Overeenkomst inzake overdracht door de Republiek Indonesië aan het Koninkrijk der Nederlanden van vorderingen op Nederlanders, 's-Gravenhage, 11-08-1954

Geldend van 19-03-1956 t/m heden

Overeenkomst inzake overdracht door de Republiek Indonesië aan het Koninkrijk der Nederlanden van vorderingen op Nederlanders

Authentiek : NL

Overeenkomst inzake overdracht door de Republiek Indonesië aan het Koninkrijk der Nederlanden van vorderingen op Nederlanders

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Indonesië,

Overwegende dat het wenselijk is te komen tot een regeling inzake overdracht door Indonesië van vorderingen ontstaan vóór 1 Januari 1954, welke Indonesië heeft op natuurlijke personen, die op genoemde datum de Nederlandse nationaliteit bezaten,

Willende voldoen aan de op 12 Januari 1954 gesloten overeenkomst tussen de Ministers van Financiën van Nederland en Indonesië met betrekking tot de overdracht van vorderingen als vorenbedoeld,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De Regering van de Republiek Indonesië draagt in volle eigendom over aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de vorderingen van personele en sociale aard, welke de Republiek Indonesië, met inbegrip van de voormalige publiekrechtelijke gemeenschappen, welke in de Republiek Indonesië zijn opgegaan, heeft op natuurlijke personen die op 1 Januari 1954 de Nederlandse nationaliteit bezaten, mits deze vorderingen zijn ontstaan vóór 1 Januari 1954 en tot het bedrag dat zij op 12 Januari 1954 beliepen.

De overdracht wordt geacht te zijn geschied op 12 Januari 1954 en werkt tegenover de debiteuren van het ogenblik af dat deze Overeenkomst in werking is getreden en de datum van deze inwerkingtreding in het Nederlandse Tractatenblad is bekendgemaakt.

Alle na 12 Januari 1954 nog aan de Republiek Indonesië ten goede gekomen bedragen in mindering van de overgedragen vorderingen, al dan niet verkregen tengevolge van een voorafgaande invorderingsdaad, zullen door de Republiek Indonesië aan Nederland worden afgedragen, en wel voor ontvangsten in Nederlands courant aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage en voor ontvangsten in Indonesisch courant aan het Hoge Commissariaat der Nederlanden te Djakarta.

Artikel 2

Als koopsom van de in artikel 1 bedoelde vorderingen zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Republiek Indonesië betalen, binnen 14 dagen na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst, een bedrag van f. 20.000.000 (twintig millioen gulden) Nederlands courant.

Artikel 3

De Regering van de Republiek Indonesië draagt voor zover mogelijk aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage c.q. aan het Hoge Commissariaat der Nederlanden te Djakarta over alle administratieve bescheiden, welke op de in artikel 1 genoemde vorderingen betrekking hebben; voor zover overdracht dier bescheiden niet mogelijk is, verleent Indonesië daarvan inzage en staat toe dat ervan afschriften worden genomen.

Voor zover de in artikel 1 bedoelde vorderingen nog niet door de Indonesische administratie zijn vastgesteld, zal Indonesië voor zover zulks door Indonesië mogelijk wordt geacht, de daartoe aan te wijzen Nederlandse instantie(s) medewerking verlenen om alsnog tot vaststelling te kunnen komen.

Artikel 4

Indien Nederland de wens daartoe te kennen geeft, houdt de Stichting Pensioensaangelegenheden Indonesië de daarbij door Nederland nominatief op te geven bedragen op de door haar te verrichten betalingen in.

Artikel 5

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de Nederlandse Regering aan de Indonesische Regering zal hebben medegedeeld, dat de Overeenkomst de in Nederland grondwettelijk vereiste goedkeuring heeft verkregen.

Ten blijke waarvan de hiertoe behoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordigers deze Overeenkomst hebben ondertekend.

Gedaan in tweevoud te 's-Gravenhage, de 11de Augustus 1954, in de Nederlandse en de Indonesische taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) J. W. BEYEN.

(w.g.) J. LUNS.

Voor de Regering van de Republiek Indonesië,

(w.g.) SUSANTO TIRTOPRODJO.

Terug naar begin van de pagina