Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela inzake [...] stoffen en de daarmee in verband staande chemische middelen, Oranjestad, 29-08-1988

Geldend van 02-08-1989 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela inzake de preventie, controle en beteugeling van het misbruik van, de ongeoorloofde handel in en de ongeoorloofde produktie van verdovende middelen, psychotrope stoffen en de daarmee in verband staande chemische middelen

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela inzake de preventie, controle en beteugeling van het misbruik van, de ongeoorloofde handel in en de ongeoorloofde produktie van verdovende middelen, psychotrope stoffen en de daarmee in verband staande chemische middelen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

de Regering van de Republiek Venezuela,

Verlangende de krachten te bundelen, de wederzijdse samenwerking te versterken en het beleid wederzijds af te stemmen, teneinde aldus concrete stappen te kunnen ondernemen in de strijd tegen het misbruik van, de ongeoorloofde handel in en de ongeoorloofde produktie van verdovende middelen, psychotrope stoffen en de daarmee in verband staande chemische middelen;

Gelet op de verplichtingen die beide Overeenkomstsluitende Partijen hebben aanvaard als partijen bij het op 30 maart 1961 te New York tot stand gekomen Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen, gewijzigd middels het op 25 maart 1972 te Genève tot stand gekomen Protocol;

Rekening houdende met hun constitutionele, wettelijke en administratieve systemen en met eerbiediging van de rechten die inherent zijn aan hun nationale soevereiniteit;

Komen het navolgende overeen:

Artikel I

 • 1 Voor de toepassing van deze Overeenkomst zullen worden verstaan onder

  • a) verdovende middelen: die middelen die als zodanig worden genoemd in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, zoals gewijzigd middels het Protocol van 25 maart 1972;

  • b) psychotrope stoffen: die stoffen die als zodanig zijn vermeld op lijst I en lijst II van het op 21 februari 1971 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake Psychotrope Stoffen;

  • c) chemische middelen: die middelen die zijn opgenomen in de bijlage bij deze Overeenkomst.

 • 2 Indien in de praktijk bij de uitvoering van deze Overeenkomst blijkt dat zulks wenselijk is, kan de bijlage, genoemd in het eerste lid, onder c, in onderling overleg tussen de Overeenkomstsluitende Partijen worden gewijzigd.

Artikel II

De Overeenkomstsluitende Partijen verplichten zich hun inspanningen te bundelen om specifieke programma's te verwezenlijken tegen het misbruik en voor de preventie, controle en beteugeling van de ongeoorloofde handel in en produktie van de in Artikel I, eerste lid, genoemde middelen en stoffen.

Artikel III

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen op direkte, snelle en veilige wijze informatie uitwisselen omtrent:

 • a) de interne situatie en tendenzen met betrekking tot het misbruik van, de ongeoorloofde handel in en ongeoorloofde produktie van de in Artikel I, eerste lid, genoemde middelen en stoffen;

 • b) de wijze van preventie van verslaving en de behandeling en resocialisatie van verslaafden;

 • c) individuele handelaren of handelaren die in groepsverband opereren, alsmede over de doorvoer over hun grondgebied van chemische middelen mogelijk bestemd voor ongeoorloofde aanwending.

Artikel IV

De Overeenkomstsluitende Partijen zullen binnen de grenzen van hun constitutionele systemen administratieve maatregelen nemen, die zij nodig achten, teneinde de verspreiding, publicatie, publiciteit, propaganda, welke onderbewuste aansporingen of boodschappen bevatten, drukwerken en audiovisuele voorlichting die de handel in en het gebruik van de in Artikel I, eerste lid, genoemde middelen en stoffen stimuleren, onder controle te houden.

Artikel V

De Overeenkomstsluitende Partijen verplichten zich tot het treffen van maatregelen die een snelle afwikkeling mogelijk maken door hun respectievelijke rechterlijke autoriteiten van rogatoire commissies, verband houdend met strafprocessen ten aanzien van zaken waarop deze Overeenkomst betrekking heeft, alsmede tot het treffen van alle overige maatregelen die nodig zijn voor de naleving van deze Overeenkomst.

Artikel VI

Teneinde de samenwerking te bevorderen tussen de officiële organen, verantwoordelijk voor de uitvoering van deze Overeenkomst, zullen de Overeenkomstsluitende Partijen trachten deze te versterken door middel van personele, technische en financiële middelen.

Artikel VII

Teneinde de doelstellingen die in de Overeenkomst worden aangegeven te kunnen verwezenlijken, besluiten de Overeenkomstsluitende Partijen een Gemengde Commissie in het leven te roepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde instanties van Venezuela en van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Commissie heeft de volgende bevoegdheden:

 • a) het bij de onderscheiden Regeringen aanbevelen van specifieke ter zake dienende maatregelen die in nauwe samenwerking tussen de bevoegde instanties van beide Partijen zullen worden uitgevoerd;

 • b) het evalueren van de naleving van dergelijke maatregelen en het onderzoeken van mogelijkheden voor een gecoördineerde preventie en beteugeling van de ongeoorloofde handel in de in artikel I, eerste lid, genoemde middelen en stoffen;

 • c) het voor de Regeringen opstellen van aanbevelingen die zij nodig acht ter bevordering van de uitvoering van deze Overeenkomst en

 • d) het doen van aanbevelingen aan de onderscheiden Regeringen voor het wijzigen van de bijlage bij deze Overeenkomst, zoals voorzien in artikel I, tweede lid.

Artikel VIII

 • 1 De Gemengde Commissie zal waar en wanneer zulks wenselijk wordt geoordeeld bijeenkomen.

 • 2 Ter bevordering van een doeltreffende uitvoering van deze Overeenkomst worden er drie subcommissies ingesteld elk bestaande uit vertegenwoordigers van de bevoegde organen van Venezuela enerzijds, en van de onderscheiden landen van het Koninkrijk, anderzijds.

 • 3 Elk der subcommissies komt in onderling overleg bijeen wanneer zulks wenselijk wordt geacht en formuleert de aanbevelingen aan, hetzij de Gemengde Commissie, hetzij de Regeringen van Venezuela en van de onderscheiden landen van het Koninkrijk.

Artikel IX

De Overeenkomstsluitende Partijen verbinden zich in de nabije toekomst beraadslagingen en onderhandelingen te bespoedigen, welke nodig zijn voor het totstandbrengen van een overeenkomst inzake de overbrenging van onderdanen in overeenstemming met het bepaalde in het op 30 maart 1961 te New York tot stand gekomen Enkelvoudig Verdrag inzake Verdovende Middelen, gewijzigd middels het op 25 maart 1972 te Geneve tot stand gekomen Protocol.

Artikel X

Voor wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft zal deze Overeenkomst van toepassing zijn op het gehele Koninkrijk.

Artikel XI

 • 1) Deze Overeenkomst zal in werking treden op de dag waarop beide Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk ervan in kennis hebben gesteld dat aan hun respectievelijke vereiste constitutionele procedures is voldaan.

 • 2) Elk der Overeenkomstsluitende Partijen kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met inachtneming van een termijn van 90 dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst door de andere Overeenkomstsluitende Partij van de desbetreffende kennisgeving.

 • 3) Het Koninkrijk der Nederlanden heeft het recht de Overeenkomst ook ten aanzien van een deel van het Koninkrijk te beëindigen.

GEDAAN te Oranjestad, Aruba op de 29e van de maand augustus van het jaar negentienhonderdachtentachtig, in twee exemplaren, in de Nederlandse en Spaanse taal, beide teksten zijnde gelijkelijk authentiek.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) J. H. A. EMAN

Voor de Regering van de Republiek Venezuela,

(w.g.) GERMAN NAVA CARRILLO

Terug naar begin van de pagina