Protocol betreffende commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Canada, Brussel, 26-07-1976

Geldend van 01-02-1982 t/m heden

Protocol betreffende commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Canada

Authentiek : NL

Protocol betreffende commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Canada

De Commissie van de Europese Gemeenschappen, namens de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, en

De Regering van het Koninkrijk België,

De Regering van het Koninkrijk Denemarken,

De Regering van de Bondsrepubliek Duitsland,

De Regering van de Franse Republiek,

De Regering van Ierland,

De Regering van de Italiaanse Republiek,

De Regering van het Groothertogdom Luxemburg,

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

De Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

enerzijds,

De Regering van Canada,

anderzijds,

Hebben overeenstemming bereikt omtrent de volgende bepalingen:

Artikel 1

De bepalingen van de artikelen I tot en met V van de kaderovereenkomst voor commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en Canada, die op 6 juli 1976 te Ottawa is ondertekend, zijn eveneens van toepassing op de vraagstukken die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen.

Artikel 2

Dit Protocol is van toepassing, enerzijds op het grondgebied van Canada en, anderzijds, op de gebieden waar het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, onder de in dat Verdrag neergelegde voorwaarden geldt.

Artikel 3

Dit Protocol treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de overeenkomstsluitende partijen elkaar kennis hebben gegeven van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures. Het houdt op van toepassing te zijn indien de kaderovereenkomst, waarnaar in artikel 1 wordt verwezen, wordt opgezegd.

Artikel 4

Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Franse, de Italiaanse en de Nederlandse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

GEDAAN te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd zesenzeventig.

Slotakte

De gevolmachtigden van de Commissie van de Europese Gemeenschappen en van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, enerzijds, en van Canada, anderzijds,

bijeengekomen te Brussel, de 26e juli 1976, ter ondertekening van het Protocol betreffende commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Canada,

hebben, bij de ondertekening van dit protocol, kennis genomen van de Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van het protocol op Berlijn. Genoemde verklaring is aan deze slotakte gehecht.

GEDAAN te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd zesenzeventig.

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing van het Protocol op Berlijn

Het Protocol betreffende commerciële en economische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en Canada is eveneens van toepassing op het Land Berlijn, tenzij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het Protocol, het tegendeel heeft verklaard.

Terug naar begin van de pagina