Notawisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en [...] Federatie voor bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen, Moskou, 28-11-2008

Geldend van 30-07-2009 t/m heden

Notawisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Russische Federatie inzake vereenvoudigde voorschriften voor de toegang tot en het verlaten van het grondgebied van Nederland en het grondgebied van de Russische Federatie voor bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen

Authentiek : NL

Nr. II

AMBASSADE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Moskou,

28 november 2008

MOS-546/08

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie zijn complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van de nota van het Ministerie van 28 november 2008 Nr. 7670/1ed, waarvan de inhoud als volgt luidt:

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer namens de Regering van de Russische Federatie het volgende voor te stellen:

De Regering van de Russische Federatie stelt aan de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden voor op basis van wederkerigheid een vereenvoudiging van de procedures vast te stellen voor het in- en uitreizen van vliegtuigbemanning. Deze procedures gelden voor bemanningsleden van luchtvaartmaatschappijen die afgestemde luchtdiensten verzorgen op routes zoals vermeld in het Verdrag inzake luchtvervoer tussen de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede voor de bemanningsleden van andere luchtvaartuigen, die tegen betaling of volgens een huurcontract worden gebruikt en die geen deel uitmaken van reguliere internationale vluchten (charter- of bijzondere vluchten).

Deze bovenvermelde voorschriften voorzien in het volgende:

Bemanningsleden van Russische en Nederlandse luchtvaartmaatschappijen die volgens routes, zoals vermeld in het Verdrag inzake luchtvervoer tussen de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden, vluchten uitvoeren vanaf en naar Russische en luchthavens van het Koninkrijk der Nederlanden, of die speciale of chartervluchten uitvoeren vanaf en naar luchthavens open voor internationaal vliegverkeer en die zich op het territorium van de Russische Federatie respectievelijk het Koninkrijk der Nederlanden bevinden, is het toegestaan de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden zonder visum in te reizen en op de luchthaven, waar het vliegtuig is geland, of binnen de grenzen van naast de luchthaven gelegen steden te verblijven en vervolgens met dezelfde of de volgende reguliere vlucht van het desbetreffende luchtvaartbedrijf het land te verlaten, indien zij (de bemanningsleden) over een geldig nationaal/internationaal Nederlands c.q. Russisch paspoort en een bemanningslidkaart beschikken en hun gegevens in de generale verklaring ter zake van de vlucht zijn aangegeven.

In geval een vliegtuig landt op een andere dan in de generale verklaring ter zake van de vlucht voorziene luchthaven zullen de daartoe gemachtigde diensten en de leiding van deze luchthaven (van het betreffende land) besluiten of de bemanningsleden het gebied van deze luchthaven mogen verlaten.

Een identiteitskaart van een bemanningslid dient de gegevens te bevatten zoals opgenomen in Annex 9 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart van Chicago van 1944.

Indien de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden akkoord gaat met bovenvermeld voorstel heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie de eer namens de Regering van de Russische Federatie voor te stellen deze nota evenals de antwoordnota van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te beschouwen als een overeenkomst tussen de Regering van de Russische Federatie en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden over de vereenvoudiging van de procedures betreffende het in- en uitreizen van de vliegtuigbemanning van Russische en luchtvaartbedrijven van het Koninkrijk der Nederland. Deze overeenkomst zal voorlopig worden toegepast 30 dagen na het ontvangen van de antwoordnota van de Nederlandse zijde en definitief van kracht worden nadat de laatste schriftelijke kennisgeving over de voltooiing van alle benodigde nationale procedures door de beide partijen is ontvangen.

Elke Partij kan de andere Partij te allen tijde in kennis stellen van haar voornemen de betreffende overeenkomst te beëindigen. In dat geval zal de overeenkomst nog van kracht blijven tot zes maanden na de ontvangst van de kennisgeving door de andere Partij, tenzij de kennisgeving met wederzijds goedvinden voor het verstrijken van deze termijn wordt ingetrokken.

Vanaf het moment dat deze overeenkomst tussen de Russische Federatie en het Koninkrijk der Nederlanden in werking treedt, verliest de afspraak vastgelegd in de nota’s van de Ambassade van de Sovjet-Unie Nr. 102 d.d. 9 maart 1973 en de nota van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. DAZ/VZ-52830 van 9 maart 1973, zijn geldigheid.

Het Ministerie Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie maakt van deze gelegenheid gebruik om de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie mede te delen dat het voorgaande aanvaardbaar is voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en dat de nota van het Ministerie en deze antwoordnota een overeenkomst zullen vormen tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie, die voorlopig zal worden toegepast 30 dagen na het ontvangen van de antwoordnota van Nederlandse zijde en definitief van kracht zal worden nadat de laatste schriftelijke kennisgeving over de voltooiing van alle benodigde nationale procedures door de beide partijen is ontvangen.

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russiche Federatie te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.

Aan Eerste Europese Departement

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken

van de Russische Federatie

Terug naar begin van de pagina