Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2024

Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 27 oktober 2023, nr. WJZ/ 38202781, houdende regels omtrent de vergoeding voor werkzaamheden en diensten van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en wijziging van de Examenregeling frequentiegebruik 2008 (Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2024)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

 • 1 Voor de kosten van de door of namens de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot de categorieën en subcategorieën, genoemd in bijlage 1., zijn de in bijlage 1. genoemde vergoedingen voor het kalenderjaar 2024 verschuldigd.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing voor zover werkzaamheden worden verricht voor verlenging van een vergunning, wijziging van een vergunning of van de tenaamstelling, of het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning.

 • 3 Indien een vergunning gedeeltelijk is overgedragen met gebruikmaking van geografische splitsing, wordt in het kalenderjaar na het besluit van de Minister tot overdracht, in afwijking van subcategorieën I.A.4., I.A.5. en I.A.6. van bijlage 1., de voor de vergunning verschuldigde vergoeding, bedoeld in bijlage 1., kolom II, naar evenredigheid van de grootte van de geografische gebieden van de gesplitste vergunningen over de houders omgeslagen, tenzij de verwachte kosten naar het oordeel van de Minister een andere verdeling rechtvaardigen.

 • 4 Indien geen frequentieplanning plaatsvindt bij het verlenen van een vergunning als bedoeld in de subcategorieën I.C.10. en I.C.11. is, in afwijking van het eerste lid, een vergoeding verschuldigd van € 42. Deze vergoeding is verschuldigd door de verkrijger van de vergunning.

Artikel 3

De jaarlijkse bijdrage is onderdeel van het bedrag dat per categorie of subcategorie in bijlage 1., kolom II, is genoemd. De jaarlijkse bijdrage bedraagt het bij onderstaande (sub)categorieën, bedoeld in bijlage 1., genoemde percentage als onderdeel van de vergoeding voor de desbetreffende (sub)categorie:

 • a. (sub)categorie I.A.: 19 procent;

 • b. (sub)categorie I.B.: 7 procent;

 • c. (sub)categorie I.C.: 5 procent;

 • d. (sub)categorie I.D.: 5 procent;

 • e. (sub)categorie I.E.: 6 procent;

 • f. (sub)categorie I.F.: 5 procent.

Artikel 4

De jaarlijkse bijdrage en de vergoeding voor de kosten van de door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur verrichte werkzaamheden of diensten met betrekking tot uitvoering en het toezicht op het gebruik van frequentieruimte bedragen gezamenlijk voor:

 • a. het Ministerie van Defensie: € 1.564.651;

 • b. het Ministerie van Justitie en Veiligheid: € 721.377;

 • c. het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat: € 1.283.563;

 • d. het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: € 75.128.

Artikel 5

 • 1 Voor de in onderstaande tabel opgenomen werkzaamheden is de daarbij opgenomen vergoeding verschuldigd, indien in bijlage 1., kolom III, de daarbij corresponderende letter is opgenomen voor de betreffende subcategorie of subcategorieën.

  Werkzaamheden

  Vergoeding

  Aanduiding in bijlage 1., kolom III

  Verlenging van een vergunning of verlenen van toestemming tot overdracht

  € 46

  A

  Vergoeding op basis van uurtarief, bedoeld in bijlage 2.

  B

  Voor de wijziging van een vergunning ingeval dit het wijzigen van een of meer frequenties inhoudt waarbij er frequentieplanning noodzakelijk is

  Vergoeding ter hoogte van het tarief in kolom I, bedoeld in bijlage 1.

  C

  € 257

  D

 • 2 Voor de wijziging van de tenaamstelling van een vergunning, met uitzondering van een vergunning als bedoeld in subcategorie I.E.1., van bijlage 1., is een vergoeding verschuldigd van € 46.

 • 3 Bij het verlenen van toestemming tot overdracht van een vergunning, is de ingevolge dit artikel vastgestelde vergoeding verschuldigd door de verkrijger van de vergunning. Deze vastgestelde vergoeding omvat ook de wijziging van een vergunning na dat toestemmingsbesluit.

Artikel 6

Voor de kosten van de door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur te verrichten werkzaamheden of diensten met betrekking tot het gebruik van frequentieruimte die niet vallen onder de artikelen 2 tot en met 5, is een vergoeding verschuldigd die wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, opgenomen in bijlage 2.

Artikel 7

Ter vergoeding van de kosten voor een hercontrole als bedoeld in artikel 1 van het Besluit kosten hercontroles Metrologiewet worden de volgende bedragen in rekening gebracht bij degene ten behoeve van wie deze werkzaamheden worden verricht:

 • a. een bedrag dat wordt vastgesteld op grond van het aantal arbeidsuren maal het ‘van toepassing zijnde’ uurtarief, opgenomen in bijlage 2., voor de kosten van een fysieke of digitale inspectie en de daaraan verbonden administratiewerkzaamheden;

 • b. in geval van een fysieke inspectie: een vast bedrag van € 103 voor de voorrijkosten;

 • c. de werkelijke kosten van uitbesteding van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van een hercontrole in het kader van markttoezicht.

Artikel 8

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op grond van de uurtarieven, opgenomen in bijlage 2.

Artikel 9

Voor de kosten van andere werkzaamheden of diensten die door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur in het kader van de bij of krachtens de wet opgedragen wettelijke taak worden verricht en waarop de artikelen 2 tot en met 6 niet van toepassing zijn, kan een vergoeding worden vastgesteld op grond van de uurtarieven, opgenomen in bijlage 2., indien vooraf is aangegeven dat voor de werkzaamheden of diensten een vergoeding in rekening zal worden gebracht.

Artikel 10

 • 1 De vergoeding voor de eenmalige uitvoeringskosten (bijlage 1., kolom I) behoeft door degene die deze vergoeding is verschuldigd niet bij vooruitbetaling te worden voldaan.

 • 2 De vergoeding voor gemaakte toezichtskosten en kosten anders dan onder kolom I (bijlage 1., kolom II) behoeft door degene die de vergoeding of de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is niet bij vooruitbetaling te worden voldaan, indien de vergoeding of jaarlijkse bijdrage wordt opgelegd binnen of na de laatste zes weken van het kalenderjaar waarover de vergoeding of jaarlijkse bijdrage verschuldigd is.

Artikel 11

De Minister kan overeenkomstig artikel 4:93 van de Algemene wet bestuursrecht een geldschuld jegens de vergunninghouder die verband houdt met een bij of krachtens hoofdstuk 3 van de wet genomen besluit, verrekenen met een vordering op grond van deze regeling.

Artikel 13

De Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2023 wordt ingetrokken, met dien verstande dat voor werkzaamheden of diensten die zijn verricht vóór het kalenderjaar 2024, het recht van toepassing blijft zoals dat ten tijde van verrichting van die werkzaamheden of diensten gold.

Artikel 16

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen Rijksinspectie Digitale Infrastructuur 2024.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 oktober 2023

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

M.A.M. Adriaansens

Bijlage 1. Behorende bij artikel 2, eerste lid

[Toekomstige wijziging(en) op 01-07-2024. Zie het overzicht van wijzigingen]

Over het kalenderjaar 2024 zijn de volgende bedragen verschuldigd:

I.

(SUB)CATEGORIEËN

MET BETREKKING

TOT HET GEBRUIK

VAN FREQUENTIERUIMTE

Verdeelsleutel voor de (sub)categorie

Vergoeding voor eenmalig gemaakte uitvoeringskosten

(I)

Vergoeding voor gemaakte toezichtskosten en kosten anders dan onder kolom I genoemd

(II)

Vergoeding voor werkzaamheden artikel 5, eerste lid

(III)

A.

Elektronische communicatienetwerken en -diensten, landelijke exclusieve vergunningen (exclusief omroep)

       

1.

Landelijke volg- en opsporingssystemen

(Per vergunning)

Per vergunning (tarief I) en/of

per MHz (tarief II)

€ 7.954

€ 4.232

B

2.

Openbare elektronische communicatie netwerken in de VHF/UHF-band

(Per vergunning en per MHz)

€ 19.336

€ 64.718 (per vergunning) en

€ 6.474 (per MHz)

B

3.

Landelijke DGPS en CGC’s t.b.v. MSS 2 GHz

(Per vergunning)

 

€ 18.731

B

4.

SMF 3

(Per vergunning)

 

€ 18.316

B

5.

800-900-1400-1800-2100-2600-3600 MHz

(Per vergunning en per MHz)

€ 991

€ 9.788 (gepaard) en

€ 4.893 (ongepaard)

B

6.

700 MHz

(Per vergunning en per MHz)

€ 11.122 (op land, met dekkings- en snelheidseis) (gepaard) en

€ 9.788 (op land, zonder dekkings- en snelheidseis) (gepaard) en

€ 554 (op zee) (gepaard)

B

B.

Elektronische communicatienetwerken en -diensten, vergunningen met algemene planning met regionaal bereik

 

I

II

III

 

Mobiele communicatie

       
           

1.

VHF/UHF-radioapparaten voor (beperkt) landmobiel gebruik en lokale mobiele breedband netwerken, alg. planning

(Per vergunning en per vaste post)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 257

€ 97, en per vaste post

€ 481

A en D

2.

HF-oproepinrichting (OS-HF)

(Per radioapparaat)

€ 350

A en D

Radioafstands-besturing, alg. planning

(Per radioapparaat)

€ 350

A en D

Telemetrie en DGPS algemene planning (Per radioapparaat)

€ 350

A en D

3.

Portofoon/mobilofoon voor tijdelijk gebruik

(Per vergunning)

€ 390

A en D

4.

Draadloze audioverbinding

(Per vergunning)

€ 97

A en D

 

Radioalarmering

(Per vergunning)

€ 97

A en D

 

Radiobeveiligingsinstallatie

(Per vergunning)

€ 97

A en D

 

HF radioapparaten (27 MHz)

(Per vergunning)

€ 97

A en D

 

Luchtvaart

 

I

II

III

           

5.

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik alg. planning

(Per vergunning en per opstelpunt)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 257

€ 281

A en D

6.

Recreatieve luchtvaartfrequenties

(Per vergunning)

 

€ 109

A

7.

Beperkte toegang luchtvaartfrequenties (hele VHF-band, ELT, SSR-transponder en RPAS)

(Per vergunning)

 

€ 218

A

8.

Volledige toegang luchtvaartfrequenties

(Per vergunning)

 

€ 544

A

 

Maritiem frequentiegebruik

 

I

II

III

           

9.

Walradarstation

(Per vergunning)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

 

€ 99

A

PLB

(Per vergunning en per geplande eenheid)

€ 47, per extra geplande eenheid

€ 43

€ 47

A

10.

Bijzonder gebruik maritieme frequenties – portosec -

(Per vergunning)

€ 151

€ 51

A

Bijzonder gebruik maritieme frequenties – toevoegen

bijzondere kanalen aan boord -

(Per vergunning en per geplande eenheid)

€ 47, per extra geplande eenheid

€ 43

€ 47

A

 

Radiozendamateurs

 

I

II

III

           

11.

Tijdelijke vergunning radiozendamateurs voor niet-ingezetenen van Nederland

(Per vergunning)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 49

 

A

12.

Overig niet vrijgesteld gebruik amateurbanden

(Per vergunning)

 

€ 92

A

 

Overige

 

I

II

III

           

13.

Satellite News Gathering (SNG)

(Per vergunning en per radioapparaat)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 1.044

€ 628

A en C

14.

GNSS Repeaters

(Per vergunning)

 

€ 167

 

C.

Vergunningen met individuele planning met regionaal bereik

I

II

III

Mobiele communicatie

       

1.

VHF/UHF-radioapparaten voor (beperkt) landmobiel gebruik en lokale mobiele breedband netwerken, individuele planning

(Per vergunning en per vaste post)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 1.008

€ 97, en per vaste post

€ 481

A en C

2.

VHF/UHF-radioapparaten voor landmobiel gebruik met dynamische frequentietoewijzing (trunking)

Radioapparaten bestemd voor het verlenen van tele-informatiediensten (datamonitoring)

(Per basisstation en per frequentie per opstelpunt)

€ 1.008

€ 1.176 per frequentie per opstelpunt, met een maximum- bedrag van

€ 3.526

A en C

3.

Telemetrie en DGPS individuele planning (Per radioapparaat)

€ 1.008

€ 351

A en C

4.

Radioafstandsbesturing, indiv. planning

(Per radioapparaat)

€ 1.008

€ 351

A en C

5.

Licensed Shared Access 2300-2400 MHz band

(Per uur/kanaal van 10 MHz)

   

€ 1,22

 

Luchtvaart

 

II

II

III

6.

Grondstation gepland en gecoördineerd gebruik indiv. planning

(Per vergunning en per opstelpunt)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 1.008

€ 282

A en C

7.

Grondstations luchtverkeersdienstverlening/vitaal gebruik

(Per vergunning en per opstelpunt)

€ 1.008

€ 2.528

A en C

8.

Helibeacon

(Per radioapparaat)

€ 1.008

€ 92

A en C

Maritiem frequentiegebruik

 

I

II

III

9.

Marifoonwalstation

(Per vergunning en per geplande eenheid)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 249, per extra geplande eenheid

€ 138

€ 95

A en C

 

AIS- of VDES-installatie voor maritiem gebruik anders dan aan boord van schepen

(Per geplande eenheid)

€ 249

Radiozendamateurs

 

I

II

III

10.

Frequentiegebruik relaisstations radiozendamateurs

(Per vergunning)

Per vergunning

€ 249

€ 95

A en C

11.

Frequentiegebruik bakenstations radiozendamateurs

(Per vergunning)

€ 138

 

A en C

Overige

 

I

II

III

12.

Standaard internationale frequentiecoördinatie satellietgrondstations

(Per coördinatie)

Per vergunning en/of per geplande eenheid

€ 1.795

 

C

13.

Kerktelefonie

(Per vergunning)

€ 1.008

€ 481

A en C

14.

Radarsysteem landmobiel, indiv. planning

(Per radioapparaat)

€ 1.008

€ 272

B en C

15.

Zendende satellietgrondstations

(Per vergunning en per radioapparaat)

Per vergunning

€ 1.008

 

A en C

Per radioapparaat met een bandbreedte:

 

- tot 2 MHz

€ 28

- 2 MHz – 18 MHz

€ 145

- vanaf 18 MHz

€ 731

D.

Omroep

 

I

II

III

1.

AM/FM/Kortegolf

Per opstelplaats voor AM/DRM-frequenties, KG/DRM-frequenties en FM-frequenties lager dan 104,9 MHz

€ 786

 

B

Per opstelplaats voor FM-frequenties 104,9 MHz en hoger

€ 192

 

Per combinatie van frequentie en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen

 

€ 433, en

€ 717

2.

Digitale omroep in de banden III, IV en V (met uitzondering van lokale digitale radio-omroep)

Per vergunning

€ 786

 

B

Per melding opstelpunt1

€ 192

 

Per combinatie van frequentie en opstelplaats en tevens per kW zendvermogen1

 

€ 517, en

€ 517

3.

Laag vermogen middengolf

Per vergunning

€ 192

 

B

Per vergunning met een vermogen van ≤1 watt

 

€ 205

Per vergunning met een vermogen van 50-100 watt

 

€ 543

4.

Lokale digitale radio-omroep

Per vergunning

€ 786

 

B

Per vergunning

 

€ 383

1 Indien artikel 3.21 van de wet van toepassing is, worden de bedragen in subcategorie I.D.2 bepaald door toepassing van de formule A x B, waarbij:

A voorstelt: het minimaal vergunde percentage van de in de vergunning genoemde capaciteit van de frequentieruimte;

B voorstelt: het van toepassing zijnde bedrag dat genoemd is in subcategorie I.D.2.

E.

Vergunningen straalverbindingen

 

I

II

III

1.

Straalverbindingen waaronder punt-multipuntverbindingen

Per vergunning

€ 522

Zie voetnoot a

B en C

F.

Registraties

 

I

II

III

1.

Registratie maritiem frequentiegebruik bij niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie, in het jaar dat de werkzaamheden plaatsvinden

Per registratie

€ 19

€ 54

 

Registratie radiozendamateur bij niet volledig zelfstandige digitale melding en registratie, in het jaar dat de werkzaamheden plaatsvinden

 

2.

Registratie maritiem frequentiegebruik, bij volledig zelfstandige digitale melding en registratie en registraties als bedoeld in I.F.1 in de tweede en daaropvolgende jaren

Per registratie

 

€ 54

 

Registratie radiozendamateur, bij volledig zelfstandige digitale melding en registraties als bedoeld in I.F.1 in de tweede en daaropvolgende jaren

 

II.

(SUB)CATEGORIEËN MET BETREKKING TOT RADIOAPPARATEN

Verdeelsleutel voor de subcategorie

I

A.

Certificaten

   

1.

Erkenning als bedoeld in artikel 18 van de Examenregeling frequentiegebruik 2008

Per erkenning

€ 90

2.

Afgifte van een certificaat van bediening voor radioapparaten ten behoeve van de scheepvaart

Per certificaat

€ 90

Afgifte van een certificaat ter verkrijging van een vergunning van een buitenlandse administratie voor radioapparaten voor het doen van proeven

€ 90

B.

Verklaringen en erkenningen

I

1.

Vergunning voor de aanleg van zendende radioapparaten zonder gebruik van frequentieruimte

Per vergunning

€ 56

a Voor kolom II bij straalverbindingen waaronder punt-multipuntverbindingen gelden per bandbreedte en frequentieband de volgende bedragen:

 

Frequentieband

Bandbreedte

< 12 GHz

12 GHz -

< 24,5 GHz

24,5 GHz -

< 39,5 GHz

> 39, 5 GHz

< 10 MHz

€ 154

€ 78

€ 54

€ 31

10 MHz – < 25 MHz

€ 193

€ 93

€ 70

€ 35

25 MHz – < 50 MHz

€ 231

€ 108

€ 85

€ 38

50 MHz – < 150 MHz

€ 270

€ 123

€ 101

€ 42

> 150 MHz

n.v.t.

€ 138

€ 115

€ 46

Bijlage 2. Behorende bij de artikelen 5, eerste lid, 6, 7, 8, tweede lid, en 9

Tarieven personeel (in €):

SALARISSCHAAL VOLGENS CAO

VERGOEDINGEN PER MANUUR1

1 tot en met 5

127

6 tot en met 8

136

9 tot en met 11

155

12 tot en met 14

179

15 en hoger

209

1 Bij onregelmatigheid of overwerk kunnen de tarieven voor functionarissen tot en met schaal 10 worden verhoogd met een toeslag van 30% voor onregelmatigheid en 50% voor overwerk.

Naar boven