Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen [...] Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, Brussel, 30-10-1997

Geldend van 01-04-2002 t/m heden

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

Authentiek : NL

Protocol bij de Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie

Zijne Majesteit de Koning der Belgen,

Hare Majesteit de Koningin van Denemarken,

De President van de Bondsrepubliek Duitsland,

De President van de Helleense Republiek,

Zijne Majesteit de Koning van Spanje,

De President van de Franse Republiek,

De President van Ierland,

De President van de Italiaanse Republiek,

Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg,

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,

De Federale President van de Republiek Oostenrijk,

De President van de Portugese Republiek,

De President van de Republiek Finland,

De Regering van het Koninkrijk Zweden,

Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland,

wier staten partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en

De Raad van de Europese Unie,

enerzijds, en

De Regering van de Republiek San Marino,

anderzijds,

Gelet op de op 16 december 1991 te Brussel ondertekende Overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek San Marino, hierna „de Overeenkomst” genoemd,

Overwegende dat de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden op 1 januari 1995 tot de Europese Unie zijn toegetreden,

Hebben overeenstemming bereikt omtrent hetgeen volgt:

Artikel 1

De Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden worden partij bij de Overeenkomst.

Artikel 2

De aan dit Protocol gehechte in de Finse en de Zweedse taal gestelde teksten van de Overeenkomst zijn gelijkelijk authentiek als de oorspronkelijke teksten.

Artikel 3

Dit Protocol wordt door de overeenkomstsluitende partijen overeenkomstig hun eigen procedures goedgekeurd. Het treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de kennisgeving inzake de afwikkeling van die procedures door de overeenkomstsluitende partijen.

Artikel 4

Dit Protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

GEDAAN te Brussel, de dertigste oktober negentienhonderd zevenennegentig.

Terug naar begin van de pagina