Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland [...] het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied, ’s-Gravenhage, 16-06-1959

Geldend van 01-05-2008 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied

Authentiek : NL

Nr. I

De Ambassadeur van de Bondsrepubliek Duitsland

Den Haag, 25 april 2007

Ref.: Re-551.20

Mijnheer de Minister,

Ik heb de eer u namens de Bondsrepubliek Duitsland, gelet op artikel 1 van het Derde aanvullend protocol van 4 juni 2004 bij de Overeenkomst van 16 juni 1959 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het vermogen alsmede van verscheidene andere belastingen en tot het regelen van andere aangelegenheden op belastinggebied, de volgende overeenkomst voor te stellen voor de aanwijzing van een bedrijventerrein als bedoeld in het nieuwe artikel 2, eerste lid, van de Overeenkomst:

1

Het grensoverschrijdende bedrijventerrein „Eurode Business Center’’ ligt op de gezamenlijke gemeentegrens van de gemeenten Herzogenrath (Bondsrepubliek Duitsland) en Kerkrade (Koninkrijk der Nederlanden). Het terrein is vastgesteld bij de bouwvergunning van de gemeente Herzogenrath van 15 september 1999 en de bouwvergunning van de gemeente Kerkrade van 20 december 1999, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg op 10 november 1999. De Duits-Nederlandse landsgrens vormt vanaf grenspaal nr. 232A tot het midden van de grensweg Nieuwstraat-Aachener Straße de gemeenschappelijke kadastrale grens tussen beide bestemmingsplannen. Het grensoverschrijdende bedrijventerrein wordt ten opzichte van het omliggende onbebouwde landschap en stedelijke gebied naar buiten toe begrensd door de kadastrale grenzen van beide bestemmingsplannen.

Op grond van het vorenstaande wordt het bovenomschreven bedrijventerrein „Eurode Business Center’’ aangewezen als grensoverschrijdend bedrijventerrein als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 6, van de Overeenkomst.

3

Deze overeenkomst blijft even lang van kracht als de Overeenkomst, tenzij deze overeenkomst door een Verdragsluitende Staat wordt opgezegd. Elke Verdragsluitende Staat kan, met inachtneming van een termijn van ten minste zes maanden, de overeenkomst langs diplomatieke weg tegen het einde van een kalenderjaar opzeggen.

4

Deze overeenkomst wordt gesloten in de Duitse en in de Nederlandse taal, zijnde beide teksten gelijkelijk authentiek.

Indien het Koninkrijk der Nederlanden verklaart in te stemmen met de onder de nummers 1 tot en met 4 gedane voorstellen, zullen deze brief en de antwoordbrief van uwe Excellentie, waarin de instemming van het Koninkrijk der Nederlanden tot uitdrukking wordt gebracht, een overeenkomst vormen tussen onze beide staten, die in werking treedt op de eerste dag van de derde maand nadat de Verdragsluitende Staten elkaar hebben medegedeeld dat aan de grondwettelijke voorwaarden voor de inwerkingtreding is voldaan. Bepalend is de dag van ontvangst van de laatste mededeling.

Sta mij toe, mijnheer de Minister, u te verzekeren van mijn zeer bijzondere hoogachting.

Th. LÄUFER

Zijne Excellentie

De Minister van Buitenlandse Zaken

van het Koninkrijk der Nederlanden

drs. Maxime Verhagen

Den Haag

Nr. II

Minister van Buitenlandse Zaken

Den Haag, 9 mei 2007

Excellentie,

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van uw brief ref. Re-551.20 van 25 april 2007, die als volgt luidt:

[Red: (zoals in Brief Nr. I)]

Ik heb de eer u mede te delen dat het Koninkrijk der Nederlanden verklaart te kunnen instemmen met de voorstellen van de Bondsrepubliek Duitsland, en dat Uw brief en deze antwoordbrief een overeenkomst vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland, die in werking treedt op de eerste dag van de derde maand nadat de Verdragsluitende Staten elkaar hebben medegedeeld dat aan de grond-wettelijke voorwaarden voor de inwerkingtreding is voldaan. Bepalend is de dag van ontvangst van de laatste mededeling.

MAXIME VERHAGEN

Minister van Buitenlandse Zaken

Hoogachtend

Dr. Thomas Läufer

Ambassadeur van de

Bondsrepubliek Duitsland

DEN HAAG

Terug naar begin van de pagina