Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van [...] van de Rijn in het meetstation Bimmen-Lobith, Kleef-Bimmen, 29-08-2001

Geldend van 01-02-2004 t/m heden

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Land Noordrijn-Westfalen inzake de gemeenschappelijke alarmmonitoring van de Rijn in het meetstation Bimmen-Lobith

Authentiek : NL

Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Land Noordrijn-Westfalen inzake de gemeenschappelijke alarmmonitoring van de Rijn in het meetstation Bimmen-Lobith

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van het Land Noordrijn-Westfalen,

Geleid door de wens tot samenwerking op het gebied van alarmmonitoring aan weerszijden van het punt waar de Rijn de Nederlands-Duitse grens overschrijdt, voor het geval van een plotselinge aanzienlijke toename van stoffen die de waterkwaliteit van de Rijn ernstig bedreigen en het gebruik van zijn water in gevaar brengen,

Gelet op de Overeenkomst van 3 december 1976 inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

De Partijen stellen zich ten doel de kwaliteit en efficiëntie van de alarmmonitoring van de Rijn in de huidige meetstations te Lobith respectievelijk Bimmen te versterken. Daartoe worden de personele en materiële uitrusting gebundeld in een gemeenschappelijk meetstation en worden de meetstations Bimmen en Lobith gezamenlijk geëxploiteerd.

Artikel 2

  • 1 De meetstations Lobith en Bimmen met de daartoe behorende infrastructuur worden samengevoegd. De monsterneming, het vervoer van de monsters, de analyse van de monsters en het doorgeven van de uitkomsten van de analyses van de alarmmonitoring van de Rijn worden gezamenlijk uitgevoerd in het meetstation Bimmen-Lobith.

  • 2 De hoofdvestiging van het meetstation Bimmen-Lobith bevindt zich op de locatie van het (voormalige) meetstation Kleef-Bimmen of wat daarvoor in de plaats treedt. Het (voormalige) meetstation Lobith is als meetstation op de Nederlandse oever nevenvestiging van het meetstation Bimmen-Lobith.

  • 3 De samenvoeging geschiedt twee maanden na de inwerkingtreding van dit Verdrag.

Artikel 3

  • 1 De voor het uitvoeren van de alarmerings- en bewakingsfunctie bevoegde Nederlandse respectievelijk Duitse instantie, momenteel het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling in Lelystad alsmede het Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen in Essen, hierna te noemen het RIZA respectievelijk het LUA, worden verplicht de werkzaamheden gelijkelijk te laten uitvoeren door hun personeel.

  • 2 Elk personeelslid blijft behoren tot, en blijft zijn salaris uitsluitend ontvangen van de dienst waardoor het ter beschikking is gesteld. Gewaarborgd wordt dat de uitvoering van de functie geschiedt overeenkomstig de desbetreffende nationale voorschriften.

  • 3 De Partijen dragen elk de helft van het aandeel van de kosten van het meetstation, dat – met uitzondering van de personeelskosten – kan worden toegerekend aan de alarmmonitoring.

  • 4 De Partijen gaan de voornoemde verplichtingen slechts aan in het kader van de hun ter beschikking staande budgettaire middelen.

Artikel 4

In het kader van dit Verdrag treffen de bevoegde Nederlandse respectievelijk Duitse instantie naar behoefte regelingen met elkaar, bijvoorbeeld over de samenvoeging, de interne organisatie, de inzet van personeel, de inrichting van het meetstation, het werkprogramma, de benoeming van een programmaleider, de raming van de personeelskosten en investeringen, de procedures alsmede de door elk der Partijen te dragen kosten en de controle ervan.

Artikel 5

De Partijen garanderen elkaar wederzijds toegang tot het station Bimmen-Lobith met inbegrip van de meetstations en het gebruik van alle bijbehorende voorzieningen.

Artikel 6

Elke Partij kan dit Verdrag aan het eind van een kalenderjaar met een termijn van een jaar jegens de andere Partij schriftelijk opzeggen.

Artikel 7

Dit Verdrag wordt vanaf de dag van ondertekening voorlopig toegepast en treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de dag waarop beide Partijen elkaar hebben medegedeeld dat aan de vereisten voor de inwerkingtreding is voldaan.

TEN BLIJKE WAARVAN de daartoe gemachtigde personen dit Verdrag hebben ondertekend.

GEDAAN te Kleef-Bimmen op 29 augustus 2001, in twee exemplaren in de Nederlandse en de Duitse taal, waarbij beide teksten gelijkelijk bindend zijn.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden,

(w.g.) J. M. DE VRIES

Voor de Regering van het Land Noordrijn-Westfalen, namens de Minister-President,

de Minister van Milieu en Natuurbescherming, Landbouw en Consumentenbescherming

(w.g.) B. HÖHN

Terug naar begin van de pagina