Notawisseling tussen de Nederlandse en de Koreaanse Regering inzake de wederzijdse bescherming van octrooien en fabrieks- en handelsmerken, Parijs, 08-12-1965

Geldend van 29-04-1966 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse en de Koreaanse Regering inzake de wederzijdse bescherming van octrooien en fabrieks- en handelsmerken

Authentiek : EN

Nr. I

AMBASSADE DE CORÉE

PARIS

No. S.E. 2341

The Embassy of the Republic of Korea presents its compliments to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and has the honour to refer to the conversations that have recently taken place between the representatives of the Government of the Republic of Korea and the Government of the Kingdom of the Netherlands with respect to the conclusion of an agreement for the mutual granting and protection of the rights on patents and trade marks to the nationals of the other country. The understandings reached as a result of these conversations are as follows:

Nationals and corporations of either country within the territories of the other shall be granted the same rights as are given to the nationals and corporations of the other country with respect to the rights for registration and protection of patents and trade marks, whether or not they have a domicile or an establishment in the other country. However, the foregoing shall not prejudice the right of either country to provide that domicile be elected with an authorized agent, established in the country where protection is desired.

Nationals and corporations of either country shall be subject to laws and regulations relating to patents or trade marks, as the case may be, of the country where the protection is claimed, in order to secure the protection referred to in the above two paragraphs.

Upon receipt of a Note from the Embassy of the Kingdom of the Netherlands confirming that the foregoing provisions are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands, the Government of the Republic of Korea will consider that the present Note and the Embassy's Note in reply thereto constitute an agreement between the two Governments on this subject.

The agreement shall enter into force on a date to be laid down in an exchange of Notes stating that the approval constitutionally required in either country has been obtained. The agreement may be terminated by either party giving six months' notice in writing to the other party.

As far as the Kingdom of the Netherlands is concerned the present agreement shall only apply to the territory of the Kingdom in Europe. The agreement may be extended to any of the other parts of the Kingdom by means of a written notification from the Government of the Kingdom of the Netherlands to the Government of Korea.

The Embassy of the Republic of Korea avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Kingdom of the Netherlands the assurances of its highest consideration.

Paris, Monday, the 6th of December 1965.

Embassy of the Kingdom of the Netherlands

Paris

Nr. II

EMBASSY OF THE KINGDOM

OF THE NETHERLANDS

No. 23.426

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands presents its compliments to the Embassy of the Republic of Korea and has the honour to acknowledge receipt of the Latter's Note, dated December, 6th, 1965, which reads as follows:

[Red: (zoals in Nr. I)]

The Embassy of the Kingdom of the Netherlands further has the honour to inform the Embassy of the Republic of Korea that the provisions set forth in the Latter's Note are acceptable to the Government of the Kingdom of the Netherlands and to confirm that the Embassy's Note and this reply are considered as constituting an agreement between the two Governments on the subject, the agreement to enter into force on the date to be laid down in an exchange of Notes stating that the approval constitutionally required in either country has been obtained.

It avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Republic of Korea the assurances of its highest regards.

Paris, the 8th of December 1965.

Embassy of the Republic of Korea

Paris

Vertaling : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN KOREA

PARIJS

No. S.E. 2341

De Ambassade van de Republiek Korea biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden haar complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar de besprekingen die onlangs zijn gehouden tussen de vertegenwoordigers van de Regering van de Republiek Korea en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden ter zake van het sluiten van een overeenkomst nopens het wederzijds verlenen aan de onderdanen van het andere land van rechten op octrooien en handelsmerken en de bescherming van die rechten. Als resultaat van deze besprekingen is het volgende overeengekomen:

Aan onderdanen en rechtspersonen van een der landen op het grondgebied van het andere land worden ten aanzien van het recht op inschrijving en bescherming van octrooien en handelsmerken dezelfde rechten verleend als worden toegekend aan onderdanen en rechtspersonen van het andere land, ongeacht of zij hun zetel of vestiging in het andere land hebben. Het voorgaande tast evenwel het recht van elk van beide landen te verlangen dat domicilie wordt gekozen bij een in het land waarin om bescherming wordt verzocht gevestigde gemachtigde, niet aan.

Onderdanen en rechtspersonen van elk der landen die zich wensen te verzekeren van de in de voorgaande twee alinea's bedoelde bescherming, zijn daarbij onderworpen aan de op octrooien of handelsmerken, al naar het geval zich voordoet, betrekking hebbende wetten en voorschriften van het land waarin bescherming wordt verlangd.

Na ontvangst van een nota van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin wordt bevestigd dat voorgaande bepalingen voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardbaar zijn, zal de Regering van de Republiek Korea deze nota en de nota van de Ambassade ten antwoord daarop beschouwen als een overeenkomst ter zake tussen de beide Regeringen.

De Overeenkomst treedt in werking op een tijdstip dat zal worden vastgesteld bij een notawisseling waarin wordt verklaard dat de in elk der beide landen grondwettelijk vereiste toestemming is verkregen. De Overeenkomst kan door elk der partijen worden beëindigd door daarvan, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden, schriftelijk mededeling te doen aan de andere partij.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst uitsluitend van toepassing op het Rijk in Europa. Door middel van een schriftelijke kennisgeving van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Republiek Korea kan de Overeenkomst tot elk der andere delen van het Koninkrijk worden uitgebreid.

De Ambassade van de Republiek Korea moge van deze gelegenheid gebruik maken de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden de hernieuwde verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.

Parijs, maandag, 6 december 1965.

Ambassade van het Koninkrijk

der Nederlanden

Parijs

Nr. II

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK

DER NEDERLANDEN

No. 23.426

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt de Ambassade van de Republiek Korea haar complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van haar nota van 6 december 1965, die als volgt luidt:

[Red: (zoals in Nr. I)]

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft voorts de eer, de Ambassade van de Republiek Korea mede te delen dat de In de nota van de Ambassade vervatte bepalingen voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aanvaardbaar zijn, en te bevestigen dat de nota van de Ambassade en dit antwoord beschouwd worden ter zake een overeenkomst tussen de beide Regeringen te vormen, welke overeenkomst in werking zal treden op het tijdstip dat zal worden vastgesteld bij een notawisseling waarin wordt verklaard dat de in elk der beide landen grondwettelijk vereiste toestemming is verkregen.

De Ambassade moge van deze gelegenheid gebruik maken de Ambassade van de Republiek Korea de hernieuwde verzekering van haar zeer bijzondere hoogachting aan te bieden.

Parijs, 8 december 1965.

Ambassade van de Republiek Korea

Parijs

Terug naar begin van de pagina