek : NL

I

AMBASSADE VAN BELGIË

's-Gravenhage, 18 September 1951.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat de bevoegde Belgische Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing overeenkomstig artikel I van het Verdrag nopens de samenvoeging van de douane-behandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, 13 April 1948:

  • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Bilzerbaan op Nederlands grondgebied;

  • b. als internationale douaneweg: de weg Maastricht naar Hasselt via Bilzen, over een lengte van 150 meter aan weerszijden van het punt alwaar de rijksgrens komende uit westelijke richting, de as van die weg bereikt.

Deze aanwijzing wordt van kracht met ingang van 1 October 1951.

Ik zoude het op prijs stellen te mogen vernemen, of de bevoegde Nederlandse Ministers aan de bovenbedoelde aanwijzing hun goedkeuring hechten.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Zaakgelastigde van België a.i.,

(w.g.) T. DE LICHTERVELDE.

Aan Zijne Excellentie

De Heer D. U. Stikker,

Minister van Buitenlandse Zaken.

II

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

's-Gravenhage, 18 September 1951.

Mijnheer de Zaakgelastigde,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw schrijven gedateerd 18 September 1951, en moge U daarbij mededelen, dat ook de bevoegde Nederlandse Ministers kunnen instemmen met de aanwijzing, overeenkomstig artikel I van het verdrag nopens de samenvoeging van douane-behandeling aan de Nederlands-Belgische grens, ondertekend te 's-Gravenhage, 13 April 1948:

  • a. als internationaal douanekantoor voor het wegverkeer: het grenskantoor Bilzerbaan op Nederlands grondgebied;

  • b. als internationale douaneweg: de weg Maastricht naar Hasselt via Bilzen, over een lengte van 150 meter aan weerszijden van het punt alwaar de rijksgrens komende uit Westelijke richting, de as van die weg bereikt.

Deze aanwijzing zal van kracht worden met ingang van 1 October 1951.

Gelief, Mijnheer de Zaakgelastigde, de verzekering mijner zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Voor de Minister,

De Secretaris-Generaal,

(w.g.) H. N. BOON.

Aan de Hooggeboren Heer

Graaf Th. de Lichtervelde,

Tijdelijk Zaakgelastigde van België,

te ’s-Gravenhage.

Terug naar begin van de pagina