Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, 's-Gravenhage, 19-11-2010

[Regeling treedt in werking op nader te bepalen tijdstip.]
Geldend van 19-11-2010 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake verbetering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Verenigde Staten van Amerika

(hierna: de „Partijen”),

Geleid door de wens als partners samen te werken teneinde ernstige criminaliteit, in het bijzonder terrorisme, effectiever te voorkomen en te bestrijden;

Erkennend dat gegevensuitwisseling een essentieel onderdeel vormt van de strijd tegen ernstige criminaliteit, in het bijzonder terrorisme;

Erkennend het belang van het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, in het bijzonder terrorisme, terwijl de fundamentele rechten en vrijheden, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden geëerbiedigd;

Erkennend het belang van de Verenigde Staten en de Europese Unie bij het bereiken van een overeenkomst betreffende gegevensbescherming in het kader van de rechtshandhaving;

Daartoe aangezet door het Verdrag inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale immigratie, ondertekend te Prüm op 27 mei 2005, alsook het daarmee samenhangende Besluit van de Europese Raad van 23 juni 2008; en

Strevend naar het verbeteren en stimuleren van de samenwerking tussen de Partijen in de geest van partnerschap;

Zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst wordt verstaan onder:

 • 1. „DNA-profielen” (DNA-identificatiepatronen): een letter- of cijfercode die een aantal identificatiekenmerken van het niet-coderende gedeelte van een geanalyseerd menselijk DNA-monster vertegenwoordigt, dat wil zeggen van de specifieke chemische vorm op de verschillende DNA-loci.

 • 2. „Persoonsgegevens”: alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de „betrokkene”).

 • 3. „Verwerking van persoonsgegevens”: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, selecteren, opvragen, raadplegen, gebruiken, onthullen door verstrekking, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, met elkaar in verband brengen, samenbrengen, afschermen, alsmede het verwijderen door wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

 • 4. „Linkgegevens”: een DNA-profiel en het bijbehorende kenmerk (DNA-linkgegevens) of dactyloscopische gegevens en het bijbehorende kenmerk (dactyloscopische linkgegevens). Linkgegevens mogen geen gegevens bevatten op basis waarvan de betrokkene rechtstreeks kan worden geïdentificeerd. Linkgegevens die niet aan een persoon kunnen worden gekoppeld (open sporen), dienen als zodanig herkenbaar te zijn.

 • 5. „Ernstige strafbare feiten” ter uitvoering van deze Overeenkomst en gezien in overeenstemming met het nationale recht van elk der Partijen: gedragingen die strafbaar zijn gesteld met vrijheidsbeneming van meer dan één jaar of met een zwaardere straf.

Artikel 2. Doel van deze Overeenkomst

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Doel van deze Overeenkomst is het bevorderen van de wederzijdse uitwisseling van dactyloscopische gegevens en gegevens ten aanzien van DNA-profielen ter voorkoming en onderzoek van ernstige criminaliteit en van andere persoonsgegevens ter voorkoming van ernstige en terroristische strafbare feiten teneinde de samenwerking tussen de Verenigde Staten en Nederland bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit en terroristische strafbare feiten te verbeteren.

Artikel 3. Geautomatiseerde bevraging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

De in deze Overeenkomst voorziene geautomatiseerde bevraging wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van het voorkomen en onderzoeken van ernstige strafbare feiten, wanneer specifieke omstandigheden aanleiding geven om na te gaan of de betrokkene(n) de in artikel 1, vijfde lid, bedoelde strafbare feiten zal/zullen plegen of heeft/hebben gepleegd.

Artikel 4. Dactyloscopische gegevens

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Ter uitvoering van deze Overeenkomst waarborgen de Partijen de beschikbaarheid van linkgegevens uit het bestand voor de nationale geautomatiseerde dactyloscopische identificatiesystemen die zijn opgezet ter voorkoming en onderzoek van ernstige strafbare feiten. De in het bestand voor het nationale geautomatiseerde dactyloscopische identificatiesysteem opgeslagen gegevens worden verzameld in overeenstemming met het nationale recht van elk der Partijen.

Artikel 5. Geautomatiseerde bevraging van dactyloscopische gegevens

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Ter voorkoming en onderzoek van ernstige strafbare feiten verleent elk der Partijen de nationale contactpunten van de andere Partij, bedoeld in artikel 7, toegang tot de linkgegevens in het daartoe door haar opgezette geautomatiseerde dactyloscopische identificatiesysteem, met de bevoegdheid om deze geautomatiseerd te bevragen door middel van vergelijking van dactyloscopische gegevens. De bevraging mag uitsluitend in individuele gevallen en met inachtneming van het nationale recht van de bevragende Partij worden uitgevoerd.

 • 2 De vergelijking van dactyloscopische gegevens met linkgegevens van de Partij die het bestand beheert geschiedt door de bevragende nationale contactpunten aan de hand van de geautomatiseerd verstrekte linkgegevens die voor een eenduidige koppeling noodzakelijk zijn.

 • 3 Waar nodig voeren de aangezochte nationale contactpunten nadere analyses uit ter bevestiging van het overeenkomen van de dactyloscopische gegevens en linkgegevens in het bezit van de Partij die het bestand beheert.

 • 4 De geautomatiseerde bevraging mag alleen geschieden door speciaal daartoe geautoriseerde functionarissen van de nationale contactpunten.

Artikel 6. Verstrekking van nadere persoonsgegevens en andere gegevens

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien in de procedure, bedoeld in artikel 5, wordt vastgesteld dat dactyloscopische gegevens overeenkomen, is het nationale recht van de aangezochte Partij, met inbegrip van de rechtshulpvoorschriften, van toepassing op de verstrekking van de, met betrekking tot de linkgegevens beschikbare verdere persoonsgegevens en andere gegevens. In specifieke gevallen kunnen de Partijen besluiten van de verstrekking van gegevens af te zien indien verstrekking onverenigbaar zou zijn met het nationale recht.

Artikel 7. Nationale contactpunten en uitvoeringsafspraken

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Ter uitvoering van de gegevensverstrekking, bedoeld in artikel 5, wijst elk der Partijen een of meer nationale contactpunt(en) aan. Op de bevoegdheden van de contactpunten is het nationale recht van de aanwijzende Partij van toepassing.

 • 2 De technische en procedurele details van de ingevolge artikel 5 uitgevoerde bevragingen worden vastgelegd in een of meer uitvoeringsafspra(a)k(en) of -regeling(en).

 • 3 Ter uitvoering van de gegevensverstrekking, bedoeld in artikel 5, en de daaropvolgende verstrekking van nadere persoonsgegevens, bedoeld in artikel 6, wijst elk der Partijen een of meer nationale contactpunt(en) aan. De contactpunten verstrekken deze gegevens in overeenstemming met het nationale recht van de aanwijzende Partij. Van andere kanalen voor rechtshulp behoeft geen gebruik te worden gemaakt, tenzij dit noodzakelijk blijkt, zoals voor het waarmerken van deze gegevens met het oog op de toelaatbaarheid bij gerechtelijke procedures van de bevragende Partij, of indien het nationale recht van de aangezochte Partij zulks vereist voor ieder land waaraan de aangezochte Partij toegang ter bevraging van een dactyloscopisch gegevensbestand verschaft.

Artikel 8. Geautomatiseerde bevraging van DNA-profielen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Indien toegestaan op grond van het nationale recht van beide Partijen en op basis van wederkerigheid verlenen de Partijen elkaars nationale contactpunt, bedoeld in artikel 10, ter onderzoek van ernstige strafbare feiten toegang tot de linkgegevens van hun DNA-analysebestanden, met de bevoegdheid om deze geautomatiseerd te bevragen door middel van vergelijking van de DNA-profielen. De bevraging mag uitsluitend in individuele gevallen en met inachtneming van het nationale recht van de bevragende Partij worden uitgevoerd. De in de nationale DNA-analysebestanden opgeslagen gegevens zijn verzameld in overeenstemming met het nationale recht van elk der Partijen.

 • 2 Indien bij een geautomatiseerde bevraging wordt vastgesteld dat een verstrekt DNA-profiel overeenkomt met een in het bestand van de andere Partij opgeslagen DNA-profiel, ontvangt het bevragende nationale contactpunt door middel van een geautomatiseerde mededeling de linkgegevens waarmee een overeenkomst is vastgesteld. Indien geen overeenkomst kan worden vastgesteld, wordt zulks geautomatiseerd medegedeeld. In specifieke gevallen kunnen de Partijen besluiten van de verstrekking van gegevens af te zien indien verstrekking onverenigbaar zou zijn met het nationale recht.

 • 3 Uitsluitend speciaal geautoriseerde functionarissen van de nationale contactpunten mogen de bevragingen uitvoeren.

Artikel 9. Verstrekking van nadere persoonsgegevens en andere gegevens

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Indien bij de procedure, bedoeld in artikel 8, wordt vastgesteld dat de DNA-profielen overeenkomen, dan is het nationale recht, met inbegrip van de voorschriften inzake rechtshulp, van de aangezochte Partij van toepassing op de verstrekking van nadere persoonsgegevens en andere gegevens met betrekking tot de linkgegevens.

Artikel 10. Nationaal contactpunt en uitvoeringsafspraken

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Ter uitvoering van de gegevensverstrekking, bedoeld in artikel 8, wijst elk der Partijen een nationaal contactpunt aan. Op de bevoegdheden van het contactpunt is het nationale recht van de aanwijzende Partij van toepassing.

 • 2 De technische en procedurele details van de ingevolge artikel 8 uitgevoerde geautomatiseerde bevragingen worden in een of meer uitvoeringsafspra(a)k(en) of -regeling(en) vastgelegd.

Artikel 11. Verstrekking van nadere persoonsgegevens en andere gegevens ter voorkoming van ernstige en terroristische strafbare feiten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Ter voorkoming van ernstige en terroristische strafbare feiten kunnen de Partijen, met inachtneming van hun eigen nationale recht, in individuele gevallen, ook zonder verzoek daartoe, de in het tweede lid bedoelde persoonsgegevens verstrekken aan het betreffende nationale contactpunt van de andere Partij, bedoeld in het zesde lid, voor zover dit noodzakelijk is indien specifieke omstandigheden reden geven tot het vermoeden dat de betrokkene(n):

  • a. terroristische of met terrorisme samenhangende strafbare feiten, of strafbare feiten samenhangend met een terroristische groepering of organisatie, zoals deze strafbare feiten worden omschreven in het nationale recht van de verstrekkende Partij, zal/zullen plegen of heeft/hebben gepleegd; of

  • b. training ondergaat/ondergaan of heeft/hebben ondergaan, gericht op het plegen van de onder a. genoemde strafbare feiten; of

  • c. een ernstig strafbaar feit zal/zullen plegen of heeft/hebben gepleegd of deelneemt/deelnemen aan een georganiseerde criminele groepering of georganiseerd crimineel verband.

 • 2 De te verstrekken persoonsgegevens omvatten, voor zover beschikbaar, achternaam, voornamen, eerdere namen, overige namen, aliassen, andere spellingswijzen van namen, geslacht, geboortedatum en -plaats, huidige nationaliteit en eerdere nationaliteiten, paspoortnummer, nummers van andere identiteitsbewijzen en dactyloscopische gegevens, alsook een beschrijving van eventuele veroordelingen of van de omstandigheden die het in het eerste lid genoemde vermoeden rechtvaardigen.

 • 3 De verstrekkende Partij kan, met inachtneming van haar eigen nationale recht, voorwaarden verbinden aan het gebruik van deze gegevens door de ontvangende Partij. Indien de ontvangende Partij de gegevens aanvaardt, is zij aan deze voorwaarden gebonden.

 • 4 Algemene beperkingen met betrekking tot de rechtsnormen van de ontvangende Partij voor het verwerken van persoonsgegevens mogen door de overdragende Partij niet als een voorwaarde uit hoofde van het derde lid worden verbonden aan het verschaffen van gegevens.

 • 5 In aanvulling op de in het tweede lid bedoelde persoonsgegevens kunnen de Partijen elkaar niet-persoonsgebonden gegevens in verband met de in het eerste lid genoemde strafbare feiten verstrekken.

 • 6 Elk der Partijen wijst een of meer nationale contactpunt(en) aan ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens en andere gegevens, overeenkomstig dit artikel, met de contactpunten van de andere Partij. Op de bevoegdheden van de nationale contactpunten is het nationale recht van de aanwijzende Partij van toepassing.

Artikel 12. Bescherming persoonlijke levenssfeer en gegevensbescherming

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Partijen erkennen dat de behandeling en verwerking van de persoonsgegevens die zij van elkaar verkrijgen van essentieel belang zijn voor het behoud van vertrouwen in de uitvoering van deze Overeenkomst.

 • 2 De Partijen verplichten zich persoonsgegevens op billijke wijze en in overeenstemming met het eigen recht te verwerken en voorts:

  • a. te waarborgen dat de verstrekte persoonsgegevens adequaat en terzake dienend zijn voor het specifieke doel van de overdracht;

  • b. persoonsgegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor het specifieke doel waarvoor de gegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst zijn verstrekt of verder zijn verwerkt; en

  • c. te waarborgen dat mogelijk onjuiste persoonsgegevens tijdig onder de aandacht van de ontvangende Partij worden gebracht, zodat passende correctieve maatregelen kunnen worden genomen ter verbetering.

 • 3 Uit deze Overeenkomst vloeien geen rechten voort voor individuele personen, waaronder het recht bewijsmateriaal te verkrijgen, achter te houden of uit te sluiten, of de uitwisseling van persoonsgegevens te beletten. Onafhankelijk van deze Overeenkomst bestaande rechten blijven echter onverlet.

Artikel 13. Beperking van de verwerking ter bescherming van persoonsgegevens en andere gegevens

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11, derde lid, kan elk der Partijen op grond van deze Overeenkomst verkregen gegevens verwerken in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11bis, eerste lid, onder a. tot en met e. van de bijlage bij het Verdrag bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake de toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika aangaande wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te ’s-Gravenhage op 12 juni 1981, ondertekend te ’s-Gravenhage op 29 september 2004, met bijlage en de desbetreffende notawisseling. Onverminderd het in de vorige volzin bepaalde mogen op grond van deze Overeenkomst verkregen gegevens slechts in strafzaken worden gebruikt indien deze uit hoofde van een verzoek om wederzijdse rechtshulp zijn verstrekt.

 • 2 De verdere overdracht van persoonsgegevens aan een derde Staat, internationaal orgaan of particuliere entiteit is onderworpen aan passende waarborgen en aan de toestemming van de Partij die de gegevens heeft verstrekt.

 • 3 Een Partij mag uitsluitend een geautomatiseerde bevraging op grond van artikel 5 of artikel 8 uitvoeren op de dactyloscopische of DNA-bestanden van de andere Partij en de naar aanleiding van de uitgevoerde bevraging ontvangen gegevens verwerken, met inbegrip van de mededeling of er al dan niet een correspondentie bestaat met het doel om:

  • a. vast te stellen of de vergeleken DNA-profielen of dactyloscopische gegevens overeenstemmen;

  • b. een opvolgend verzoek om rechtshulp voor te bereiden en in te dienen overeenkomstig het nationale recht, met inbegrip van de voorschriften inzake rechtshulp, ingeval deze gegevens overeenstemmen; of

  • c. de protocollering te verrichten, als voorgeschreven in artikel 15.

 • 4 De Partij die het dossier beheert, mag de haar gedurende een geautomatiseerde bevraging op grond van de artikelen 5 en 8 door de bevragende Partij verstrekte gegevens uitsluitend verwerken indien dit voor het uitvoeren van de vergelijking, het geautomatiseerd beantwoorden van de bevraging of het protocolleren als bedoeld in artikel 15 noodzakelijk is. Na de gegevensvergelijking of de geautomatiseerde beantwoording van de bevraging worden de ten behoeve van de vergelijking verstrekte gegevens onverwijld gewist, tenzij verdere verwerking noodzakelijk is ten behoeve van de doelen genoemd in dit artikel, derde lid, onder b. of c.

Artikel 14. Corrigeren, afschermen en wissen van gegevens

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Op verzoek van de verstrekkende Partij is de ontvangende Partij verplicht ingevolge deze Overeenkomst ontvangen gegevens te corrigeren, af te schermen of te wissen, conform haar nationale recht, indien deze onjuist of onvolledig zijn of indien de verzameling of verdere verwerking daarvan in strijd is met deze Overeenkomst of met de regels die voor de verstrekkende Partij gelden.

 • 2 Indien een Partij ontdekt dat de gegevens die zij ingevolge deze Overeenkomst van de andere Partij heeft ontvangen onjuist zijn, treft zij alle passende maatregelen, waaronder in het bijzonder het aanvullen, wissen of corrigeren van de gegevens, om te voorkomen dat ten onrechte op deze gegevens wordt vertrouwd.

 • 3 Elk der Partijen stelt de andere Partij in kennis indien zij ontdekt dat belangrijke gegevens die zij ingevolge deze Overeenkomst aan de andere Partij heeft verstrekt of van de andere Partij heeft ontvangen onjuist of onbetrouwbaar zijn of aanleiding zijn voor gerede twijfel.

Artikel 15. Documentatie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Elk der Partijen legt de overdracht en ontvangst van de ingevolge deze Overeenkomst aan de andere Partij overgedragen gegevens vast, met inbegrip van mededelingen omtrent het overeenstemmen van gegevens, als bedoeld in de artikelen 6 en 9. Deze vastlegging dient:

  • a. ter waarborging van effectieve controle op de bescherming van persoonsgegevens conform het nationale recht van de betreffende Partij;

  • b. om de Partijen in staat te stellen effectief gebruik te maken van de rechten op grond van de artikelen 14 en 19;

  • c. ter controle of de verstrekking conform deze Overeenkomst plaatsvindt; en

  • d. om de gegevensbeveiliging te waarborgen.

 • 2 De vastlegging bevat de volgende gegevens:

  • a. informatie omtrent de verstrekte gegevens;

  • b. de datum en, in geval van automatische bevraging, het tijdstip van de verstrekking;

  • c. de aanleiding voor de verstrekking; en

  • d. de ontvanger van de gegevens indien de gegevens aan andere entiteiten zijn verstrekt.

 • 3 De vastgelegde gegevens moeten door passende maatregelen worden beschermd tegen oneigenlijk gebruik en andere vormen van misbruik en twee jaar worden bewaard. Na afloop van de bewaringstermijn moeten de vastgelegde gegevens onverwijld worden gewist, tenzij dit onverenigbaar is met het nationale recht, met inbegrip van de toepasselijke regels over gegevensbescherming en -bewaring.

Artikel 16. Gegevensbeveiliging

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Partijen waarborgen dat de benodigde technische maatregelen en organisatorische regelingen worden getroffen teneinde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, toevallig verlies of onbevoegde bekendmaking, verandering, toegang of onbevoegde vormen van verwerking. In het bijzonder treffen de Partijen de nodige maatregelen om te waarborgen dat uitsluitend daartoe bevoegde personen toegang hebben tot persoonsgegevens.

 • 2 De uitvoeringsafspra(a)k(en) of -regeling(en) die van toepassing is of zijn op de procedures voor de geautomatiseerde bevraging van de dactyloscopische of DNA-bestanden op grond van de artikelen 5 en 8 bepalen dat:

  • a. op de juiste wijze gebruik wordt gemaakt van moderne technologie ter waarborging van de bescherming, beveiliging, vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens;

  • b. door de bevoegde autoriteiten erkende coderings- en autorisatieprocedures worden gebruikt wanneer gebruik wordt gemaakt van algemeen toegankelijke netwerken; en

  • c. er een mechanisme moet zijn waarmee gewaarborgd wordt dat slechts bevragingen plaatsvinden die toelaatbaar en in overeenstemming met deze Overeenkomst zijn.

Artikel 17. Transparantie – Informatieverstrekking aan de betrokkenen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Niets in deze Overeenkomst wordt zodanig uitgelegd dat afbreuk wordt gedaan aan de verplichtingen van de Partijen, op grond van hun eigen wetgeving, om aan de betrokkenen informatie te verstrekken omtrent het doel van de verwerking en de identiteit van de verantwoordelijke, de ontvangers of categorieën ontvangers, het bestaan van het recht van toegang tot en het recht van correctie van de gegevens die hem of haar betreffen, alsmede alle nadere informatie, zoals de rechtsgrond van de verwerking waarvoor de gegevens bedoeld zijn, de wettelijke bewaartermijnen en het recht op verhaal, voor zover deze verdere informatie noodzakelijk is om, met inachtneming van het doel en de specifieke omstandigheden van de gegevensverwerking, jegens de betrokkenen een billijke verwerking te garanderen.

 • 2 Verstrekking van dergelijke informatie kan in overeenstemming met de eigen wetgeving van de Partijen worden geweigerd, met inbegrip van de mogelijkheid dat deze informatie gevaar kan opleveren voor:

  • a. de doeleinden van de verwerking,

  • b. de onderzoeken of de vervolgingen uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten in de Verenigde Staten of de bevoegde autoriteiten in Nederland, of

  • c. de rechten en vrijheden van derden.

Artikel 18. Toezicht

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door de Partijen uit hoofde van deze Overeenkomst, met inbegrip van de verstrekking van de gegevens aan andere entiteiten, berust bij een onafhankelijke autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens of, voor zover van toepassing, bij de bevoegde autoriteit van de betreffende Partij.

 • 2 Op verzoek van de autoriteit, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, verstrekt de vastleggende instantie onmiddellijk de vastgelegde gegevens, bedoeld in artikel 15.

Artikel 19. Informatie

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Op verzoek informeert de ontvangende Partij de verstrekkende Partij over de verwerking van de verstrekte gegevens en het resultaat daarvan. De ontvangende Partij waarborgt dat haar antwoord tijdig aan de verstrekkende Partij wordt medegedeeld.

Artikel 20. Verhouding tot andere overeenkomsten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Niets in deze Overeenkomst wordt zodanig uitgelegd dat beperkingen worden gesteld of afbreuk wordt gedaan aan de bepalingen van andere verdragen, overeenkomsten, operationeel rechtshandhavingsverband of het nationaal recht die de uitwisseling van informatie tussen de Verenigde Staten en Nederland toestaan.

Artikel 21. Overleg

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 De Partijen voeren periodiek overleg over de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze Overeenkomst.

 • 2 Het periodiek overleg omvat een beoordeling van de geautomatiseerde bevraging van linkgegevens, de verstrekking en het gebruik van nadere persoonsgegevens en andere gegevens, de bescherming van persoonsgegevens, waaronder gegevensbeveiliging, en de bijdrage van deze Overeenkomst aan het voorkomen, signaleren en onderzoeken van ernstige criminaliteit.

 • 3 Bij een geschil omtrent de interpretatie of toepassing van deze Overeenkomst treden de Partijen in overleg teneinde de oplossing van het geschil te vergemakkelijken, eventueel door wijziging van de Overeenkomst, als bedoeld in artikel 24.

Artikel 22. Kosten

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Elk der Partijen draagt de kosten die haar eigen autoriteiten maken bij de tenuitvoerlegging van deze Overeenkomst. In bijzondere gevallen kunnen de Partijen andere regelingen overeenkomen.

Artikel 23. Beëindiging van de Overeenkomst

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Deze Overeenkomst kan door elk der Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden schriftelijk aan de andere Partij worden opgezegd. De bepalingen van deze Overeenkomst blijven van toepassing op gegevens die voorafgaand aan de beëindiging zijn verstrekt.

Artikel 24. Wijzigingen

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Op verzoek van een der Partijen treden de Partijen in overleg over de wijziging van dit deze Overeenkomst.

 • 2 Deze Overeenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd door middel van schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen.

Artikel 25. Inwerkingtreding

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

 • 1 Behoudens de artikelen 8 tot en met 10 treedt deze Overeenkomst in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de Partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van hun nationale wettelijke procedure ten behoeve van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst.

 • 2 De artikelen 8 tot en met 10 van deze Overeenkomst treden in werking na de inwerkingtreding van deze Overeenkomst en na de totstandkoming van de uitvoeringsafspra(a)k(en) of -regeling(en), bedoeld in artikel 10, op de datum van de laatste nota waarmee een diplomatieke notawisseling tussen de Partijen wordt voltooid houdende dat elk der Partijen in staat is deze artikelen op een wederkerige basis uit te voeren. Deze notawisseling vindt plaats indien het recht van beide Partijen het in de artikelen 8 tot en met 10 voorziene type DNA-onderzoek toestaat.

 • 3 Deze Overeenkomst is slechts van toepassing op het deel van het Koninkrijk der Nederlanden dat in Europa is gelegen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe naar behoren gemachtigd door hun respectieve Regeringen, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te ’s-Gravenhage, op 19 november 2010, in tweevoud, in de Nederlandse en de Engelse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

I. W. OPSTELTEN

Voor de Regering van de Verenigde Staten van Amerika

J. HOLL LUTE

Terug naar begin van de pagina