Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname, Paramaribo, 27-11-1978

Geldend van 01-02-1982 t/m heden

Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

Authentiek : NL

Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname

De Regering van de Nederlandse Antillen, handelend namens het Koninkrijk der Nederlanden,

en

de Regering van de Republiek Suriname,

Verlangend de hartelijke betrekkingen tussen de Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname opnieuw te bevestigen, alsmede de historische vriendschapsbanden tussen de volken van deze beide landen nauwer aan te halen,

Overtuigd van het belang een effectieve samenwerking tussen beide landen en volken tot stand te brengen, in het bijzonder op het gebied van de economie, industrie, techniek en cultuur,

hebben besloten daartoe een vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tot stand te brengen en zijn daarbij het volgende overeengekomen:

ALGEMEEN

Artikel 1

De Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname zullen de onderlinge samenwerking tussen de beide landen zowel in de publieke als in de particuliere sector naar vermogen ontwikkelen en bevorderen, in het bijzonder op het gebied van de economie, industrie, techniek en cultuur.

ECONOMISCHE, INDUSTRIËLE EN TECHNISCHE SAMENWERKING

Artikel 2

Uitgaande van de beginselen van wederkerigheid en wederzijds belang verbinden de Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname zich de ontwikkeling van de economische, industriële en technische samenwerking in alle sectoren van het economisch leven te bevorderen - vooral op het gebied van de handel, de industrie, de landbouw, de visserij en de dienstverlening.

Artikel 3

Met inachtneming van hun nationale wetgeving en internationale verplichtingen zullen de Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname adequate maatregelen treffen ter verwezenlijking van de voorgenomen samenwerking op de volgende gebieden:

 • a. economische projecten die gunstig zijn voor hun bilaterale betrekkingen, waaronder de oprichting van gezamenlijke ondernemingen;

 • b. de bevordering van de samenwerking tussen de bevoegde organisaties op het gebied van handel en industrie;

 • c. de ontwikkeling en diversificatie van de handel, onder meer in producten van landbouw, veeteelt, visserij, bosbouw en mijnbouw;

 • d. de bevordering van de handel in grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten ten behoeve van de lokale industrie, en

 • e. de verbetering en uitbreiding van de vervoersmogelijkheden en andere verbindingen.

Artikel 4

De Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname zullen de nodige maatregelen treffen om het toerisme tussen de beide landen te bevorderen en zullen nagaan welke de geschiktste vormen van samenwerking op dit punt zijn.

Artikel 5

 • 1 De Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname waarborgen de eerlijke en billijke behandeling van investeringen, goederen, rechten en belangen van elkaars onderdanen (natuurlijke en rechtspersonen) welke betrokken zijn bij de onderhavige samenwerking.

 • 2 Met name verleent ieder land aan zodanige investeringen, goederen, rechten en belangen dezelfde veiligheid en bescherming die het verleent aan die van zijn eigen onderdanen of aan die van onderdanen van derde landen, al naar gelang welke behandeling voor de investeerder het gunstigst is.

Artikel 6

Teneinde een doeltreffende samenwerking op het onderhavige terrein te stimuleren zullen beide landen het uitwisselen van informatie, ervaringen en gegevens bevorderen, wederzijds hulp toestaan, en gezamenlijk onderzoek verrichten.

CULTURELE SAMENWERKING

Artikel 7

Teneinde de samenwerking tussen de beide landen op het gebied van de wetenschapsbeoefening en het onderwijs te bevorderen, verbinden de Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname zich naar vermogen en op basis, van wederkerigheid:

 • a. de uitwisseling van en contacten tussen hoogleraren, andere geleerden en studenten alsmede de samenwerking tussen de Universiteiten en andere instellingen van wetenschapsbeoefening te bevorderen;

 • b. de uitwisseling van deskundigen en technische commissies van in onderling overleg nader te bepalen takken van wetenschap te bevorderen;

 • c. de samenwerking tussen deskundigen en instellingen op het gebied van het onderwijs in algemene zin te bevorderen.

Artikel 8

Teneinde in hun onderscheiden landen een betere kennis van de cultuur in brede zin van het andere land te bevorderen, zullen, de Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname wederkerig aanmoedigen:

 • a. de uitwisseling van bezoeken en andere contacten tussen personen en/of instellingen op het gebied van de literatuur, beeldende kunst, muziek en dans, toneel en letteren, massamedia, volksontwikkeling, jeugdvorming en natuurbescherming;

 • b. het organiseren van tentoonstellingen op het gebied der kunst en andere tentoonstellingen met een cultureel karakter;

 • c. het organiseren van conferenties, concerten en toneelvoorstellingen;

 • d. het uitwisselen van o.a. radio- en televisie-programma's en de verspreiding van grammofoonplaten;

 • e. de verspreiding van boeken, tijdschriften en andere publicaties;

 • f. het vertonen van films met een wetenschappelijk, opvoedkundig of cultureel karakter;

 • g. het organiseren van andere overeen te komen activiteiten met een cultureel karakter.

ORGANISATORISCHE BEPALINGEN

Artikel 9

 • 1 De Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname stellen hierbij een Gemeenschappelijke Nederlands-Antilliaans/Surinaamse Commissie in, samengesteld uit door hen benoemde vertegenwoordigers.

 • 2 De Commissie is het hoogste coördinerende lichaam voor overleg over en evaluatie van de samenwerking in het kader van deze Overeenkomst. Met name dient zij toe te zien op de toepassing en uitvoering van de Overeenkomst, mogelijkheden voor samenwerking te onderzoeken en terzake aanbevelingen te doen aan de Regeringen van de Nederlandse Antillen en de Republiek Suriname, te adviseren over zich eventueel voordoende problemen en de door genoemde Regeringen voorgelegde voorstellen te behandelen.

 • 3 De Commissie komt op verzoek van een der genoemde Regeringen, doch tenminste eenmaal per jaar, bijeen afwisselend in de Nederlandse Antillen en Suriname.

 • 4 De Commissie kan zich doen bijstaan door deskundigen.

 • 5 De bijeenkomsten van de Commissie zullen worden voorgezeten door een Commissielid van het land waar zij worden gehouden.

Artikel 10

Onverminderd het bepaalde in artikel 9, tweede lid, zullen de daargenoemde Regeringen, indien zij zulks nodig oordelen, werkgroepen instellen voor specifieke sectoren zoals de economische, commerciële, industriële, wetenschappelijke en technische samenwerking, landbouw en visserij, het toerisme en culturele uitwisseling.

Artikel 11

Nadere regelingen die voor de verwezenlijking van de doelstellingen van deze Overeenkomst nodig zijn kunnen met inachtneming van artikel 9, tweede lid, worden getroffen, in onderling overleg tussen de daargenoemde Regeringen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 12

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zal deze Overeenkomst alleen gelden voor de Nederlandse Antillen.

Artikel 13

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op die waarin de Regering van de Nederlandse Antillen en de Regering van de Republiek Suriname elkaar hebben medegedeeld, dat aan de terzake geldende constitutionele vereisten in het Koninkrijk der Nederlanden, onderscheidenlijk in de Republiek Suriname is voldaan.

 • 2 Niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, zal deze Overeenkomst voorlopig worden toegepast met ingang van de datum van haar ondertekening.

Artikel 14

 • 1 Deze Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

 • 2 Zij kan door elk der Partijen op ieder tijdstip schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een termijn van zes maanden.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe behoorlijk gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN te Paramaribo op 27 november 1978, in tweevoud in de Nederlandse taal.

Voor de Regering van de Nederlandse Antillen,

handelend namens het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) S. G. M. ROZENDAL

S. G. M. Rozendal

Voor de Regering van de Republiek Suriname

(w.g.) H. A. E. ARRON

H. A. E. Arron

Minister-President,

Minister van Algemene en Buitenlandse Zaken

Terug naar begin van de pagina