Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering [...] inzake grensregelingen bij de Molenbeek en de Rammelbeek, Bonn, 24-11-1975

Geldend van 10-07-1976 t/m heden

Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake grensregelingen bij de Molenbeek en de Rammelbeek

Authentiek : NL

Nr. I

Bonn, den 29. September 1975

514-553.70/10 NLD

DER STAATSSEKRETÄR

DES AUSWÄRTIGEN AMTS

Herr Botschafter,

ich beehre mich, auf den Vertrag vom 8. April 1960 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich der Niederlande über den Verlauf der gemeinsamen Landgrenze, die Grenzgewässer, den grenznahen Grundbesitz, den grenzüberschreitenden Binnenverkehr und andere Grenzfragen (Grenzvertrag) sowie auf die Arbeiten der nach Artikel 3 des Grenzvertrages gebildeten deutschniederländischen Grenzkommission und ihres technischen Arbeitsausschusses Bezug zu nehmen und im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland folgende Vereinbarung über das Inkrafttreten der endgültigen Grenze am Mühlenbach (Junge Wurm) und am Rammelbach vorzuschlagen:

 • 1. Am Tag des Inkrafttretens dieser Vereinbarung treten in Kraft:

  • a) die Grenzänderungen nach Artikel 2 und Anlage B § 3 des Grenzvertrages am regulierten Lauf des Mühlenbachs zwischen einem Punkt, der ungefähr 250 Meter nord-östlich von Grenzpunkt 361 der bestehenden Grenze gelegen ist, und Grenzpunkt 362;

  • b) die Grenzänderungen nach Artikel 2 und Anlage B § 5 des Grenzvertrages am regulierten Rammelbach.

 • 2. Artikel 7 und 8 des Grenzvertrages finden sinngemäss Anwendung auf die Grenzänderungen entsprechend Ziffer 1 Buchstabe a) und b) dieser Note.

 • 3. Diese Vereinbarung gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der Regierung des Königreichs der Niederlande innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Falls sich Ihre Regierung mit diesem Vorschlag einverstanden erklärt, beehre ich mich, vorzuschlagen, dass diese Note und die entsprechende Antwortnote Eurer Exzellenz eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die in Kraft tritt einen Monat nach dem Datum der Notifikation durch die Regierung der Bundesrepublik Deutschland an die Regierung des Königreichs der Niederlande, dass die in der Bundesrepublik Deutschland erforderlichen innerstaatlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ganz ausgezeichneten Hochachtung.

(gez.) GEHLHOFF

Seiner Exzellenz

dem Königlich Niederländischen Botschafter

Baron Diederic van Lynden

Nr. II

AMBASSADE VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

No. 12.569

Bonn, 24 november 1975.

Mijnheer de Staatssecretaris,

Ik heb de eer U de ontvangst te bevestigen van Uw nota van 29 september jl., kenmerk 514-553.70/10 NLD, waarvan de inhoud in de Nederlandse taal als volgt luidt:

„Ik heb de eer te verwijzen naar het Verdrag van 8 april 1960 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland nopens het verloop van de gemeenschappelijke landgrens, de grenswateren, het grondbezit in de nabijheid van de grens, het grensoverschrijdende verkeer over land en via de binnenwateren en andere met de grens verband houdende vraagstukken, alsmede naar de werkzaamheden van de krachtens Artikel 3 van het Grensverdrag ingestelde Duits-Nederlandse Grenscommissie en van haar technische werkgroep en uit naam van de Regering der Bondsrepubliek Duitsland de volgende Overeenkomst met betrekking tot het in werking treden van de definitieve grens bij de Molenbeek (Jonge Worm) en de Rammelbeek voor te stellen:

 • 1. Op de datum van de inwerkingtreding van deze Overeenkomst treden in werking:

  • a) de grenswijzigingen volgens Artikel 2 en Bijlage B, § 3, van het Grensverdrag in de genormaliseerde Molenbeek tussen een punt dat ongeveer 250 meter ten noordoosten van grenssteen 361 ligt op de bestaande grens, en grenssteen 362;

  • b) de grenswijzigingen volgens Artikel 2 en Bijlage B, § 5, van het Grensverdrag in de genormaliseerde Rammelbeek.

 • 2. De artikelen 7 en 8 van het Grensverdrag vinden overeenkomstige toepassing op de grenswijzigingen conform paragraaf 1, letter a) en b), van deze nota.

 • 3. Deze Overeenkomst is ook van toepassing op het Land Berlijn, tenzij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland binnen drie maanden na het in werking treden van deze Overeenkomst een tegenovergestelde verklaring afgeeft tegenover de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden.

Indien Uw Regering zich met dit voorstel kan verenigen, heb ik de eer verder voor te stellen dat deze nota en de daarmede overeenstemmende antwoordnota van Uw Excellentie een Overeenkomst tussen onze beide Regeringen vormen, die in werking treedt een maand na de datum waarop de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal hebben medegedeeld dat in de Bondsrepubliek Duitsland aan de vereiste interne voorwaarden is voldaan.”.

Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zich met de voorstellen vervat in Uw hogergenoemde Nota kan verenigen en dat Uw nota en mijn nota een Overeenkomst zullen vormen tussen onze beide Regeringen, die in werking zal treden een maand na de datum waarop de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden zal hebben medegedeeld dat in de Bondsrepubliek Duitsland aan de vereiste interne voorwaarden is voldaan.

Gelief, Mijnheer de Staatssecretaris, de verzekering van mijn zeer bijzondere hoogachting wel te willen aanvaarden.

De Ambassadeur,

(w.g.) D. VAN LYNDEN

D. W. Baron van Lynden

Zijner Excellentie

Dr. Waker Gehlhoff

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Terug naar begin van de pagina