Protocol bij de Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap [...] van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, Luxemburg, 23-04-2007

Geldend van 01-05-2008 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

Ierland,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

hierna „de lidstaten’’ genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie, en

de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, hierna „de Gemeenschappen’’ genoemd, vertegenwoordigd door de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie,

enerzijds, en

de Russische Federatie,

anderzijds,

hierna voor de toepassing van dit protocol „de partijen’’ genoemd,

Gelet op de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie op 1 januari 2007,

Gezien de nieuwe situatie van de betrekkingen tussen de Russische Federatie en de Europese Unie die het gevolg is van de toetreding van twee nieuwe lidstaten tot de EU en die nieuwe mogelijkheden biedt en uitdagingen vormt voor de samenwerking tussen de Russische Federatie en de Europese Unie,

Rekening houdende met de wens van de partijen om de verwezenlijking en tenuitvoerlegging van de doelstellingen en beginselen van de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, te garanderen,

Zijn als volgt overeengekomen:

Artikel 1

De Republiek Bulgarije en Roemenië worden partij bij de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, die op 24 juni 1994 te Korfoe is ondertekend en op 1 december 1997 in werking is getreden (hierna „de overeenkomst’’ genoemd), en dienen, op dezelfde wijze als de andere lidstaten van de Gemeenschap, de tekst van de overeenkomst en die van de gemeenschappelijke verklaringen, de verklaringen en de briefwisselingen die aan de op diezelfde datum ondertekende slotakte zijn gehecht, alsmede het protocol bij de overeenkomst van 21 mei 1997, dat op 1 december 2000 in werking is getreden, en het protocol bij de overeenkomst van 27 april 2004, dat op 1 maart 2005 in werking is getreden, goed te keuren dan wel er nota van te nemen.

Artikel 3

  • 1 Dit protocol wordt door de Gemeenschappen, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door de Russische Federatie volgens hun eigen procedures goedgekeurd.

  • 2 De partijen stellen elkaar in kennis van de voltooiing van de in lid 1 bedoelde procedures. De akten van goedkeuring worden nedergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Artikel 4

  • 1 Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de datum waarop de laatste akte van goedkeuring is nedergelegd.

  • 2 Dit protocol is in afwachting van zijn inwerkingtreding voorlopig van toepassing met ingang van de datum van ondertekening.

Artikel 5

  • 1 De tekst van de overeenkomst, van de slotakte en van alle daaraan gehechte documenten, alsmede de protocollen bij de overeenkomst van 21 mei 1997 en 27 april 2004, worden opgesteld in de Bulgaarse en de Roemeense taal.

  • 2 Zij zijn aan dit protocol gehecht en zijn evenzeer authentiek als de teksten in de andere talen waarin de overeenkomst, de slotakte en de daaraan gehechte documenten, alsmede de protocollen bij de overeenkomst van 21 mei 1997 en 27 april 2004, zijn opgesteld.

Artikel 6

Dit protocol is opgesteld in tweevoud in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Russische taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Terug naar begin van de pagina