Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël, 's-Gravenhage, 10-11-1975

Geldend van 23-08-1976 t/m heden

Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

Authentiek : EN

Cultural Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the State of Israel

The Government of the Kingdom of the Netherlands and the Government of the State of Israël;

Desirous of strengthening the friendly relations between their two countries and of developing to this end co-operation in the fields of education, science and culture in the broadest sense;

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties will promote contact and co-operation between organs and institutions for research and education in their respective countries.

They will endeavour to promote and encourage the exchange of university professors, scientists, researchers, teachers and students on a reciprocal basis.

Article 2

The Contracting Parties will promote joint research projects.

Article 3

Each Contracting Party will grant to nationals of the other Contracting Party scholarships for study and research in science and education and culture.

Article 4

The Contracting Parties will promote exchange of experiences in education at all levels by exchanging experts, authoritative school textbooks and other teaching materials.

Article 5

The Contracting Parties will promote the exchange of information on university programmes and curricula and courses at other educational institutes and schools of general and technical education with a view to making a comparison of degrees and courses.

Article 6

Each Contracting Party will encourage studies and instruction both at school and university level of the language, literature and culture of the other Contracting Party and will facilitate the exchange of publications and research material for these studies.

Article 7

The Contracting Parties will encourage reciprocal visits of persons engaged in literature, music, art, theatre, film and cultural promotion in the widest sense with a view to encouraging research and the collection of research material as well as promoting participation in conferences, festivals and international competitions.

Article 8

The Contracting Parties will promote the exchange of artists and ensembles, and concerts and theatrical performances of works by artists of the other country, and the exchange of art exhibitions and exhibitions of an educational or scientific nature.

Article 9

The Contracting Parties will promote direct co-operation and the exchange of artistic and cultural programmes between the radio and television services and press organs of the two countries.

Article 10

The Contracting Parties will promote direct co-operation between the film institutions of the two countries and will facilitate the exchange of films of an artistic, documentary or scientific nature, or musical recordings from the other country, and the exchange of any other audio-visual media which may serve the purposes of the Agreement.

Article 11

The Contracting Parties will promote the exchange of books and publications of a scientific, educational, technical or literary nature between the libraries of the two countries.

Article 12

The Contracting Parties will facilitate the exchange of information regarding textbooks and encyclopedias with a view to obtaining an adequate presentation of the other country.

Article 13

The Contracting Parties will encourage the translation and publication of literary or artistic works and presentations of music from the other country.

Article 14

The Contracting Parties will promote the exchange of persons concerned with popular education.

Article 15

The Contracting Parties will promote co-operation between youth organizations of the two countries.

Article 16

The Contracting Parties will encourage the development of contacts between the two countries in the field of sports.

Article 17

The Contracting Parties will encourage the development of contacts between the two countries in the field of open air recreation and nature preservation.

Article 18

Representatives of the Contracting Parties will meet according to need to consider the implementation of the provisions of this Agreement.

Article 19

This Agreement shall enter into force on the day on which the Contracting Parties have notified each other in writing that the pertinent constitutional requirements in their respective countries have been complied with.

Article 20

As regards the Kingdom of the Netherlands, this Agreement applies to the Kingdom in Europe only.

Article 21

Following an initial period of validity of five years, either Contracting Party may terminate this Agreement by giving six months' written notice to the other Contracting Party.

DONE in duplicate in the English language, in The Hague, on 10 November 1975.

For the Government of the Kingdom of the Netherlands:

(sd.) M. VAN DER STOEL

For the Government of the State of Israel:

(sd.) YIGAL ALLON

Vertaling : NL

Culturele Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Staat Israël

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël;

Verlangend de vriendschappelijke betrekkingen tussen hun beide landen te versterken en hiertoe de samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur in de ruimste zin te ontwikkelen;

Zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen het contact en de samenwerking tussen de organen en instellingen voor onderzoek en onderwijs in hun onderscheiden landen.

Zij streven ernaar op basis van wederkerigheid de uitwisseling van hoogleraren, wetenschapsbeoefenaren, onderzoekers, docenten en studenten te bevorderen en aan te moedigen.

Artikel 3

Elke Overeenkomstsluitende Partij verstrekt aan onderdanen van de andere Overeenkomstsluitende Partij beurzen voor studie en onderzoek op wetenschappelijk gebied en op het gebied van onderwijs en cultuur.

Artikel 4

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de uitwisseling van ervaringen in het onderwijs op alle niveaus, door deskundigen, gedegen schoolboeken en ander lesmateriaal uit te wisselen.

Artikel 5

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de uitwisseling van gegevens over universiteitsprogramma's en leerplannen en cursussen van andere onderwijsinstellingen en scholen voor algemeen en technisch onderwijs, ten einde de graden/diploma's en de cursussen te kunnen vergelijken.

Artikel 6

Elke Overeenkomstsluitende Partij moedigt, zowel op de scholen als op de universiteiten, de bestudering van en het onderwijs in de taal, de letterkunde en de cultuur van de andere Overeenkomstsluitende Partij aan en vergemakkelijkt de uitwisseling van publikaties en onderzoekmateriaal voor deze studie.

Artikel 7

De Overeenkomstsluitende Partijen moedigen de wederzijdse bezoeken aan van personen die zich bezighouden met de letterkunde, de muziek, de kunst, het theater, de film en het uitdragen van de cultuur in de ruimste zin, ten einde het onderzoek en de verzameling van onderzoekmateriaal aan te moedigen alsmede de deelneming aan conferenties, festivals en internationale concoursen te bevorderen.

Artikel 8

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de uitwisseling van kunstenaars en ensembles en van concerten en toneeluitvoeringen van werken van kunstenaars van het andere land alsmede de uitwisseling van kunsttentoonstellingen en tentoonstellingen van onderwijskundige of wetenschappelijke aard.

Artikel 9

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de rechtstreekse samenwerking en de uitwisseling van artistieke en culturele programma's tussen de radio- en televisiediensten en persorganen van beide landen.

Artikel 10

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de rechtstreekse samenwerking tussen de filminstellingen van beide landen en bevorderen de uitwisseling van films van artistieke, documentaire of wetenschappelijke aard, of muziekopnamen van het andere land, alsmede de uitwisseling van alle andere audiovisuele middelen waarmede de doelstellingen van deze Overeenkomst kunnen worden gediend.

Artikel 11

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de uitwisseling van boeken en publikaties van wetenschappelijke, onderwijskundige, technische of literaire aard tussen de bibliotheken van beide landen.

Artikel 12

De Overeenkomstsluitende Partijen vergemakkelijken de uitwisseling van gegevens betreffende leerboeken en encyclopedieën ten einde een juiste voorstelling van het andere land te krijgen.

Artikel 13

De Overeenkomstsluitende Partijen moedigen vertaling en publikatie aan van werken van letterkunde en kunst en muziekuitvoeringen van het andere land.

Artikel 14

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de uitwisseling van personen die werkzaam zijn bij het vormings- en ontwikkelingswerk.

Artikel 15

De Overeenkomstsluitende Partijen bevorderen de samenwerking tussen de jongerenorganisaties van beide landen.

Artikel 16

De Overeenkomstsluitende Partijen moedigen de ontwikkeling aan van contacten tussen beide landen op het gebied van de sport.

Artikel 17

De Overeenkomstsluitende Partijen moedigen de ontwikkeling van contacten tussen beide landen aan op het gebied van de openluchtrecreatie en de natuurbescherming.

Artikel 18

Vertegenwoordigers van de Overeenkomstsluitende Partijen komen, indien nodig, bijeen om de uitvoering van de bepalingen van deze Overeenkomst te bezien.

Artikel 19

Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de van toepassing zijnde constitutionele vereisten in hun onderscheiden landen is voldaan.

Artikel 20

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt deze Overeenkomst alleen voor het Rijk in Europa.

Artikel 21

Na een eerste geldigheidsduur van vijf jaar, kan elk van de Overeenkomstsluitende Partijen deze Overeenkomst beëindigen door, met een opzeggingstermijn van zes maanden, de andere Overeenkomstsluitende Partij hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

GEDAAN te 's-Gravenhage, op 10 november 1975, in tweevoud, in de Engelse taal.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden:

(w.g.) M. VAN DER STOEL

Voor de Regering van de Staat Israël:

(w.g.) YIGAL ALLON

Terug naar begin van de pagina