Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] regeling van wederzijdse financiële en eigendomsvorderingen, Moskou, 20-10-1967

Geldend van 12-12-1968 t/m heden

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken inzake de regeling van wederzijdse financiële en eigendomsvorderingen

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken inzake de regeling van wederzijdse financiële en eigendomsvorderingen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken,

Verlangende, tot een algehele en definitieve afdoening te komen van de wederzijdse financiële en eigendomsvorderingen met betrekking tot de Letse, Litause en Estlandse Socialistische Sowjetrepublieken en met betrekking tot de westelijke gebieden die in de jaren 1939—1945 in de Oekraïense en Witrussische Socialistische Sowjetrepublieken zijn opgenomen, alsmede van de vorderingen voortvloeiend uit de uitgaven die zijn verricht wegens de repatriëring gedurende en na de tweede wereldoorlog van de wederzijdse onderdanen,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken, ter algehele en definitieve afdoening van alle vorderingen van Nederlandse natuurlijke personen en rechtspersonen ter zake van de hun toebehoord hebbende eigendommen, rechten en belangen (met inbegrip van handels- en financiële vorderingen) die waren getroffen door nationalisatiemaatregelen of andere, soortgelijke maatregelen, doorgevoerd in het gebied van de Letse, Litause en Estlandse Socialistische Sowjetrepublieken alsmede in de westelijke gebieden die in de jaren 1939—1945 in de Oekraïense en Witrussische Socialistische Sowjetrepublieken zijn opgenomen:

  • a) betaalt aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden een bedrag van f 3 400 000,—;

  • b) cedeert aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden alle voor juni 1941 ontstane handels- en financiële vorderingen (met inbegrip van banktegoeden) van vroegere rechtspersonen in het gebied van de Letse, Litause en Estlandse Republieken op Nederlandse natuurlijke personen of rechtspersonen in zoverre deze vorderingen op de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken zijn overgegaan.

Artikel 2

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betaalt aan de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken een bedrag van f 3 400 000,— ter algehele en definitieve afdoening van wederzijdse vorderingen voortvloeiend uit de uitgaven die door Sowjetautoriteiten zijn verricht wegens de repatriëring van Nederlandse onderdanen gedurende en na de tweede wereldoorlog, en uit de uitgaven die door de Nederlandse autoriteiten zijn verricht wegens de repatriëring van Sowjetonderdanen.

Artikel 3

Beide bedragen van f 3 400 000,—, genoemd in de artikelen 1 en 2 van deze Overeenkomst, worden geacht te zijn betaald en ontvangen op de dag van inwerkingtreding van deze Overeenkomst.

Artikel 4

Van de dag van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst af zal geen van beide Overeenkomstsluitende Partijen, noch te eigen behoeve noch ten behoeve van natuurlijke personen of rechtspersonen in het Koninkrijk der Nederlanden, onderscheidenlijk in de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken, enige krachtens deze Overeenkomst geregelde vordering jegens de andere Overeenkomstsluitende Partij naar voren brengen of daaraan op enigerlei wijze steun verlenen.

Artikel 5

De bevoegdheid tot de verdeling van de bedragen, genoemd in de artikelen 1 en 2 van deze Overeenkomst, onder de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen van elk van beide Overeenkomstsluitende Partijen berust uitsluitend bij de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, onderscheidenlijk bij de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken.

Artikel 6

Binnen drie maanden na de dag van inwerkingtreding van deze Overeenkomst zal de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken alle beschikbare bewijsstukken met betrekking tot de in artikel 1 onder b van deze Overeenkomst bedoelde vorderingen aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden overhandigen.

Binnen drie maanden nadat het bedrag, genoemd in artikel 1 van deze Overeenkomst, is verdeeld, zal de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden alle beschikbare bewijsstukken (met inbegrip van effecten) met betrekking tot de Nederlandse vorderingen die door deze Overeenkomst zijn geregeld, aan de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken overhandigen.

Artikel 7

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van de wisseling van nota's waarin de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar verwittigen, dat de door de onderscheidene nationale wetgevingen vereiste formaliteiten zijn vervuld.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Moskou, de 20e october 1967, in twee exemplaren elk in de Nederlandse en in de Russische taal, beide zijnde gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) BEELAERTS VAN BLOKLAND

Voor de Regering van de Unie van Socialistische Sowjetrepublieken:

(w.g.) A. I. SJATOW

Terug naar begin van de pagina