Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Ivoorkust inzake de afschaffing van diplomatieke en dienstvisa, Abidjan, 12-02-1962

Geldend van 14-03-1962 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Ivoorkust inzake de afschaffing van diplomatieke en dienstvisa

Authentiek : FR

Nr. I

Nota door Hr. Ms. Ambassadeur bij de Regering van de Ivoorkust op 18 januari 1962 te Abidjan overhandigd aan Minister Guy Nairay

No. 2432.

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement des Pays-Bas est disposé à conclure avec le Gouvernement de la Côte d'Ivoire un accord portant sur les dispositions suivantes:

  • 1. Le Gouvernement des Pays-Bas dispensera de l'obligation du visa pour rentrée aux Pays-Bas, pour la sortie des Pays-Bas et pour le transit par les Pays-Bas, les ressortissants de la Côte d'Ivoire munis d'un passeport national diplomatique ou de service en cours de validité.

  • 2. Le Gouvernement de la Côte d'Ivoire dispensera de l'obligation du visa pour l'entrée en Côte d'Ivoire, pour la sortie de la Côte d'Ivoire et pour le transit par la Côte d'Ivoire, les ressortissants néerlandais munis d'un passeport national diplomatique ou de service en cours de validité.

  • 3. Les autorités des Pays-Bas et les autorités de la Côte d'Ivoire se réservent la faculté d'interdire l'accès de leur territoire à toute personne qu'elles considèrent comme indésirable.

  • 4. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'appliquera provisoirement qu'au territoire en Europe. Néanmoins, il peut être étendu aux parties du Royaume en dehors de l'Europe par une notification du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au Gouvernement de la Côte d'Ivoire.

  • 5. Chacune des Parties pourra suspendre temporairement l'application du présent accord pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics et la suspension devra être notifiée immédiatement à l'autre Partie par la voie diplomatique.

Si le Gouvernement de la Côte d'Ivoire est disposé à conclure avec le Gouvernement des Pays-Bas un accord portant sur les dispositions précitées, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que la présente lettre et celle de teneur semblable que Votre Excellence voudra bien m'adresser, constituent raccord entre nos deux Gouvernements.

Cet accord entrera en vigueur trente jours après la date de la réponse que Votre Excellence voudra bien m'adresser et restera en vigueur pour une période d'une année. S'il n'a pas été dénoncé un mois avant la fin de cette période, l'accord sera prolongé tacitement pour une durée non limitée. Chacune des deux Parties pourra le dénoncer après la première période d'une année moyennant un préavis de trois mois.

(s.) Dr. A. ZAAL

Ambassadeur des Pays-Bas

Nr. II

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

N° 312 PR/CAB

Abidjan, le 12 Fév. 1962.

Monsieur l'Ambassadeur,

Votre Excellence a bien voulu me faire part du désir du Gouvernement des Pays-Bas de conclure avec la Côte-d'Ivoire un accord portant sur certaines dispositions en matière de circulation des nationaux néerlandais et ivoiriens titulaires de passeports diplomatiques ou de service.

J'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence que les modalités décrites dans sa lettre n° 2432 rencontrent mon agrément et je prie Votre Excellence d'enregistrer mon accord sur les dispositions suivantes:

[Red: (Zoals in Nr. I)]

Cet accord entrera en vigueur trente jours après la date de la présente lettre et restera valable pour une période d'une année. S'il n'a pas été dénoncé un mois avant la fin de cette période, l'accord sera prorogé tacitement pour une durée non limitée, chacune des parties pouvant le dénoncer après la première période de un an moyennant préavis de trois mois.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'expression de ma très haute considération.

(s.) FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY

Son Excellence, Arie Zaal

Ambassadeur des Pays-Bas

en Côte-d'Ivoire.

Vertaling : NL

Nr. I

Nota door Hr. Ms. Ambassadeur bij de Regering van de Ivoorkust op 18 januari 1962 te Abidjan overhandigd aan Minister Guy Nairay

No. 2432.

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellentie te brengen, dat de Nederlandse Regering bereid is met de Regering van de Ivoorkust een overeenkomst te sluiten, vervat in de volgende bepalingen:

  • 1. De Nederlandse Regering stelt onderdanen van de Ivoorkust die in het bezit zijn van een geldig nationaal diplomatiek of dienstpaspoort, vrij van de visumplicht voor het binnenkomen van, het vertrekken uit en het reizen door Nederland.

  • 2. De Regering van de Ivoorkust stelt Nederlandse onderdanen die in het bezit zijn van een geldig nationaal diplomatiek of dienstpaspoort vrij van de visumplicht voor het binnenkomen van, het vertrekken uit en het reizen door de Ivoorkust.

  • 3. De autoriteiten van Nederland en de autoriteiten van de Ivoorkust behouden zich het recht voor de toegang tot hun grondgebied te weigeren aan alle personen die zij als ongewenst beschouwen.

  • 4. Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft is deze Overeenkomst voorlopig slechts van toepassing op het grondgebied in Europa. Zij kan evenwel door middel van een kennisgeving van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Ivoorkust worden uitgebreid tot de buiten Europa gelegen delen van het Koninkrijk.

  • 5. Elk der Partijen kan de toepassing van deze Overeenkomst tijdelijk schorsen om redenen van openbare orde en veiligheid; de schorsing dient onmiddellijk langs diplomatieke weg ter kennis van de andere Partij te worden gebracht.

Indien de Regering van de Ivoorkust bereid is met de Nederlandse Regering een overeenkomst te sluiten als vervat in de voorgaande bepalingen, heb ik de eer Uwer Excellentie voor te stellen dat deze brief en de brief van gelijke strekking die Uwe Excellentie mij wel zal willen doen toekomen, een overeenkomst tussen onze beide Regeringen vormen.

Deze Overeenkomst zal in werking treden dertig dagen na de datum van Uwer Excellenties antwoord en zal gedurende een periode van een jaar van kracht blijven. Indien zij een maand voor het eind van deze periode niet is opgezegd, zal zij stilzwijgend voor onbeperkte duur worden verlengd. Elk der Partijen zal de Overeenkomst na de eerste periode van een jaar kunnen opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

(w.g.) Dr. A. ZAAL

Ambassadeur van Nederland

Nr. II

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK

No. 312 PR/CAB

Abidjan, 12 februari 1962.

Mijnheer de Ambassadeur,

Uwe Excellentie heeft mij op de hoogte willen stellen van het verlangen van de Nederlandse Regering, met de Ivoorkust een overeenkomst aan te gaan, houdende enkele bepalingen nopens het reizigersverkeer van onderdanen van Nederland en van de Ivoorkust die in het bezit zijn van diplomatieke of dienstpaspoorten.

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen dat ik akkoord ga met de in Uw brief No. 2432 vervatte modaliteiten en ik moge Uwer Excellentie verzoeken nota te nemen van mijn instemming met de hiernavolgende bepalingen:

[Red: (Zie tekst brief Nr. I )]

Deze Overeenkomst zal in werking treden dertig dagen na de datum van deze brief en zal gedurende een periode van een jaar van kracht blijven. Indien zij een maand voor het eind van deze periode niet is opgezegd, zal zij stilzwijgend voor onbeperkte duur worden verlengd. Elk der Partijen zal de Overeenkomst na de eerste periode van een jaar kunnen opzeggen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.

Gelief, Excellentie, de uitdrukking van mijn bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) FÉLIX HOUPHOUET-BOIGNY

Zijner Excellentie Arie Zaal,

Ambassadeur van Nederland

in de Ivoorkust.

Terug naar begin van de pagina