Besluit vaststelling beleidsregels schenkingen (ontwikkeling en aanbesteding ontwikkelingsrelevante [...] projecten (Develop2Build 2023))

[Regeling vervalt per 01-01-2028.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 06-01-2023 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2 december 2022, nr. MinBuza.2022.146666-9, tot vaststelling van beleidsregels voor het doen van schenkingen met het oog op de ontwikkeling en aanbesteding van ontwikkelingsrelevante infrastructurele projecten (Develop2Build 2023)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op de artikelen 4.1 jo. 2.14 van de Comptabiliteitswet 2016;

Besluit:

Artikel 1

Voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op het ontwikkelen en aanbesteden van infrastructurele projecten gelden de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit besluit is vanaf het tijdstip van inwerkingtreding tot en met 31 december 2023 een budget van EUR 10 miljoen beschikbaar.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2028, met dien verstande dat het van toepassing blijft op schenkingen op grond van de in de bijlage opgenomen beleidsregels van voor die datum.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

namens deze,

de plaatsvervangend Directeur-generaal Internationale Samenwerking,

B. Tazelaar

Beleidsregels D2B 2023

Paragraaf 1. – Definities

 • 1. In deze beleidsregels wordt een onderscheid gemaakt tussen een Project en een Infrastructureel Project. Daarbij wordt verstaan onder:

  • a. Project: het ontwikkelen en aanbesteden van een Infrastructureel Project. Daartoe behoort tevens de voorfase van projectontwikkeling (waaronder project scoping, masterplanning, pre-feasibility studies).

  • b. Infrastructureel Project: de investering in en aanleg van ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur.

  Deze beleidsregels hebben betrekking op de mogelijkheid van ondersteuning van een Project.

 • 2. Voorts wordt in deze beleidsregels verstaan onder:

  • a. Ontvangende Overheid: De centrale of een decentrale overheid in het land waar een Infrastructureel Project wordt ontwikkeld en waarmee Invest International Public Programmes BV namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) een Schenkingsarrangement afsluit voor de bekostiging en uitvoering van een Project.

  • b. Formuleringsplan: Een plan waarin het Project inclusief de daartoe behorende onderdelen en begroting, en het beoogde Infrastructurele Project, worden beschreven.

  • c. Schenking: Een Schenking in de vorm van geldelijke ondersteuning of ondersteuning in natura aan de Ontvangende Overheid ten behoeve van een Project.

  • d. Schenkingsarrangement: Een arrangement tussen de Minister voor BHOS en de Ontvangende Overheid waarin de concrete voorwaarden voor en de afspraken over de op grond van deze beleidsregels verstrekte Schenking zijn vastgesteld.

Paragraaf 2. – Uitvoerder van Develop to Build

 • 1. Develop2Build 2023 (D2B) is een programma dat voor en namens de Minister voor BHOS wordt uitgevoerd door de Invest International Public Programmes BV en dat ten doel heeft activiteiten te ondersteunen die passen binnen het beleid voor private sectorontwikkeling van de Minister voor BHOS. De Minister voor BHOS heeft Invest International Public Programmes BV daartoe een passend mandaat en volmacht verstrekt.

 • 2. Uitvoering van D2B door Invest International Public Programmes BV betreft de taak neergelegd in art. 4, lid 1, sub d, van de Machtigingswet Invest International: “het krachtens een daartoe door Onze Minister verleende volmacht verrichten van rechtshandelingen en daarmee samenhangende werkzaamheden met het oog op het ten laste van de begroting van Onze Minister verstrekken van financiële middelen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden en aan organisaties, anders dan als betaling voor aan Onze Minister geleverde goederen of diensten.” Op grond van deze wet dient Invest International Public Programmes BV voorts bij het uitvoeren van D2B te bewaken dat regels m.b.t. staatssteun nageleefd worden en dat de diensten van Invest International Public Programmes BV als publieke financiële instelling additioneel zijn aan de markt.

 • 3. Eventuele door Invest International Public Programmes BV op te stellen nadere uitvoeringskaders passen binnen deze beleidsregels en worden afgestemd met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, inclusief de wijze waarop Invest International Public Programmes BV bekendheid zal geven aan dergelijke uitvoeringskaders.

Paragraaf 3. – Doel

 • 1. D2B heeft ten doel activiteiten van de Ontvangende Overheid te ondersteunen die passen binnen het beleid voor private sector ontwikkeling van de Minister voor BHOS. Doel van private sector ontwikkeling is het bevorderen van duurzame en inclusieve groei in lage- en middeninkomenslanden door een verbetering van het ondernemingsklimaat. Toegankelijke en goed functionerende infrastructuur is een essentiële voorwaarde voor het ontwikkelen van de private sector, die effectief ondernemerschap en buitenlandse handel en investeringen mogelijk maakt en die mensen in lage- en middeninkomenslanden in staat stelt te voorzien in hun eigen levensonderhoud door groei van werkgelegenheid en productiviteit. Hiermee beoogt D2B bij te dragen aan het behalen van de Sustainable Development Goals (SDGs), in het bijzonder SDG 8 (waardig werk en economische groei). Subsidiair draagt D2B o.m. bij aan het behalen van SDG13 (klimaatactie).

 • 2. D2B draagt hier aan bij door Ontvangende Overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen en aanbesteden van Infrastructurele Projecten zodat die technisch, sociaal-maatschappelijk en financieel-economisch klaar zijn om geïmplementeerd te worden. Hierbij is oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

Paragraaf 4. – Identificatie en formulering Project

 • 1. Ter uitvoering van deze beleidsregels ondersteunt Invest International Public Programmes BV namens de Minister voor BHOS Projecten die aantoonbaar bijdragen aan het doel genoemd in Paragraaf 3 en die voldoen aan de vereisten van deze beleidsregels. Deze Projecten kunnen ook betrekking hebben op een al deels ontwikkeld Infrastructureel Project.

 • 2. Het Project wordt uitgevoerd in een van de landen op de lijst opgenomen in de bij deze beleidsregels behorende annex 1. Bij wijze van uitzondering en om gegronde redenen (bijv. kans om een innovatieve groene oplossing voor infrastructuur toe te passen) kan afgeweken worden van deze lijst. Hierbij geldt dat ten minste 80% van de committeringen gedurende de looptijd van deze beleidsregels worden gedaan ten behoeve van de aanleg van projecten in de landenlijst (annex 1). Langs die weg zal maximaal 20% van de committeringen gedurende de looptijd van deze beleidsregels kunnen worden ingezet ten behoeve van de aanleg van projecten in landen buiten de landenlijst, mits het gaat om ODA-landen cf. de OESO DAC.

 • 3. Bij de identificatie en formulering van Projecten werkt Invest International Public Programmes BV samen met de Ontvangende Overheid. Zij consulteren daarbij de belangrijkste stakeholders, zoals de Nederlandse ambassade ter plaatse, andere (Nederlandse) uitvoerders van ontwikkelingsprojecten, private initiatiefnemers, (lokale) maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen. Hierbij is aandacht voor de positie en belangen van de lokale bevolking, in het bijzonder vrouwen en jongeren.

 • 4. Identificatie van Projecten geschiedt in lijn met de nationale en/of regionale prioriteiten van de Ontvangende Overheid, bijvoorbeeld nationale actieplannen, investeringsplannen en ontwikkelingsplannen, alsmede de investeringsplannen van internationale financiële instellingen en multilaterale ontwikkelingsbanken voor de betreffende landen.

 • 5. De doelstelling en onderdelen van het Project wordt samen met de Ontvangende Overheid vastgelegd in een Formuleringsplan. Hiermee vormt het Formuleringsplan de basis voor het aangaan van een Schenkingsarrangement met de Ontvangende Overheid.

Paragraaf 5. – Programmatische aanpak & samenwerking met andere donoren

 • 1. Met D2B wordt bijgedragen aan een programmatische aanpak in samenhang met ander (Nederlands) instrumentarium. Deze programmatische aanpak houdt in dat per land wordt bezien wat nodig is om dat land economisch een stap verder te brengen en hoe Nederland daaraan kan bijdragen. Voor en met deze landen worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in nauwe samenwerking met de ambassades en de uitvoerder duurzame economische groeiplannen opgesteld. Dit is een vraaggestuurde aanpak: de behoefte van het ontvangende land staat centraal. D2B sluit waar mogelijk aan op deze programmatische aanpak. De keuze van projecten volgt waar mogelijk de economische groeiplannen per land. Ook is de aan te leggen infrastructuur ondersteunend aan of bouwt voort op de Nederlandse agenda voor hulp, handel en investeringen, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij reeds ontplooide initiatieven in het kader van het Nederlandse ontwikkelingsbeleid

 • 2. D2B zet in op samenwerking met andere donoren, waaronder bilaterale donoren en Internationale Financiële Instellingen (IFIs), incl. publieke investeringsbanken.

 • 3. Indien de institutionele context in een land onvoldoende ontwikkeld is om te komen tot financierbare projectvoorstellen, kan D2B middels Schenkingsarrangementen middelen inzetten in de voorfase van projectontwikkeling (zoals project scoping, masterplanning, pre-feasibility studies), met als doel projectontwikkeling mogelijk te maken. Hierbij wordt expliciet de additionaliteit van D2B getoetst ten opzichte van andere beschikbare (Nederlandse) instrumenten. Daarbij wordt gekeken naar integrale oplossingen (zoals delta-management, regionale planning, waardenketens, etc.). Wanneer D2B-middelen worden ingezet in de voorfase van projectontwikkeling blijft het doel om ook de stap naar daadwerkelijke projectontwikkeling te zetten.

 • 4. Het zoeken naar passende vervolgfinanciering om projectimplementatie mogelijk te maken maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het Project. Daarbij wordt nadrukkelijk zowel gekeken naar publieke als publiek-private projectstructuren.

Paragraaf 6. – Vergroening & Klimaat

 • 1. D2B zet in op vergroening van de projectenportefeuille. Waar mogelijk worden Projecten ontworpen volgens building-with-nature principes. Voor ieder Project wordt bezien of er een groen(er) alternatief voorhanden is. Hierover wordt het gesprek aangegaan met de Ontvangende Overheid. Waar nodig worden de meerkosten van onderzoek naar een groene oplossing door D2B gefinancierd.

 • 2. D2B brengt de projectenportefeuille in overeenstemming met de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs, waarbij de financiering van steenkolenprojecten en de exploratie en ontwikkeling van nieuwe voorraden olie en gas in het buitenland worden uitgesloten. Overige fossiel-gerelateerde investeringen worden niet gedaan behalve in uitzonderlijke gevallen. Daarbij wordt getoetst aan de volgende criteria:

  • a. Er dient sprake te zijn van een significante bijdrage aan het oplossen van een energietekort of energietoegang in lage inkomenslanden met extreme energiearmoede, en/of;

  • b. Er dient sprake te zijn van een significante bijdrage aan een energietransitie-pad richting een klimaatneutrale economie, en/of;

  • c. Er is geen haalbaar duurzaam alternatief en het betreffende land investeert in hernieuwbare energie.

 • 3. D2B ondersteunt de totstandkoming van klimaatadaptieve projecten. Klimaatbestendigheid maakt expliciet onderdeel uit van een Project.

Paragraaf 7. – Publiek Private Partnerschappen

 • 1. D2B ondersteunt de totstandkoming van publiek private projecten (PPP’s) als dat van toegevoegde waarde is. PPP’s zijn geen doel op zich, maar een middel voor een zo efficiënt mogelijke besteding van publieke middelen.

 • 2. Invest International Public Programmes BV zoekt in de uitvoering van D2B actief naar samenwerking en synergie met andere financieringsinstrumenten voor het financieren van onderzoek naar het tot stand brengen van Publiek Private Projecten. Daarbij toetst Invest International Public Programmes BV op additionaliteit t.o.v. van de markt; er mag geen verdringing van commerciële partijen plaatsvinden.

Paragraaf 8. – Ontwikkelingsimpact en vereisten Infrastructureel Project

 • 1. Door D2B ondersteunde Projecten zijn ontwikkelingsrelevant. Ontwikkelingsrelevantie wordt in het kader van deze beleidsregels getoetst aan de volgende doelstellingen, waarop voor elke doelstelling ten minste voldoende moet worden gescoord:

  • a. Het Infrastructurele Project waarop het Project betrekking heeft levert een positieve bijdrage aan private sector ontwikkeling, dat wil zeggen dat de publieke infrastructuur via het verbeteren van het ondernemingsklimaat bijdraagt aan inclusieve groei door lokaal ondernemerschap en toegenomen werkgelegenheid en productiviteit waardoor mensen kunnen voorzien in hun eigen levensbehoefte.

  • b. Het Infrastructurele Project waarop het Project betrekking heeft voorziet in de behoeften van de beoogde eindgebruikers, zodat er sprake is van eigenaarschap en draagvlak.

  • c. De impact van de aanleg van het Infrastructurele Project waarop het Project betrekking heeft weegt in kwalitatief en kwantitatief opzicht op tegen de kosten die hiervoor worden gemaakt. Daarbij staat value for money centraal. Ook worden hierbij evt. negatieve gevolgen voor natuur, milieu en klimaat meegewogen en zoveel mogelijk gemitigeerd.

  • d. Het Infrastructurele Project waarop het Project betrekking heeft draagt bij aan de Sustainable Development Goals, in het bijzonder SDG 8 (waardig werk en economische groei). Subsidiair draagt D2B bij aan SDG 13 (klimaatactie).

  • e. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen: De ontwikkeling van het Project gebeurt met inachtneming van de IFC Environmental and Social Performance Standards en de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.

  • f. Additionaliteit: Het Project is additioneel aan de markt en dus commercieel niet haalbaar, additioneel aan evt. initiatieven van andere donoren en financiers, en additioneel aan beschikbare financiering van de Ontvangende Overheid zelf.

  • g. In het kader van D2B zullen geen activiteiten worden gefinancierd die op de Invest International uitsluitingslijst worden genoemd (zie www.investinternational.nl). Evt. aanpassing van deze lijst stemt Invest af met de Minister.

Paragraaf 9. – Schenkingsarrangement, Schenking en Projectkosten

 • 1. De ondersteuning van een Project vindt plaats door middel van een Schenking aan de Ontvangende Overheid. Daartoe tekent Invest International Public Programmes BV namens de Minister voor BHOS een Schenkingsarrangement met de Ontvangende Overheid.

 • 2. Het Project komt pas in aanmerking voor een Schenking onder een Schenkingsarrangement als er tussen de partijen overeenstemming is over een Formuleringsplan dat voldoende zekerheid biedt dat het Project voldoet aan deze beleidsregels. Het Formuleringsplan wordt als bijlage bij het Schenkingsarrangement opgenomen en vastgesteld en bestaat uit:

  • a. een algemene beschrijving van het beoogde Infrastructurele Project met daarin een onderbouwing dat het Infrastructurele Project voldoet aan deze beleidsregels.

  • b. een onderbouwde begroting voor de bekostiging van de uitvoering van het Project. Op basis van deze begroting wordt de hoogte van de Schenking vastgesteld.

  • c. Een beschrijving van het Project met daarin onder andere activiteiten en producten als een haalbaarheidsstudie, technische studies, een aanbestedingsplan, economische- en financiële studies, en studies met betrekking tot sociale impact en milieurisico’s.

 • 3. D2B kan onder een Schenkingsarrangement de volledige toelaatbare projectkosten voor haar rekening nemen. Indien er andere financieringsbronnen beschikbaar zijn kan er in overleg met de Ontvangende Overheid voor worden gekozen dan minder dan de volledige projectkosten te financieren.

 • 4. Alleen rechtstreeks op het Project betrekking hebbende kosten vermeld in annex 2 bij deze beleidsregels en bijbehorende belastingen en heffingen, waaronder marges voor onvoorziene omstandigheden, komen voor een Schenking in aanmerking. Deze zogenaamde toelaatbare projectkosten worden door Invest International Public Programmes BV getoetst op marktconformiteit om marktverstoring te voorkomen. De aan de projectkosten ten grondslag liggende activiteiten en inkoop van diensten worden getoetst op nut en noodzaak in relatie tot het Project.

 • 5. Een Schenking wordt verstrekt in euro’s of de tegenwaarde in euro’s op het moment dat sprake is van een Schenking in natura. Indien voor een contract of contracten voor de inkoop van diensten bekostigd met de Schenking een andere munteenheid is gekozen, zal voor het vaststellen van de maximale Schenking de wisselkoers worden aangehouden op de dag dat het op het betreffende contract of betreffende contracten van toepassing zijnde Schenkingsarrangement door Invest International Public Programmes BV is ondertekend. Eventuele overschotten als gevolg van wisselkoersfluctuaties kunnen worden aangewend voor het dekken van eerder ontstane tekorten of in goed onderling overleg worden aangewend voor aanvullende activiteiten mits het gaat om toelaatbare projectkosten als bedoeld in annex 2. Indien nodig worden wisselkoersrisico’s afgedekt. Deze verzekeringskosten vallen onder de toelaatbare Projectkosten.

 • 6. Een Schenking kan worden ingetrokken, stopgezet of teruggevorderd in de gevallen die zijn aangegeven in het betreffende Schenkingsarrangement. Intrekking, stopzetting of terugvordering zijn in ieder geval mogelijk indien sprake blijkt te zijn van i) betrokkenheid van partijen die bij de uitvoering van het Project betrokken zijn bij corrupte of frauduleuze praktijken, bedreiging of verboden prijsafspraken, kinderarbeid of dwangarbeid, of seksuele uitbuiting of mishandeling en/of ii) betrokkenheid van een vertegenwoordiger van de Ontvangende Overheid in corrupte of frauduleuze praktijken, bedreiging of verboden prijsafspraken, kinderarbeid, dwangarbeid, of seksuele uitbuiting of mishandeling in relatie tot de (gedeeltelijke) uitvoering van het Project zonder dat de Ontvangende Overheid naar het oordeel van Invest International Public Programmes BV tijdig en adequaat heeft ingegrepen om de situatie op te lossen.

Paragraaf 10. – Budget

 • 1. Het budget voor D2B wordt door de Minister voor BHOS vastgesteld. Schenkingsarrangementen kunnen worden afgesloten totdat het budget is uitgeput.

Paragraaf 11. – Aanbesteding en financiering

 • 1. Inkoop van goederen, werken en diensten in het kader van het Project zal op een transparante en competitieve wijze plaatsvinden, in overeenstemming met de wetgeving van de Ontvangende Overheid en de OESO Good Procurement Practices for Official Development Assistance. Tevens moeten de aanbestedingsprocedures voorzien in beoordeling op kwaliteits- en duurzaamheidsaspecten. De Ontvangende Overheid bepaalt samen met Invest International Public Programmes BV per project de meest geschikte wijze van aanbesteding of gunning om optimale impact en een efficiënte totstandkoming van de beoogde publieke infrastructuur te bewerkstelligen.

  Als een contract wordt aanbesteed wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van internationale aanbestedingsprocedures. Als dat past binnen de wetgeving van de Ontvangende Overheid en van toegevoegde waarde is voor de ontwikkelingsimpact van een Project kan daarvan worden afgeweken. Gunning vindt waar mogelijk plaats op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij value for money wordt getoetst.

  De totstandkoming van PPP’s wordt onderzocht als dat van toegevoegde waarde is.

  In het kader van Know-Your-Customer beleid zal in Schenkingsarrangementen een afspraak worden gemaakt op basis waarvan Invest International Public Programmes BV opdrachtnemers tegen het licht zal houden.

 • 2. Er wordt ingezet op hoge aanbestedingseisen, o.m. op het vlak van duurzaamheid, impact op duurzame economische ontwikkeling, IMVO en innovatieve oplossingen. Er wordt actief gezocht naar een aanbestedingsvorm die bijdraagt aan de efficiënte totstandkoming van het Project en het Infrastructurele Project.

 • 3. De aanbesteding wordt bij voorkeur uitgevoerd door de Ontvangende Overheid. Indien de capaciteit hiervoor onvoldoende is, kan de Invest International Public Programmes BV op verzoek van de Ontvangende Overheid de aanbesteding uitvoeren. In dat geval schenkt de Invest International Public Programmes BV de studies aan de Ontvangende Overheid. Dit wordt in het onderhavige geval aldus opgenomen in het Schenkingsarrangement.

 • 4. Bij aanbesteding door de Ontvangende Overheid worden de diensten ingekocht door de Ontvangende Overheid. Invest International Public Programmes BV geeft over de verschillende fases van het inkoopproces statements ofno objection af. Bij ondersteuning in natura (c.q. uitvoering van aanbesteding door Invest International Public Programmes BV zoals bedoeld in lid 3) koopt Invest International Public Programmes BV op verzoek van en in overleg met de Ontvangende Overheid de betreffende diensten in.

 • 5. Indien passend in de projectdoelstelling kan een gedeelte van de projectkosten anders dan vanuit D2B gefinancierd worden, bijv. door andere Internationale Financiële Instellingen. De voorwaarden voor dergelijke cofinanciering worden opgenomen in het Schenkingsarrangement.

 • 6. Contracten die voortvloeien uit aanbestedingen zoals bedoeld in deze paragraaf voorzien in een aansprakelijkheid die in omvang in redelijke verhouding staat tot de aard en omvang van het contract. Contracten voorzien verder in een door beide partijen erkende (internationale) arbitrageregeling.

 • 7. Middelen uit de Schenking die worden aangewend voor het doen van betalingen aan derden voor geleverde diensten worden opeenvolgend ter beschikking gesteld. In het Schenkingsarrangement worden voorwaarden gesteld aan de betalingen.

Paragraaf 12. – Geschillen

 • 1. Indien enig geschil ontstaat tussen enerzijds de Minister voor BHOS en anderzijds de Ontvangende Overheid met betrekking tot de interpretatie, toepassing of implementatie van het Schenkingsarrangement dat niet in der minne kan worden opgelost, kan elk der participanten de andere participant uitnodigen tot beslechting van het geschil onder de ‘Permanent Court of Arbitration Optional Conciliation Rules’, zoals die gelden ten tijde van de datum van het aangaan van het betreffende Schenkingsarrangement. Het aantal bemiddelaars wordt bepaald op één. In het Schenkingsarrangement wordt een bepaling over geschillen opgenomen.

Annex 1. – Landenlijst

Algerije

Angola

Bangladesh

Benin

Burkina Faso

Burundi

Colombia

Democratische Republiek Congo

Egypte

Ethiopië

Ghana

India

Indonesië

Irak

Ivoorkust

Jordanië

Kenia

Libanon

Libië

Mali

Marokko

Moldavië

Mozambique

Niger

Nigeria

Oeganda

Oekraïne

Palestijnse Gebieden

Rwanda

Senegal

Soedan

Somalië

Suriname

Tanzania

Tsjaad

Tunesië

Vietnam

Zimbabwe

Zuid-Afrika

Zuid-Soedan

Annex 2. – Voor financiering in aanmerking komende kosten binnen D2B

Kosten (inclusief lokaal geldende belastingen en heffingen) die in aanmerking komen voor een Schenking vanuit D2B:

 • kosten voor de aanbesteding met het oog op de inkoop van diensten voor de (gedeeltelijke) uitvoering van het Project;

 • kosten voor projectmanagement;

 • kosten voor audits;

 • marges voor onvoorziene omstandigheden, risico’s en winst;

 • kosten voor monitoring, testen, proefprojecten en onderzoeken;

 • kosten voor opstellen ontwerp en en/of hoeveelhedenstaat

 • kosten voor haalbaarheidsstudie(s), impactstudie en onderzoek;

 • kosten voor design;

 • kosten voor juridische en administratieve diensten;

 • kosten voor begeleiding bij het opstellen van de contract- en aanbestedingsdocumenten voor de gunning van het Infrastructurele Project;

 • interne personeelskosten van de Ontvangende Overheid uitsluitend in verband met specifiek op te leveren resultaten binnen het Project;

 • vertaling van relevante documenten uit het Engels naar de taal van de Ontvangende Overheid;

 • vertaling van relevante documenten uit de taal van de Ontvangende Overheid naar het Engels;

 • kosten voor pre-feasibility studies, project-scoping en masterplannen;

 • kosten voor handling fees voor samenwerking met internationale financiële instituties.

Naar boven