Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder

Geraadpleegd op 10-06-2023.
Geldend van 01-01-2022 t/m 03-03-2023

Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze bevoegdheid is gebaseerd op artikel 16, sub d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

Gelet op artikel 31, sub b, van de Wmg, is de NZa bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de wijze waarop een Wlz-uitvoerder zijn uitvoeringsverslag respectievelijk zijn financieel verslag inricht.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze aanhef. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In deze regeling wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:

 • Blz: Besluit langdurige zorg.

 • Besluit Wfsv: besluit ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten.

 • Clearinghouse-constructie beheerskosten: de procedure waarbij Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) de bedragen die zijn bestemd voor de uitvoering van taken met betrekking tot zorg in natura, in twaalf termijnen overmaakt aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN), nadat het daartoe machtigingen heeft ontvangen van de Wlz-uitvoerders. ZN herverdeelt – na goedkeuring van de Wlz-uitvoerders – dit bedrag over de Wlz-uitvoerders als zorgkantoor op basis van het aantal verzekerden per zorgkantoorregio. Deze tussen ZN en het Zorginstituut afgesproken procedure is opgenomen in de steeds voor een aantal jaren gesloten overeenkomst onder de naam ‘Convenant Wlz-uitvoerings- en verantwoordingsstructuur’ (hierna: Convenant).

 • Financieel verslag: het financieel verslag zoals bedoeld in artikel 4.3.1. van de Wlz.

 • Onrechtmatigheid: van een onrechtmatigheid in de verantwoording is sprake wanneer vaststaat dat een (gedeelte van een) post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving, namelijk van hetgeen bij of krachtens de Wlz en/of de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en/of de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is geregeld.

 • Jaar t: het uitvoeringsjaar waarover verantwoording wordt afgelegd.

 • Onzekerheid: van onzekerheid in de verantwoording is sprake als onvoldoende informatie beschikbaar is om een (gedeelte van een) post als rechtmatig of onrechtmatig aan te merken. Het betreft een onzekerheid over de (on)rechtmatigheid van een post in het financieel verslag.

 • Persoonsgebonden budget (pgb): een persoonsgebonden budget, zoals omschreven in artikel 1.1.1 van de Wlz. Het persoonsgebonden budget is een subsidie waarmee de verzekerde onder de bij of krachtens artikel 3.3.3 van de Wlz en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht gestelde voorwaarden aan hem te verlenen zorg kan inkopen.

 • Sociale Verzekeringsbank (SVB): de Sociale Verzekeringsbank, als bedoeld in het eerste lid van artikel 3 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

 • Terugkoppeling onderzoek financiële rechtmatigheid Wlz: de jaarlijkse terugkoppeling met uitkomsten uit het onderzoek door de NZa naar de financiële rechtmatigheid van de uitvoering van de Wlz door Wlz-uitvoerders.

 • Toezichthouder: de NZa zoals bedoeld in artikel 3 van de Wmg, op grond van de in onderdeel d van artikel 16 van die wet genoemde taak.

 • Uitvoeringsverslag: het uitvoeringsverslag (UV) zoals bedoeld in artikel 4.3.2 van de Wlz.

 • Wlz-uitvoerder: de rechtspersoon zoals omschreven in artikel 1.1.1 van de Wlz die geen zorgverzekeraar is, die zich in overeenstemming met artikel 4.1.1 van de Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van de Wlz, de functie van zorgkantoor indien van toepassing, daaronder begrepen.

 • Zorg in natura (zin): zorg die geleverd wordt door zorgaanbieders op grond van schriftelijke overeenkomsten tussen zorgaanbieders en Wlz-uitvoerders als bedoeld in artikel 4.2.2 van de Wlz.

 • Zorgkantoor: een ingevolge artikel 4.2.4, tweede lid, van de Wlz voor een bepaalde regio aangewezen Wlz-uitvoerder. Het zorgkantoor is voor alle verzekerden die wonen in de regio waarvoor hij is aangewezen, belast met de uitvoering van taken die op basis van artikel 4.2.1, tweede lid, van de Wlz zijn opgedragen. Daarnaast is het zorgkantoor in die regio belast met de administratie en controle van de aan die verzekerden verleende zorg.

Voor overige begrippen die in deze beleidsregel voorkomen en die niet hierboven worden vermeld, wordt verwezen naar de Beleidsregel definities Wlz.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 2. Doel van de regeling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Wlz-uitvoerders zijn zowel in hun functie als uitvoerder van de Wlz als in hun functie als zorgkantoor op basis van artikel 4.3.1 en 4.3.2 van de Wlz verplicht om jaarlijks een uitvoeringsverslag en een financieel verslag op te stellen over het voorafgaande kalenderjaar en dit bij de NZa in te dienen. Deze regeling geeft invulling aan de wijze waarop de Wlz-uitvoerders zich dienen te verantwoorden in het uitvoeringsverslag en het financieel verslag.

In het uitvoeringsverslag staan de zorgplicht van de Wlz-uitvoerder en alle randvoorwaarden voor het kunnen voldoen aan de zorgplicht centraal. Het uitvoeringsverslag geeft een beeld van de uitvoering van de Wlz op het niveau van doelen van de wet (doelbereiking) en de knelpunten en verbeteracties in de uitvoering. De Wlz-uitvoerder gaat in op het voorgaande kalenderjaar (t), het lopende kalenderjaar (t+1) en zo mogelijk de verwachtingen voor de volgende kalenderjaren. Ten slotte moet de Wlz-uitvoerder in het uitvoeringsverslag verantwoording afleggen over het uitbesteden van de uitvoering aan andere Wlz-uitvoerders.

Het financieel verslag geeft een beeld van de inkomsten en uitgaven en van het vermogen waaronder de wettelijke reserve van een Wlz-uitvoerder en daarnaast van de financiële geldstromen waar hij als Wlz-uitvoerder verantwoordelijkheid voor draagt. Met het financieel verslag legt een Wlz-uitvoerder verantwoording af over de uitgaven die hij heeft gedaan voor het doen leveren van zorg, het verstrekken van pgb aan de verzekerden en voor de uitvoering van de verzekering. Op basis van het verstrekte beeld en de verantwoording van de geldstromen kan de NZa als toezichthouder tot een oordeel komen over de rechtmatigheid van deze uitgaven en de reserves. De regels voor het financieel verslag beogen ook de onderlinge vergelijkbaarheid van de financiële verantwoordingen van Wlz-uitvoerders te borgen.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 3. Reikwijdte

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Deze regeling is van toepassing op de Wlz-uitvoerder.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 4. Uitvoeringsverslag

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

In het uitvoeringsverslag betrekt de Wlz-uitvoerder de volgende onderdelen:

4.1 Verantwoording over doelbereiking

De Wlz-uitvoerder legt verantwoording af in doorlopende tekst en gaat in het uitvoeringsverslag in ieder geval in op:

 • a. De zorgplicht van de Wlz-uitvoerder. Deze zorgplicht staat centraal in het uitvoeringsverslag en kent in ieder geval de volgende onderdelen: tijdige, passende, kwalitatief goede, doelmatige zorg voor iedere Wlz-cliënt (geletterd doel A). De Wlz-uitvoerder geeft in een brede, beschouwende resultaatverantwoording weer of hij in jaar t in de hem toegewezen regio(’s) aan de zorgplicht heeft kunnen voldoen, voor welke onderdelen en welke cliëntgroepen. De Wlz-uitvoerder benoemt in welke regio(‘s), op welke onderdelen en voor welke cliëntgroepen hij niet aan de zorgplicht kon voldoen in jaar t.

 • b. De zorginkoop (kerndoel I), de informatievoorziening, cliëntondersteuning en toewijzing zorg of budget (kerndoel II), de borging van doelmatige en rechtmatige zorguitgaven (kerndoel III) en de organisatie van het zorgkantoor (kerndoel IV). Deze kerndoelen zijn randvoorwaardelijk voor het (kunnen) voldoen aan en het resultaat van het sturen op de zorgplicht en zijn uitgewerkt in de wettelijke doelen aangeduid met de letters B t/m K. De Wlz-uitvoerder gebruikt deze geletterde doelen als kader om de brede, beschouwende resultaatverantwoording over de zorgplicht (zie a) te onderbouwen en toe te lichten (resultaten, knelpunten, getroffen oplossingen, risico’s voor de toekomst). De Wlz-uitvoerder markeert de geletterde doelen in de tekst overeenkomstig de nummering in bijlage 1 van deze regeling.

 • c. De voortgang in de uitvoering ten opzichte van vorig kalenderjaar (t-1) en de verbeteringen die de Wlz-uitvoerder al doorvoert of gaat doorvoeren om de doelbereiking te verbeteren in het lopende en volgende jaar (of volgende jaren).

 • d. De visie op de uitvoering van de Wlz en de ontwikkelingen en omstandigheden die van invloed zijn of zijn geweest op de uitvoering van de Wlz in het voorgaande en het lopende kalenderjaar, en de volgende kalenderjaren, zowel landelijk als in de regio of regio’s waar hij de Wlz uitvoert.

4.2 Mandatering en volmacht

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich over zijn controle op de uitvoering van de Wlz voor zijn verzekerden die woonachtig zijn in regio’s waarin de Wlz-uitvoerder niet is aangewezen als zorgkantoor. Hij gaat hierbij tenminste in op de volgende aspecten:

 • a. Welke bevindingen heeft de Wlz-uitvoerder over de doelbereiking van de zorgkantoren voor zijn verzekerden?

 • b. Op welke wijze en wanneer zijn deze bevindingen tussen de Wlz-uitvoerders gedeeld en besproken?

 • c. Welke maatregelen heeft de Wlz-uitvoerder genomen om de uitvoering van de Wlz buiten de regio(’s) waar hij werkzaam is als zorgkantoor, te verbeteren?

 • d. Welke activiteiten onderneemt de Wlz-uitvoerder zelf voor zijn verzekerden die woonachtig zijn in de regio(‘s) waar de Wlz-uitvoerder niet is aangewezen als zorgkantoor, naast de aan het zorgkantoor gemandateerde taken?

4.3 Bestuursverklaring bij het uitvoeringsverslag

 • 1. Het bestuur van de Wlz-uitvoerder ondertekent het uitvoeringsverslag en neemt expliciet verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens in het uitvoeringsverslag overeenkomstig de vereisten van deze regeling. De Wlz-uitvoerder hanteert voor deze bestuursverklaring ten minste de standaardtekst zoals deze is opgenomen in bijlage 2 van deze regeling.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 5. Financieel verslag

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

5.1 Inhoud van het Financieel verslag

 • 1. Het financieel verslag dat de Wlz-uitvoerder ter verantwoording over de uitvoering van de Wlz op grond van artikel 4.3.1 van de Wlz aanlevert, moet bestaan uit een algemene toelichting, een balans inclusief toelichting en een exploitatierekening inclusief toelichting.

 • 2. Bij het financieel verslag voegt de Wlz-uitvoerder de controleverklaring van een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid zoals bedoeld in artikel 4.3.1 lid 2 van de Wlz, en het in datzelfde artikel genoemde verslag van zijn bevindingen (accountantsrapport). De verklaring en het verslag moeten zijn opgesteld volgens de voorschriften van het protocol voor het accountantsonderzoek Wlz-uitvoerders.

5.2 Te hanteren modellen

 • 1. De Wlz-uitvoerder stelt het financieel verslag op overeenkomstig het model financieel verslag zoals afzonderlijk door de NZa gepubliceerd op het Publicatieplatform UitvoeringsContent (PUC). De Wlz-uitvoerder levert de gegevens aan via het NZa aanvraagportaal.

 • 2. De Wlz-uitvoerder past de vergelijkende cijfers in het financieel verslag niet aan.

5.3 Baten en lasten

De Wlz-uitvoerder neemt in de exploitatierekening de baten en lasten op die voortvloeien uit de werkzaamheden van de Wlz-uitvoerder. In de exploitatierekening worden de volgende baten en lasten onderscheiden.

 • a) De baten en lasten van het beheer van Wlz-uitvoerders.

 • b) De baten en lasten van de zorgverlening.

 • c) De baten en lasten van zorgverlening in het buitenland, als Wlz-uitvoerder voor eigen verzekerden.

 • d) De baten en lasten van de uitvoering van subsidieregelingen.

 • e) Overige baten en lasten, waaronder de renteopbrengsten en de vergoedingen van derden.

5.4 Baten en lasten van het beheer van Wlz-uitvoerders

De Wlz-uitvoerder volgt bij de verantwoording over de besteding van de beheerskosten de volgende afspraken over de Clearinghouse-constructie met betrekking tot de beheerskosten, die onderdeel vormen van het Convenant:

 • a) de baten van een Wlz-uitvoerder bestaan uit zijn beheerskostenbudget op grond van artikel 4.4 van het Besluit Wfsv met inachtneming van de uitkomst van de Clearinghouse-constructie;

 • b) de lasten van de Wlz-uitvoerder betreffen de lasten voor de uitvoering van de wettelijke taken genoemd in artikel 4.2.4, tweede lid, Wlz, de lasten die betrekking hebben op de eigen taken van de Wlz-uitvoerder en de taken die aan de betreffende Wlz-uitvoerder zijn uitbesteed.

5.5 De wettelijke reserve

 • 1. De Wlz-uitvoerder neemt in zijn balans de toevoegingen en onttrekkingen aan de wettelijk reserve op zoals bedoeld in art 4.6 van het Besluit Wfsv, waarbij de uitgangspunten bedoeld in artikel 5.4 van deze regeling, worden gevolgd.

 • 2. De Wlz-uitvoerder neemt in zijn balans een overschrijding van meer dan 20% van zijn beheerskostenbudget op zoals dat is vastgesteld door het Zorginstituut Nederland op grond van artikel 4.4 van het Besluit Wfsv voor dat jaar.

5.6 Verantwoordelijkheid

 • 1. De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich uitsluitend over de doelen en taken waarvoor de verantwoordelijkheid bij hem ligt overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving en de afspraken uit het Convenant.

 • 2. Daar waar sprake is van directe verantwoordelijkheid is de Wlz-uitvoerder verantwoordelijk voor de volledigheid, de juistheid en de tijdigheid van de uitvoering van het proces en voor de betrouwbaarheid van de gegevens die derden als input voor het proces aanleveren.

 • 3. Daar waar sprake is van gebruikersverantwoordelijkheid moet de Wlz-uitvoerder zorgen voor de juiste, volledige en tijdige uitvoering van een proces en is hij verantwoordelijk voor de uitkomsten daarvan. De Wlz-uitvoerder mag echter uitgaan van de juistheid en volledigheid van de gegevens die derden daartoe aanleveren. Op de betrouwbaarheid van deze gegevens hoeft de Wlz-uitvoerder zelf geen controle uit te voeren. Indien deze gegevens onvolledig of onbetrouwbaar mochten zijn, hoeft de Wlz-uitvoerder hierop zelf geen aanvullende controles uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), de SVB, het CAK of de Basisregistratie Personen (BRP) verstrekken. Het kan voorkomen dat de gegevens een bandbreedte bevatten. Als dit het geval is gaat de Wlz-uitvoerder uit van de meest waarschijnlijke uitkomst. De Wlz-uitvoerder neemt geen onzekerheid op voor het verschil tussen de meest waarschijnlijke uitkomst en het maximum van de bandbreedte.

5.7 Bestuursverklaring bij het financieel verslag

Het bestuur van de Wlz-uitvoerder ondertekent het financieel verslag en neemt expliciet verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens in het financieel verslag overeenkomstig de vereisten van deze regeling. De Wlz-uitvoerder hanteert voor deze bestuursverklaring ten minste de standaardtekst zoals deze is opgenomen in bijlage 3 van deze regeling.

5.8 Het rechtmatigheidsoverzicht

 • 1. De Wlz-uitvoerder neemt onrechtmatigheden waarvan het niet mogelijk is ze voorafgaand aan de verantwoording te corrigeren, en geconstateerde onzekerheden over de rechtmatigheid op in het rechtmatigheidsoverzicht. Ook onrechtmatigheden en onzekerheden uit voorgaande jaren die nog niet zijn afgewikkeld, moet de Wlz-uitvoerder opnemen in het overzicht.

 • 2. De Wlz-uitvoerder neemt in het rechtmatigheidsoverzicht per onrechtmatigheid of onzekerheid het jaar op waarin de gerelateerde bedrijfslasten of bedrijfsopbrengsten via het financieel verslag zijn gerapporteerd.

 • 3. De Wlz-uitvoerder neemt in het rechtmatigheidsoverzicht het jaar waarin de onrechtmatigheid of onzekerheid is gerapporteerd op. Wanneer sprake is van een toename van een eerder gerapporteerde onrechtmatigheid of onzekerheid neemt de Wlz-uitvoerder de toename op een afzonderlijke regel in het rechtmatigheidsoverzicht op. Wanneer een (deel van een) onzekerheid een onrechtmatigheid wordt, rapporteert de Wlz-uitvoerder het jaar waarin dit plaatsvindt als jaar van rapportage.

 • 4. De Wlz-uitvoerder bepaalt de omvang van de onrechtmatigheden en onzekerheden aan de hand van het bedrag dat opgenomen is in de exploitatierekening.

 • 5. Indien een deel van een bedrag zoals opgenomen in de exploitatierekening onrechtmatig of onzeker is, bepaalt de Wlz-uitvoerder de omvang van de onrechtmatigheden en onzekerheden aan de hand van het deel dat onrechtmatig of onzeker is.

 • 6. Een bedrag dat door de Wlz-uitvoerder als onrechtmatig is aangemerkt kan ook onzeker zijn. In dit geval neemt de Wlz-uitvoerder zowel een onrechtmatigheid als een onzekerheid op in het rechtmatigheidsoverzicht.

 • 7. De Wlz-uitvoerder gebruikt voor het weergeven van de onrechtmatigheden en onzekerheden als genoemd in lid 1, het sjabloon Rechtmatigheidsoverzicht dat is opgenomen in bijlage 3 van deze regeling.

5.9 Onrechtmatigheden en onzekerheden bij nacalculaties

 • 1. De Wlz-uitvoerder neemt in het rechtmatigheidsoverzicht onrechtmatigheden op voor nacalculaties van Wlz-zorgaanbieders waarvan de schaden zijn opgenomen in de exploitatierekening waarbij een afkeurende verklaring is afgegeven. Indien mogelijk neemt de Wlz-uitvoerder alleen het bedrag waarop de afkeurende verklaring betrekking heeft op in het rechtmatigheidsoverzicht.

 • 2. De Wlz-uitvoerder neemt in het rechtmatigheidsoverzicht onzekerheden op voor nacalculaties waarvan een controleverklaring ontbreekt of waarbij een oordeelonthouding is afgegeven. Indien mogelijk neemt de Wlz-uitvoerder alleen het bedrag waarop een oordeelonthouding betrekking heeft op in het rechtmatigheidsoverzicht.

 • 3. Indien door de accountant van de Wlz-zorgaanbieder een oordeel met beperking is afgegeven bij de nacalculatie onderzoekt de Wlz-uitvoerder de gevolgen hiervan op zijn verantwoording en neemt indien gepast de beperking op in het rechtmatigheidsoverzicht bij het financieel verslag.

5.10 Overzicht opvolging uitkomsten financieel rechtmatigheidsonderzoek NZa

 • 1. Als de NZa in de terugkoppeling onderzoek financiële rechtmatigheid Wlz onrechtmatigheden en/of onzekerheden benoemd, waarvoor de NZa verwachting heeft geformuleerd, beschrijft de Wlz-uitvoerder de opvolging van deze onrechtmatigheden en/of onzekerheden in het overzicht opvolging financieel rechtmatigheidsonderzoek (bijlage 4).

 • 2. Als de NZa in de terugkoppeling onderzoek financiële rechtmatigheid Wlz uitkomsten benoemd, waarvoor de NZa verwachting heeft geformuleerd, beschrijft de Wlz-uitvoerder de opvolging van deze uitkomsten in het overzicht opvolging financieel rechtmatigheidsonderzoek (bijlage 4).

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 6. Aanleveren van de verslagen en bijbehorende stukken

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
 • 1. Het uitvoeringsverslag, het financieel verslag, de bestuursverklaringen en de accountantsproducten over het voorafgaande kalenderjaar moeten voor 1 juli van het jaar zijn ingediend bij de NZa.

 • 2. De Wlz-uitvoerder levert de in lid 1 genoemde verantwoordingsproducten, onder door de NZa aan te geven voorwaarden, in elektronische vorm aan via het NZa aanvragenportaal.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 7. Intrekken oude regeling

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder, met kenmerk TH/NR-023, ingetrokken.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Artikel 8. Toepasselijkheid voorafgaande regeling, bekendmaking, inwerkingtreding, en citeertitel

Terugwerkende kracht

Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Toepasselijkheid voorafgaande regeling

De Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder, met kenmerk TH/NR-023, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van Wlz-uitvoerders die onder de werkingsfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Inwerkingtreding / Bekendmaking

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 5, aanhef en onder d, van de Bekendmakingswet wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2022.

De regeling ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

, 14 februari 2023

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.J. Kaljouw

voorzitter Raad van Bestuur

Bijlage 1. Overzicht doelstellingen Wlz

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Hoofdoel

Doel op wetsniveau (uit de memorie van toelichting bij de Wlz):

‘Het doel van deze wet is dat ouderen met een blijvende somatische of psychogeriatrische beperking en mensen met blijvende verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke beperkingen passende zorg krijgen met aandacht voor het individuele welzijn.’

‘Doel van de wet is een doelmatig en doeltreffend zorgstelsel, het beheersen van de kosten in de zorg en de bescherming en bevordering van de positie van de consument.’

Het hoofddoel valt uiteen in de zorgplicht en 4 randvoorwaardelijke kerndoelen. Deze kerndoelen zijn genummerd van I t/m IV. Deze zorgplicht en kerndoelen zijn op te splitsen in doelen: de geletterde doelen A t/m K.

Per geletterd doel zijn de subdoelen weergegeven. Deze subdoelen zijn gelijk aan de titels van de artikelen in het Normenkader Wlz-uitvoerder. Onder die subdoelen zijn de normen geformuleerd.

Zorgplicht

Wlz-uitvoerder heeft al hetgeen gedaan, om het recht op zorg dat een verzekerde toekomt op grond van de Wlz, te effectueren

Doel A

Cliënt krijgt gedurende looptijd indicatie tijdige, passende en kwalitatief goede zorg die doelmatig is

 • A.1 Cliënt heeft keuze tussen leveringsvormen (voor zover deze doelmatig kunnen worden geleverd) en gecontracteerde zorgaanbieders (zin)

 • A.2 Cliënt krijgt tijdig zorg (zin)

 • A.3 Cliënt krijgt gedurende de looptijd van zijn indicatie passende zorg, incl. benodigde overbruggingszorg

 • A.4 Cliënt die een pgb heeft aangevraagd, krijgt tijdig en cliëntgericht een juiste beschikking over toekenning (pgb)

 • A.5 Cliënt krijgt tijdig eigen bijdrage opgelegd

 • A.6 Continuïteit van zorg voor cliënt is gewaarborgd in geval beëindiging zorg door zijn zorgaanbieder (zin)

Kerndoel I. Zorginkoop

Er is, optimaal gebruik makend van de financiële ruimte, voldoende, doelmatige en kwalitatief goede zorg beschikbaar (alle vormen zin), in aansluiting bij de voorkeuren en behoeften van verzekerden

Doel B

Binnen de contracteerruimte is de benodigde doelmatige en kwalitatief goede zorg ingekocht

 • B.1 Cliënten hebben invloed op de zorginkoop

 • B.2 De Wlz-uitvoerder koopt voldoende kwalitatief goede zorg in, in aansluiting op te verwachten aantallen cliënten, indicaties, geografische spreiding, cliënt-voorkeuren, en andere voor de zorginkoop relevante factoren

 • B.3 De afspraken met zorgaanbieders waarborgen een doelmatige zorgverlening

 • B.4 Het contracteerproces is transparant en objectief

 • B.5 Naleving van de afspraken is gewaarborgd

Doel C

De Wlz-uitvoerder voorziet ook in de zorgbehoefte op de langere termijn

Doel D

De Wlz-uitvoerder zet in op preventie en integrale zorg en ondersteuning voor cliënten

Kerndoel II. Informatievoorziening, cliëntondersteuning en toewijzing zorg of budget

Verzekerden met een indicatie voor Wlz-zorg krijgen zorg in aansluiting bij hun voorkeuren

Doel E

Cliënt kan bewuste keuze maken tussen vormen van zin en pgb en tussen zorgaanbieders

 • E.1 Benodigde informatie is op adequate wijze beschikbaar gemaakt

 • E.2 Cliënt krijgt waar nodig ondersteuning bij keuzeproces (zin en pgb) en desgewenst zorgbemiddeling om zorg te krijgen iom zijn voorkeur (zin)

Doel F

Cliënt krijgt gedurende looptijd indicatie in continuïteit zorg die voor hem doelmatig is

 • F.1 Cliënt beschikt over een op zijn behoeften afgestemd en praktisch toe te passen zorgplan en/of, indien gewenst, een persoonlijk plan, voor de totstandkoming waarvan de cliënt desgewenst ondersteuning krijgt

 • F.2 Cliënt aan wie een pgb is toegekend, kan tijdig de benodigde zorg laten betalen conform toekenningsbesluit (pgb)

 • F.3 Positie cliënt bij zorgaanbieder is gewaarborgd, waaronder cliëntgerichte afhandeling klachten over zorgverlening en onbeperkte toegang tot cliëntvertrouwenspersoon bij het opleggen van vrijheidsbeperkende maatregelen

Kerndoel III. Zorguitgaven

Zorguitgaven zijn doelmatig en noodzakelijk en gericht op het realiseren van de doelen van de verzekering binnen daaraan gestelde voorwaarden

Doel G

De financiële middelen voor Wlz-zorg zijn doelmatig besteed

Doel H

Onjuiste besteding van Wlz-middelen wordt voorkomen of gecorrigeerd (kosten Wlz-zorg)

 • H.1 Alleen betaling voor geleverde en correct in rekening gebrachte zorg iom Wlz (zin en pgb)

 • H.2 Fraude wordt voorkomen en aangepakt (zin en pgb)

 • H.3 Afspraken voor de inkoop van Wlz-zorg blijven binnen de contracteerruimte

 • H.4 De beschikkingen pgb blijven binnen het vastgestelde kader

Kerndoel IV. Organisatie

De organisatie voor de uitvoering van de verzekering is doelmatig (kwaliteit en kosten organisatie in relatie tot doelen uitvoering Wlz) en rechtmatig

Doel I

Kwalitatief goede organisatie en aansturing

 • I.1 Verzekerden hebben redelijke mate van invloed

 • I.2 Cliëntgerichte afhandeling klachten

 • I.3 Er wordt in continuïteit gewerkt aan verbetering van de verzekeringsuitvoering, mede op basis van signalen van verzekerden/zorggebruikers

 • I.4 Adequate administratieve organisatie en interne beheersing

 • I.5 Tijdige, juiste en volledige afhandeling declaraties

 • I.6 Duidelijke, evenwichtige en adequate organisatiestructuur

 • I.7 Privacy verzekerden is gewaarborgd

 • I.8 Adequate informatievoorziening

 • I.9 Geschikte en integere (mede-)beleidsbepalers en bestuurders

Doel J

Geen onnodige kosten uitvoering (beheerskosten en administratieve lasten aanbieder)

Doel K

Het uitvoeren van de verzekering en het doen verlenen van zorg vindt plaats in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat onder kerndoel IV ook doel L ‘Publieke verantwoording over bereiken doelen uitvoering Wlz’ valt. Dit doel L valt buiten de opsomming van doelen waarover de Wlz-uitvoerders zich moeten verantwoorden in het uitvoeringsverslag.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Bijlage 2. Bestuursverklaring bij het Uitvoeringsverslag

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Bestuursverklaring bij het Uitvoeringsverslag

Het bestuur van de Wlz-uitvoerder ondertekent het Uitvoeringsverslag en neemt expliciet verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens in het Uitvoeringsverslag. In de bestuursverklaring kan de Wlz-uitvoerder desgewenst uitgebreider ingaan op belangrijke zaken die met de uitvoering van de Wlz te maken hebben.

De NZa heeft voor deze bestuursverklaring de volgende standaardtekst geformuleerd.

Het bestuur van ..... (statutaire naam van de Wlz-uitvoerder) stelt zich verantwoordelijk voor de in het uitvoeringsverslag over (jaartal) opgenomen informatie over de uitvoering van de Wlz.

Indien van toepassing:

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich eveneens over de gemandateerde en aangewezen Wlz-taken in de zorgkantoorregio’s ..... (naam van de zorgregio’s).

Het bestuur geeft hiermee aan dat:

 • het de verantwoordelijkheid is van het bestuur om de Wlz op een rechtmatige en doelmatige wijze uit voeren;

 • het uitvoeringsverslag een juist en volledig beeld geeft van de naleving van de wettelijke doelen en taken van de Wlz-uitvoerder;

 • het uitvoeringsverslag is opgesteld in overeenstemming met de daarvoor geldende regels zoals geformuleerd in de Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder.

Ondertekening

Plaats en datum

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Bijlage 3. Bestuursverklaring bij het Financieel verslag

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Bestuursverklaring bij het Financieel verslag

Het bestuur van de Wlz-uitvoerder ondertekent het Financieel verslag en neemt expliciet verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens in het Financieel verslag. In de bestuursverklaring kan de Wlz-uitvoerder desgewenst uitgebreider ingaan op belangrijke zaken die met de uitvoering van de Wlz te maken hebben.

De NZa heeft voor deze bestuursverklaring de volgende standaardtekst geformuleerd.

Het bestuur van ..... (statutaire naam van de Wlz-uitvoerder) stelt zich verantwoordelijk voor de in het Financieel verslag over (jaartal) opgenomen informatie over de uitvoering van de Wlz.

Indien van toepassing:

De Wlz-uitvoerder verantwoordt zich eveneens over de gemandateerde en aangewezen Wlz-taken in de zorgkantoorregio’s ..... (naam van de zorgregio’s).

Het bestuur geeft hiermee aan dat:

 • het de verantwoordelijkheid van het bestuur is om een goed financieel beheer te voeren en om de rechtmatigheid van de baten en lasten die in het Financieel verslag zijn opgenomen te borgen;

 • dat het Financieel verslag niet in strijd is met het Uitvoeringsverslag;

 • het Financieel verslag is opgesteld in overeenstemming met de daarvoor geldende regels zoals geformuleerd in de Regeling Uitvoeringsverslag en financieel verslag Wlz-uitvoerder.

Ondertekening

Plaats en datum

Tabel Rechtmatigheidsoverzicht (in € 1.000)
 

Jaar van ontstaan1

Jaar gerapporteerd2

Bedrag (€)

Onrechtmatigheden in het financieel verslag

     

[omschrijving]

201x

201x

000

Totaal onrechtmatigheden

   

000

 

Onzekerheden in het financieel verslag

     

[omschrijving]

201x

201x

000

Totaal onzekerheden

   

000

 

Totaal onrechtmatigheden en onzekerheden

   

000

1Jaar van ontstaan zoals gedefinieerd in artikel 5.8.2 van deze regeling

2Jaar gerapporteerd zoals gedefinieerd in artikel 5.8.3 van deze regeling

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Bijlage 4. Opvolging financieel rechtmatigheidsonderzoek voorgaande jaren

Terugwerkende kracht

Voor deze bijlage is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

Opvolging onrechtmatigheden en/of onzekerheden financieel rechtmatigheidsonderzoek [jaartal]

In de terugkoppeling onderzoek financiële rechtmatigheid Wlz[jaartal] benoemt de NZa onrechtmatigheden en/of onzekerheden. De Wlz-uitvoerder geeft, voor onrechtmatigheden en/of onzekerheden waarvoor de NZa verwachtingen heeft geformuleerd, in onderstaande tabel aan wat de opvolging van deze onrechtmatigheden en/of onzekerheden is geweest.

Onrechtmatigheid/onzekerheid

Verwachting NZa

Opvolging Wlz-uitvoerder

Onrechtmatigheid/onzekerheid 1 [omschrijving]

Verwachting NZa onrechtmatigheid/onzekerheid 1 [omschrijving]

Opvolging onrechtmatigheid/onzekerheid 1 [omschrijving]

Onrechtmatigheid/onzekerheid 2 [omschrijving]

Verwachting NZa onrechtmatigheid/onzekerheid 2 [omschrijving]

Opvolging onrechtmatigheid/onzekerheid 2 [omschrijving]

Onrechtmatigheid/onzekerheid 3 [omschrijving]

Verwachting NZa onrechtmatigheid/onzekerheid 3 [omschrijving]

Opvolging onrechtmatigheid/onzekerheid 3 [omschrijving]

Onrechtmatigheid/onzekerheid 4 [omschrijving]

Verwachting NZa onrechtmatigheid/onzekerheid 4 [omschrijving]

Opvolging onrechtmatigheid/onzekerheid 4 [omschrijving]

Onrechtmatigheid/onzekerheid 5 [omschrijving]

Verwachting NZa onrechtmatigheid/onzekerheid 5 [omschrijving]

Opvolging onrechtmatigheid/onzekerheid 5 [omschrijving]

Onrechtmatigheid/onzekerheid 6 [omschrijving]

Verwachting NZa onrechtmatigheid/onzekerheid 6 [omschrijving]

Opvolging onrechtmatigheid/onzekerheid 6 [omschrijving]

Opvolging uitkomsten financieel rechtmatigheidsonderzoek [jaartal]

In de terugkoppeling onderzoek financiële rechtmatigheid Wlz[jaartal] nam de NZa uitkomsten ten aanzien van de financiële verantwoording op. De Wlz-uitvoerder geeft, voor uitkomsten waarvoor de NZa verwachtingen heeft geformuleerd, in onderstaande tabel aan wat de opvolging van deze uitkomsten is geweest.

Uitkomst

Verwachting NZa

Opvolging Wlz-uitvoerder

Uitkomst 1 [omschrijving]

Verwachting NZa uitkomst 1 [omschrijving]

Opvolging uitkomst 1 [omschrijving]

Uitkomst 2 [omschrijving]

Verwachting NZa uitkomst 2 [omschrijving]

Opvolging uitkomst 2 [omschrijving]

Uitkomst 3 [omschrijving]

Verwachting NZa uitkomst 3 [omschrijving]

Opvolging uitkomst 3 [omschrijving]

Uitkomst 4 [omschrijving]

Verwachting NZa uitkomst 4 [omschrijving]

Opvolging uitkomst 4 [omschrijving]

Uitkomst 5 [omschrijving]

Verwachting NZa uitkomst 5 [omschrijving]

Opvolging uitkomst 5 [omschrijving]

Uitkomst 6 [omschrijving]

Verwachting NZa uitkomst 6 [omschrijving]

Opvolging uitkomst 6 [omschrijving]

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2023, 6060, datum inwerkingtreding 04-03-2023, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van deze bijlage. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2022.

Naar boven