Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake [...] bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen, Buenos Aires, 20-10-1992

Geldend van 01-10-1994 t/m heden

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

Authentiek : NL

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Argentijnse Republiek, hierna te noemen de „Overeenkomstsluitende Partijen",

geleid door de wens de van oudsher tussen hun landen bestaande vriendschapsbanden te versterken, de economische betrekkingen tussen hen uit te breiden en te intensiveren, met name wat investeringen door investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij betreft,

in het besef dat overeenstemming omtrent de aan deze investeringen toe te kennen behandeling het kapitaalverkeer en de overdracht van technologie tussen, alsmede de economische ontwikkeling van de Overeenkomstsluitende Partijen zal stimuleren, en dat een eerlijke en rechtvaardige behandeling van investeringen wenselijk is,

zijn het volgende overeengekomen:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze Overeenkomst:

 • a. omvat de term „investeringen" alle soorten vermogensbestanddelen geïnvesteerd door een investeerder van de ene Overeenkomstsluitende Partij op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij in overeenstemming met de wetten en voorschriften van laatstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij, en in het bijzonder, doch niet uitsluitend:

  • i. roerende en onroerende zaken, alsmede alle andere zakelijke rechten met betrekking tot alle soorten vermogensbestanddelen;

  • ii. rechten ontleend aan aandelen, obligaties en andere soorten belangen in ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen;

  • iii. rechten op geld of op iedere prestatie die economische waarde heeft;

  • iv. rechten op het gebied van de intellectuele eigendom, technische werkwijzen, goodwill en know-how;

  • v. rechten verleend krachtens het publiekrecht, met inbegrip van rechten tot het opsporen, exploreren, ontginnen en winnen van natuurlijke rijkdommen.

  De betekenis en omvang van de verschillende vermogensbestanddelen worden bepaald door de wetten en voorschriften van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de investering is gedaan.

  Een wijziging in de juridische vorm waarin de vermogensbestanddelen zijn geïnvesteerd of opnieuw geïnvesteerd is niet van invloed op de vraag of ze al dan niet worden aangemerkt als investeringen ingevolge deze Overeenkomst.

 • b. omvat de term „investeerder" met betrekking tot elk der Overeenkomstsluitende Partijen:

  • i. natuurlijke personen die in overeenstemming met het recht van die Overeenkomstsluitende Partij haar nationaliteit bezitten;

  • ii. onverminderd het bepaalde onder iii, rechtspersonen die zijn opgericht overeenkomstig het recht van die Overeenkomstsluitende Partij en die daadwerkelijk zaken doen ingevolge wetten die van kracht zijn in enig deel van het grondgebied van die Overeenkomstsluitende Partij waar een plaats van daadwerkelijk beheer is gelegen; en

  • iii. rechtspersonen, waar ook gevestigd, die onder al dan niet rechtstreeks toezicht staan van onderdanen van die Overeenkomstsluitende Partij.

 • c. omvat de term „grondgebied" mede de zeegebieden grenzend aan de kust van de betrokken Staat, voor zover die Staat overeenkomstig het internationale recht soevereine rechten of rechtsmacht in deze gebieden kan uitoefenen.

Artikel 2

Elke Overeenkomstsluitende Partij bevordert, binnen het kader van haar wetten en voorschriften, de economische samenwerking door middel van de bescherming op haar grondgebied van investeringen van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij. Met inachtneming van het recht van elke Overeenkomstsluitende Partij de door haar wetten of voorschriften verleende bevoegdheden uit te oefenen, laat elke Overeenkomstsluitende Partij deze investeringen toe.

Artikel 3

 • 1 Elke Overeenkomstsluitende Partij waarborgt een eerlijke en rechtvaardige behandeling van de investeringen van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij en belemmert niet, door onredelijke of discriminatoire maatregelen, de werking, het beheer, de instandhouding, het gebruik, het genot of de vervreemding daarvan door deze investeerders.

 • 2 In het bijzonder kent elke Overeenkomstsluitende Partij zulke investeringen dezelfde zekerheid en bescherming toe die zij toekent aan die van haar eigen investeerders of aan die van investeerders van een derde Staat, naar gelang van wat het gunstigst is voor de betrokken investeerder.

 • 3 Indien een Overeenkomstsluitende Partij investeerders van een derde Staat bijzondere voordelen heeft toegekend uit hoofde van overeenkomsten tot oprichting van douane-unies, economische unies, integratiegebieden of soortgelijke instellingen, dan wel op grond van interimovereenkomsten die tot zodanige unies of instellingen leiden, is die Overeenkomstsluitende Partij niet verplicht die voordelen toe te kennen aan investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

 • 4 Indien de wettelijke bepalingen van één van beide Overeenkomstsluitende Partijen of verplichtingen krachtens internationaal recht, die thans bestaan of op een later tijdstip tussen de Overeenkomstsluitende Partijen worden aangegaan naast deze Overeenkomst, een algemene of bijzondere regeling bevatten op grond waarvan investeringen door investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij recht hebben op een behandeling die gunstiger is dan in deze Overeenkomst is voorzien, heeft een dergelijke regeling, in zoverre zij gunstiger is, voorrang boven deze Overeenkomst.

Artikel 4

 • 1 Investeringen onderworpen aan een bijzondere overeenkomst tussen een van de Overeenkomstsluitende Partijen en een investeerder van de andere Overeenkomstsluitende Partij worden beheerst door de bepalingen van deze Overeenkomst en die van een zodanige bijzondere overeenkomst.

 • 2 Elke Overeenkomstsluitende Partij komt alle verplichtingen na die zij is aangegaan met betrekking tot investeringen van investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

Artikel 5

Met betrekking tot belastingen, heffingen, lasten en verminderingen en vrijstellingen van belasting kent iedere Overeenkomstsluitende Partij aan investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij die zich op haar grondgebied met economische activiteiten bezighouden, een behandeling toe die niet minder gunstig is dan die welke wordt toegekend aan haar eigen investeerders of aan die van een derde Staat, naar gelang van wat het gunstigst is voor de betrokken investeerder. Hierbij wordt evenwel geen rekening gehouden met bijzondere belastingvoordelen door die Partij toegekend krachtens een overeenkomst ter vermijding van dubbele belasting, uit hoofde van haar deelneming aan een douane-unie, economische unie, integratiegebied of soortgelijke instelling of op basis van wederkerigheid met een derde Staat.

Artikel 6

 • 1 Elke Overeenkomstsluitende Partij waarborgt investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij de onbeperkte overmaking van hun op een investering betrekking hebbende betalingen en in het bijzonder, doch niet uitsluitend, van:

  • a. winsten, dividenden en andere lopende inkomsten uit investeringen;

  • b. interest en terugbetaling van de hoofdsom van leningen;

  • c. gelden nodig voor het vervangen van kapitaalgoederen ten einde de continuïteit van een investering te waarborgen;

  • d. bedragen nodig ter dekking van uit de exploitatie van de investering voortvloeiende uitgaven zoals royalty's of honoraria;

  • e. inkomsten uit arbeid van natuurlijke personen;

  • f. de opbrengst van de verkoop of liquidatie van de investering.

 • 2 De vrije overmaking geschiedt in een vrij inwisselbare valuta, zonder onnodige beperking of vertraging, in overeenstemming met de door elke Overeenkomstsluitende Partij bepaalde procedures; deze procedures dienen niet een afwijzing, een schorsing of een aantasting van zodanige rechten in te houden.

Artikel 7

Geen van de Overeenkomstsluitende Partijen neemt directe of indirecte nationalisatie- of onteigeningsmaatregelen of andere maatregelen van gelijke aard of uitwerking ten aanzien van investeringen gedaan op haar grondgebied door investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij, tenzij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a. de maatregelen worden genomen in het algemeen belang en met inachtneming van een behoorlijke rechtsgang;

 • b. de maatregelen zijn niet discriminatoir of in strijd met een specifieke regeling;

 • c. de maatregelen gaan vergezeld van een regeling voor de betaling van een billijke schadeloosstelling. Deze schadeloosstelling dient overeen te komen met de werkelijke waarde van de desbetreffende investeringen en dient, wil zij doeltreffend zijn voor de gerechtigden, zonder onredelijke vertraging te worden betaald en te kunnen worden overgemaakt naar het door de betrokken gerechtigden aangewezen land en in de valuta van het land waarvan de gerechtigden onderdaan zijn, in de valuta waarin de investering is gedaan, of in een vrij inwisselbare valuta, naar gelang van wat door de gerechtigden wordt aanvaard.

Artikel 8

Aan investeerders van de ene Overeenkomstsluitende Partij die verliezen lijden met betrekking tot hun investeringen op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij wegens oorlog of een ander gewapend conflict, revolutie, een algemene noodtoestand, opstand, oproer of ongeregeldheden, wordt door de laatstgenoemde Overeenkomstsluitende Partij wat restitutie, schadevergoeding, schadeloosstelling of een andere regeling betreft, geen minder gunstige behandeling toegekend dan die welke die Overeenkomstsluitende Partij toekent aan haar eigen investeerders of aan investeerders van een derde Staat, naar gelang van wat het gunstigst is voor de betrokken investeerders. Deze behandeling dient in geen geval minder gunstig te zijn dan die bepaald door het internationale recht.

Artikel 9

 • 1 Indien de investeringen van een investeerder van de ene Overeenkomstsluitende Partij krachtens een bij wet ingesteld stelsel verzekerd zijn tegen niet-commerciële risico's, wordt de subrogatie van de verzekeraar of de herverzekeraar in de rechten van de genoemde investeerder, ingevolge de voorwaarden van deze verzekering, door de andere Overeenkomstsluitende Partij erkend.

 • 2 De verzekeraar of herverzekeraar is, binnen de grenzen van de subrogatie, gerechtigd alle rechten uit te oefenen die de investeerder gerechtigd zou zijn geweest uit te oefenen.

Artikel 10

 • 1 Geschillen tussen een Overeenkomstsluitende Partij en een investeerder van de andere Overeenkomstsluitende Partij betreffende door onder deze Overeenkomst vallende aangelegenheden worden, indien mogelijk, in der minne geschikt.

 • 2 Indien dergelijke geschillen niet kunnen worden beslecht overeenkomstig de bepalingen van het eerste lid van dit artikel binnen een tijdvak van drie maanden vanaf de datum waarop een van beide partijen bij het geschil om een minnelijke schikking heeft verzocht, kan het geschil door een van beide partijen worden voorgelegd aan de bestuurlijke of rechterlijke organen van de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de investering is gedaan.

 • 3 Indien binnen een tijdvak van achttien maanden na de voorlegging van het geschil aan de in het tweede lid genoemde bevoegde organen, deze organen geen definitieve beslissing hebben gegeven of indien de beslissing van de genoemde organen is gegeven, maar de partijen nog steeds een geschil hebben, kan de betrokken investeerder een beroep doen op internationale arbitrage of conciliatie. Elke Overeenkomstsluitende Partij stemt hierbij in met onderwerping van een geschil als bedoeld in het eerste lid van dit artikel aan internationale arbitrage.

 • 4 Op het tijdstip waarop het geschil aan arbitrage wordt onderworpen, neemt elke partij bij het geschil alle nodige maatregelen tot schorsing van de procedure die aanhangig is bij de in het tweede lid van dit artikel bedoelde organen.

 • 5 Wanneer het geschil wordt onderworpen aan internationale arbitrage of conciliatie, kan de betrokken investeerder het geschil voorleggen aan:

  • - hetzij het Internationale Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen (hierna te noemen het Centrum), ingesteld krachtens het Verdrag inzake de beslechting van investeringsgeschillen tussen Staten en onderdanen van andere Staten, dat op 18 maart 1965 te Washington werd opengesteld voor ondertekening (hierna te noemen het Verdrag), wanneer beide Overeenkomstsluitende Partijen partij bij het Verdrag zijn geworden. Tot het tijdstip waarop aan deze laatste voorwaarde zal zijn voldaan, wordt gebruik gemaakt van de Additional Facility voor het verlenen van administratieve diensten bij geschillen door het Secretariaat van het Centrum,

  • - hetzij een scheidsgerecht ad hoc dat wordt gevormd ingevolge de arbitrageregels van de V.N.-Commissie inzake Internationaal Handelsrecht.

 • 6 Een rechtspersoon die is gevormd of opgericht ingevolge het op het grondgebied van de ene Overeenkomstsluitende Partij geldende recht en die, voordat een geschil ontstaat, onder toezicht staat van onderdanen van de andere Overeenkomstsluitende Partij, wordt in overeenstemming met artikel 25, tweede lid, letter b van het Verdrag voor de toepassing van het Verdrag behandeld als een onderdaan van de andere Overeenkomstsluitende Partij.

 • 7 Het scheidsgerecht tot hetwelk men zich overeenkomstig het vijfde lid van dit artikel heeft gericht, beslist op basis van het recht van de Overeenkomstsluitende Partij die partij bij het geschil is - met inbegrip van haar conflictenregels -, de bepalingen van deze Overeenkomst, bijzondere overeenkomsten aangegaan met betrekking tot de desbetreffende investering, alsmede de van toepassing zijnde regels van het internationale recht.

Artikel 11

Deze Overeenkomst is van toepassing op alle investeringen, ongeacht of deze voor of na de inwerkingtreding ervan zijn gedaan, maar is niet van toepassing op geschillen betreffende een investering die zijn ontstaan of vorderingen betreffende een investering die zijn geregeld voor de inwerkingtreding ervan.

Artikel 12

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, is deze Overeenkomst van toepassing op het deel van het Rijk in Europa, de Nederlandse Antillen en Aruba, tenzij in de in artikel 15, eerste lid, bedoelde mededeling anders wordt bepaald.

Artikel 13

Elk der Overeenkomstsluitende Partijen kan aan de andere Partij voorstellen overleg te plegen over een aangelegenheid betreffende de uitlegging of toepassing van de Overeenkomst. De andere Partij neemt dit voorstel in welwillende overweging en biedt passende gelegenheid voor dat overleg.

Artikel 14

 • 1 Enig geschil tussen de Overeenkomstsluitende Partijen betreffende de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst dat niet binnen een redelijke termijn door middel van diplomatieke onderhandelingen of anderszins minnelijk kan worden beslecht, zoals bespreking in een Gemengde Commissie, wordt, tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen, op verzoek van een van beide Partijen voorgelegd aan een uit drie leden samengesteld scheidsgerecht. Elke Partij benoemt een scheidsman en de aldus benoemde scheidsmannen benoemen te zamen een derde scheidsman, die geen onderdaan van een der Partijen is, tot hun voorzitter.

 • 2 Indien een van beide Partijen nalaat haar scheidsman te benoemen en indien zij geen gevolg heeft gegeven aan het verzoek van de andere Partij binnen twee maanden tot deze benoeming over te gaan, kan de laatstgenoemde Partij de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoeming te verrichten.

 • 3 Indien de beide scheidsmannen niet binnen twee maanden na hun benoeming tot overeenstemming kunnen geraken over de keuze van de derde scheidsman, kan elk der Partijen de President van het Internationale Gerechtshof verzoeken de noodzakelijke benoeming te verrichten.

 • 4 Indien in de in het tweede en derde lid van dit artikel bedoelde gevallen de President van het Internationale Gerechtshof verhinderd is genoemde functie uit te oefenen, of onderdaan is van een van beide Overeenkomstsluitende Partijen, wordt de Vice-President verzocht de noodzakelijke benoemingen te verrichten. Indien de Vice-President verhinderd is genoemde functie uit te oefenen, of onderdaan is van een van beide Partijen, wordt het lid van het Gerechtshof dat het hoogst in anciënniteit is, beschikbaar is en geen onderdaan is van één der Partijen, verzocht de noodzakelijke benoemingen te verrichten.

 • 5 Het scheidsgerecht doet uitspraak op basis van eerbiediging van het recht. Alvorens uitspraak te doen, kan het scheidsgerecht in elke stand van het geding een minnelijke schikking van het geschil aan de Partijen voorstellen. De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de bevoegdheid van het scheidsgerecht in het geschil uitspraak ex aequo et bono te doen, indien de Partijen daarmee instemmen.

 • 6 Het scheidsgerecht stelt zijn eigen procedureregels vast, tenzij de Partijen anders beslissen.

 • 7 Het scheidsgerecht komt tot zijn beslissing bij meerderheid van stemmen. Deze beslissing is onherroepelijk en bindend voor de Partijen.

 • 8 Elke Overeenkomstsluitende Partij draagt de kosten van het door die Overeenkomstsluitende Partij benoemde lid. De kosten van de Voorzitter alsmede andere kosten worden in gelijke delen door de beide Overeenkomstsluitende Partijen gedragen.

Artikel 15

 • 1 Deze Overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum waarop de Overeenkomstsluitende Partijen elkaar schriftelijk hebben medegedeeld dat aan de in hun onderscheiden landen hiertoe constitutioneel vereiste procedures is voldaan, en blijft van kracht voor een tijdvak van tien jaar.

 • 2 Indien ten minste zes maanden voor de datum van het verstrijken van de geldigheidsduur niet door een van beide Overeenkomstsluitende Partijen mededeling van beëindiging is gedaan, wordt deze Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een tijdvak van tien jaar, waarbij elke Overeenkomstsluitende Partij zich het recht voorbehoudt de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden voor de datum van het verstrijken van de lopende termijn van geldigheid.

 • 3 Ten aanzien van investeringen die zijn gedaan voor de datum van beëindiging van deze Overeenkomst, blijven de voorgaande artikelen van kracht gedurende een tijdvak van vijftien jaar vanaf die datum.

 • 4 Met inachtneming van de in het tweede lid van dit artikel genoemde termijn is de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden gerechtigd de toepassing van deze Overeenkomst ten aanzien van enig deel van het Rijk afzonderlijk te beëindigen.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondertekenende vertegenwoordigers, daartoe naar behoren gemachtigd, deze Overeenkomst hebben ondertekend.

GEDAAN in tweevoud te Buenos Aires, op 20 oktober 1992 in de Nederlandse, de Engelse en de Spaanse taal, zijnde de drie teksten gelijkelijk authentiek. In geval van verschil in uitlegging is de Engelse tekst doorslaggevend.

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

(w.g.) Y. C. T. M. VAN ROOY

Voor de Regering van de Argentijnse Republiek

(w.g.) G. Dl TELLA

Protocol bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen

Bij de ondertekening van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Argentijnse Republiek inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen hebben de ondertekenende vertegenwoordigers overeenstemming bereikt omtrent de onderstaande bepalingen die een integrerend deel van de Overeenkomst uitmaken:

A

Met betrekking tot artikel 1, letter b, onder i en iii is de Overeenkomst niet van toepassing op de investeringen in de Argentijnse Republiek, gedaan door of onder toezicht van natuurlijke personen die onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden zijn, indien zodanige personen, op het tijdstip van de investering, langer dan twee jaar in de Argentijnse Republiek gevestigd zijn geweest.

B

Met betrekking tot artikel 1, letter b, onder iii kan de Overeenkomstsluitende Partij op wier grondgebied de investeringen worden verricht, bewijs verlangen van het toezicht waarop door de investeerders van de andere Overeenkomstsluitende Partij beroep wordt gedaan. Onder meer de volgende feiten worden als bewijs van het toezicht aanvaard:

 • i. het zijn van een dochteronderneming van een rechtspersoon van de andere Overeenkomstsluitende Partij;

 • ii. het hebben van een directe of indirecte deelneming in het kapitaal van een vennootschap die groter is dan 49% of het directe of indirecte bezit van de nodige stemmen om een overheersende positie in vergaderingen of organen van de onderneming te verwerven.

C

Met betrekking tot artikel 1, letter a, onder iii en artikel 6, letter b, van de Overeenkomst zijn de Overeenkomstsluitende Partijen het erover eens dat waar het om leningen gaat deze artikelen alleen van toepassing zijn op leningen die wettig zijn aangegaan en rechtstreeks verband houden met een specifieke investering.

D

Met betrekking tot de artikelen 3 en 5 van de Overeenkomst zijn de Overeenkomstsluitende Partijen het erover eens dat de Argentijnse Republiek niet verplicht is aan investeerders van het Koninkrijk der Nederlanden de bijzondere voordelen of voorrechten toe te kennen die zij heeft toegekend aan investeringen gedaan in het kader van bilaterale overeenkomsten die door de Argentijnse Republiek op 10 december 1987 zijn gesloten met Italië en op 3 juni 1988 met Spanje, en die met name zijn gebaseerd op de concessionele aard van de financiering van de in deze overeenkomsten voorziene investeringen. De Argentijnse Republiek zal er evenwel naar streven te vermijden dat zodanige voorrechten of voordelen de concurrentiemogelijkheden voor investeringen en activiteiten van investeerders van het Koninkrijk der Nederlanden in aanzienlijke mate beïnvloeden.

Terug naar begin van de pagina