Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de gelding van verdragen, Bonn, 03-08-1961

Geldend van 15-01-1962 t/m heden

Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de gelding van verdragen

Authentiek : NL

Nr. I

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK

DER NEDERLANDEN

Bonn, 26 juli 1961

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer Uwer Excellentie mede te delen, dat aan Nederlandse zijde enige onzekerheid bestaat over de werking van de overeenkomsten die op 9 mei 1940 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Duitse Rijk van kracht waren en die in de tussentijd noch opgeheven noch vervangen of op andere wijze achterhaald zijn.

Daar de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden deze onzekerheid voor de toekomst uit de weg wenst te ruimen, heeft zij de eer mede te delen, dat zij deze overeenkomsten zal toepassen tegenover de Bondsrepubliek Duitsland met inbegrip van het „Land” Berlijn, voor zover deze overeenkomsten niet reeds op een vroeger tijdstip van toepassing zijn geworden op grond van bijzondere akkoorden of volgens algemene beginselen van volkenrecht.

Ik verzoek Uwer Excellentie de bovenstaande verklaring te willen bevestigen.

Deze verklaring zal in werking treden op de dag waarop de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland mededeelt, dat de constitutionele vereisten hiervoor in het Koninkrijk der Nederlanden zijn vervuld.

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

(w.g.) R. FACK

Aan Zijne Excellentie

Dr H. van Brentano,

Bondsminister van Buitenlandse Zaken

van de Bondsrepubliek Duitsland

Nr. II

DER STAATSSEKRETÄR

DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Bonn, 3. August 1961

Herr Geschäftsträger!

Ich beehre mich, den Empfang Ihrer Note vom 26. Juli 1961 zu bestätigen, deren Wortlaut in deutscher Übersetzung wie folgt lautet:

„Herr Minister!

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz mitzuteilen, dass auf niederländischer Seite gewisse Zweifel über die Wirksamkeit der Übereinkommen bestehen, die am 9. Mai 1940 zwischen dem Königreich der Niederlande und dem Deutschen Reich in Kraft waren und die in der Zwischenzeit weder aufgehoben noch ersetzt oder auf sonstige Weise gegenstandslos geworden sind. Da die Regierung des Königreichs der Niederlande diese Zweifel für die Zukunft zu beseitigen wünscht, beehrt sie sich mitzuteilen, dass sie diese Übereinkommen im Verhältnis zu der Bundesrepublik Deutschland einschliesslich des Landes Berlin anwenden wird, sofern diese Übereinkommen nicht auf Grund besonderer Vereinbarungen oder nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen schon zu einem früheren Zeitpunkt anwendbar geworden sind.

Ich bitte Eure Exzellenz, die vorstehende Feststellung bestätigen zu wollen.

Diese Feststellung wird an dem Tag in Kraft treten, an dem die Königlich-Niederländische Regierung der Regierung der Bundesrepublik Deutschland mitteilt, dass die hierfür erforderlichen verfassungsmässigen Voraussetzungen im Königreich der Niederlande erfüllt sind.

Genehmigen Sie, Herr Minister, die Versicherung meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.”

Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass die Bundesrepublik Deutschland auch ihrerseits die Übereinkommen, auf die sich dieser Notenwechsel bezieht, für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einschliesslich des Landes Berlin anwendet.

Genehmigen Sie, Herr Geschäftsträger, die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung.

In Vertretung

(gez.) DUCKWITZ

An den

Königlich-Niederländischen Geschäftsträger

Herrn R. Fack

Terug naar begin van de pagina