Regeling tarieven transportsectoren

Geraadpleegd op 04-12-2023.
Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 14 december 2022, nr. IENW/BSK-2022/293161, houdende vaststelling van de tarieven transportsectoren (Regeling tarieven transportsectoren)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1.7, tweede lid, 5.5, vijfde lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.1, vijfde lid, 8a.4, vierde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, artikel 34 van de Wet bestrijding maritieme ongevallen, artikel 72, eerste lid, van de Schepenwet, artikel 51, tweede lid, van de Binnenvaartwet, artikel 529j van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 4, tweede lid, 17, eerste lid, en 21, eerste lid, van de Meetbrievenwet 1981, artikel 311a, derde lid, van het Wetboek van Koophandel, artikel 14, derde lid, van de Wet havenstaatcontrole, artikel 23, tweede lid, van de Wet laden en lossen zeeschepen, de artikelen 2, derde lid, en 10 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting, artikel 40, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, artikel 41 van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES, de artikelen 6, derde lid, en 6a, derde lid, van de Zeebrievenwet, artikel 62, onderdelen a, b, c, d, f en i, van de Wet zeevarenden, artikel 91 van de Spoorwegwet, artikel 42, negende lid, van de Wet lokaal spoor, artikel 49, tweede lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, de artikelen 6, tweede lid, en 26, tweede lid, van de Wet kabelbaaninstallaties, artikel 12:2, tweede lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 4b, tweede lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 8, vierde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, 30, derde lid, 36a en 36b van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede en derde lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering, artikel 2, tweede lid, van het Besluit tariefstelling certificaat verplichte verzekering of andere financiële zekerheid voor zeeschepen, de artikelen 12, tweede lid, 17, tweede lid, 28, vierde lid, 29, tweede lid, en 125 van het Besluit personenvervoer 2000, artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 12 van het Besluit lokaal spoor, de artikelen 2.4:1, zesde lid, 2.4:12 en 2.4:13, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, de artikelen 159, eerste lid, en 160, tweede lid, van de Regeling toezicht luchtvaart, artikel 37, derde lid, van de Maatregel teboekgestelde schepen 1992 en artikel 15.05 van het Rijnvaartpolitiereglement 1995;

BESLUIT:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • de Minister: de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

  • verstrekker: het bestuursorgaan dat de aanvraag in behandeling neemt en het daarvoor verschuldigde tarief in rekening brengt;

  • werkzaamheden en dienstverleningen: alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen van een verstrekker voor de behandeling van de aanvraag.

 • 2 In hoofdstuk 2 wordt verstaan onder:

  • AeMC: luchtvaartgeneeskundig centrum als bedoeld in bijlage VII bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage III bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical centre);

  • AME: luchtvaart medische keuringsarts als bedoeld in bijlage IV bij verordening (EU) nr. 1178/2011 en bijlage IV bij verordening (EU) nr. 2015/340 (Aero-medical examiner);

  • ATO: erkende opleidingsorganisatie als bedoeld in bijlage I bij verordening (EU) nr. 1178/2011 (Approved Training Organisation);

  • verordening (EU) nr. 965/2012: verordening van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2012, L 296);

  • verordening (EU) nr. 139/2014: verordening van de Commissie van 12 februari 2014 tot vaststelling van eisen en administratieve procedures met betrekking tot luchtvaartterreinen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 44);

  • verordening (EU) 2018/395: verordening (EU) 2018/395 van de Commissie van 13 maart 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met ballonnen (PbEU 2018, L 71);

  • uitvoeringsverordening (EU) 2018/1876: uitvoeringsverordening (EU) 2018/1976 van de Commissie van 14 december 2018 tot vaststelling van gedetailleerde regels voor vluchtuitvoeringen met zweefvliegtuigen (PbEU 2018, L 326);

  • verordening (EU) nr. 2019/947: uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen (PbEU 2019, L 152);

  • gedelegeerde verordening (EU) 2020/723: gedelegeerde verordening (EU) 2020/723 van de Commissie van 4 maart 2020 tot vaststelling van gedetailleerde regels met betrekking tot de erkenning van pilootcertificaten van derde landen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011(PbEU 2020, L 170).

 • 3 In hoofdstuk 3, afdeling 3.1, paragraaf 3.1.1, wordt verstaan onder:

  • controlemeting: werkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de geldigheidsduur van een meetbrief voor een schip dat na de afgifte van de meetbrief geen verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip;

  • hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip dat een verbouwing heeft ondergaan die van invloed is geweest op de ledige diepgang van het schip, en waarvoor eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  • meetbrief: meetbrief als bedoeld in artikel 4.1 van de Binnenvaartregeling;

  • meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van een meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Nederlandse meetbrief is afgegeven;

  • ponton: blokvormig schip zonder mogelijkheid om benedendeks lading te vervoeren.

 • 5 Op hoofdstuk 3, afdeling 3.1, paragraaf 3.2.1, zijn de begripsbepalingen van artikel 1 van de Meetbrievenwet 1981 en artikel 1 van de Regeling metingsvoorschriften van toepassing en voorts wordt in deze paragraaf verstaan onder:

  • hermeting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

   • 1°. een Internationale Meetbrief (1969) voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

   • 2°. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor reeds eerder een Internationale Meetbrief (1969), bijzondere meetbrief of een meetbrief als bedoeld in het Verdrag van Oslo 1947, is afgegeven;

  • meting: werkzaamheden ten behoeve van de afgifte van:

   • 1°. een Internationale Meetbrief (1969);

   • 2°. een bijzondere meetbrief voor een schip, waarvoor niet eerder een Internationale Meetbrief (1969) of bijzondere meetbrief is afgegeven;

  • zusterschepen: schepen die volgens dezelfde bouwtekening zijn gebouwd.

 • 6 In hoofdstuk 3, afdeling 3.2, paragraaf 3.2.3, wordt verstaan onder:

  • Ballastwaterverdrag: het op 13 februari 2004 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen (Trb. 2005, 44);

  • certificaat: Internationaal certificaat van voorkoming van verontreiniging door olie, als bedoeld in voorschrift 7 van bijlage I van het MARPOL-verdrag;

  • MARPOL-verdrag: het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1978, 188);

  • verklaring: de verklaring, bedoeld in artikel 15, tweede lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen.

 • 8 In hoofdstuk 3, afdeling 3.4 tot en met afdeling 3.6, wordt verstaan onder:

  • onderzoek eerste afgifte certificaat: onderzoek verricht voor de eerste afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

  • onderzoek hernieuwing certificaat: onderzoek verricht voor de hernieuwde afgifte van certificaten, volgens het geharmoniseerde systeem van onderzoek en certificering;

  • onderzoek overname met langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die zijn voorzien van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag;

  • onderzoek overname zonder langlopende certificaten: onderzoek verricht voor de afgifte van certificaten voor geklasseerde schepen die niet voorzien zijn van certificaten met de maximaal toelaatbare geldigheidsduur van de vorige vlaggenstaat en die overgaan naar de Nederlandse vlag.

 • 10 In hoofdstuk 4 wordt verstaan onder:

  • ERATV: Europees register van goedgekeurde voertuigen als bedoeld in artikel 34 van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap;

  • uitvoeringsverordening (EU) 2018/545: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/545 van de Commissie van 4 april 2018 tot vaststelling van praktische regelingen voor het proces voor de afgifte van typegoedkeuringen en vergunningen voor spoorvoertuigen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees parlement en de Raad (PbEU 2018, L 90/66);

  • uitvoeringsverordening (EU) 2018/763: Uitvoeringsverordening (EU) 2018/763 van de Commissie van 9 april 2018 tot vaststelling van praktische regelingen voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten aan spoorwegondernemingen overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees parlement en de Raad, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 653/2007 van de Commissie (PbEU 2018, L 129/49);

  • uitvoeringsverordening (EU) 2019/779: Uitvoeringsverordening (EU) 2019/779 van de Commissie van 16 mei 2019 tot vaststelling van nadere bepalingen inzake een systeem voor de certificering van met het onderhoud van voertuigen belaste entiteiten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 445/2011 van de Commissie (PbEU 2019, L 139 I/360).

Artikel 1.2. Vaststelling tarieven Inspectie Leefomgeving en Transport

 • 2 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Daarbij is voor eventuele wachttijd tijdens het verblijf buiten Nederland een aanvullend tarief verschuldigd van € 160 per manuur. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 3 De in het tweede lid genoemde buitenlandse reis- en verblijfkosten, als ook de kosten van eventuele wachttijd, worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van een aanvraag begroot en aan de aanvrager medegedeeld. De in rekening gebrachte kosten mogen het begrote bedrag niet overstijgen.

 • 4 Als de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden ter plaatse zijn uitgevoerd en de kosten van de uitvoering op uurbasis in rekening worden gebracht, worden de reistijden die met die handelingen of werkzaamheden verband houden, in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven.

Artikel 1.3. Vaststelling tarieven andere verstrekkers

De in hoofdstuk 6 vermelde tarieven zijn verschuldigd aan andere verstrekkers dan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Artikel 1.4. Voldoening tarieven

 • 1 Het tarief dat voor de behandeling van een aanvraag aan de Inspectie Leefomgeving en Transport verschuldigd is, wordt door de aanvrager voldaan op de door de Inspectie Leefomgeving en Transport vooraf aangegeven wijze.

 • 2 Indien de kosten voor de behandeling van een aanvraag bij de Inspectie Leefomgeving en Transport worden bepaald op basis van een uurtarief, worden die kosten voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag begroot en aan de aanvrager medegedeeld.

 • 3 Bij andere verstrekkers dan de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt een aanvraag alleen in behandeling genomen wanneer het verschuldigde tarief is voldaan.

Artikel 1.5. Vergoeding historische luchtvaartuigen, spoorvoertuigen en vaartuigen

Indien de aanvraag ziet op het gebruik zonder commercieel oogmerk van een luchtvaartuig, spoorvoertuig of vaartuig van historische waarde waarbij het mogelijk is gemaakt dat deze op structurele wijze voor het publiek toegankelijk is of te bezichtigen is, is een vergoeding van 10% van het voor de betreffende beschikking bepaalde tarief verschuldigd, met een minimum vergoeding van € 275. Indien het voor de betreffende beschikking bepaalde tarief lager is dan € 275, is dit volledige oorspronkelijke tarief verschuldigd.

Hoofdstuk 2. Sector luchtvaart

Afdeling 2.1. Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

§ 2.1.1. Luchtvarenden

Artikel 2.1

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een tarief verschuldigd van € 280.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor bijschrijving op een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een tarief verschuldigd van € 86.

Artikel 2.2

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen, verlenging, hernieuwde afgifte of wijziging van een SPL is een tarief verschuldigd van € 69.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag om afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een op een RPA-L te vermelden bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is, in afwijking van het vierde lid, een tarief verschuldigd van € 105.

Artikel 2.3

De in tabel 1 genoemde tarieven zijn verschuldigd voor:

 • a. de behandeling van een aanvraag voor een medisch certificaat als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 dan wel verordening (EU) nr. 2015/340, inhoudende het door de Minister afgeven of weigeren van een medisch certificaat;

 • b. de afgifte van een bijkomend duplicaat van een medisch certificaat, een medische verklaring of een medisch dossier, en

 • c. het doorsturen van een medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit.

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 100

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 40

Afgifte duplicaat medisch dossier

€ 0,30 per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 62

Artikel 2.4

Voor de behandeling van een aanvraag om certificatie van een AeMC of AME zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Initiële afgifte

Verlenging

Wijziging

Hernieuwde afgifte

Certificatie AeMC

€ 3.475

   

€ 329

Extra vestigingsplaats AeMC

€ 1.098

   

€ 329

Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

€ 1.098

€ 329

€ 329

€ 329

Certificatie AME

€ 335

€ 329

€ 329

€ 329

Certificatie zelfstandig AME

€ 2.561

€ 329

€ 329

€ 329

Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

€ 97

     

Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 97

€ 97

Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC waarvoor vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

   

€ 329

€ 329

§ 2.1.2. Onderhoudstechnici

Artikel 2.5

 • 2 Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een tarief verschuldigd van € 606.

Artikel 2.6

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vrijstellingsbeschikking waarin wordt vastgelegd voor welke kennis- en ervaringseisen vrijstelling wordt verleend ten behoeve van de afgifte van een AML of Part-66-AML is een tarief verschuldigd van € 162.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een persoonsgebonden bevoegdheid voor het beoordelen van de luchtwaardigheid, het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, in overeenstemming met Part M.A. 710 van verordening (EU) nr. 1321/2014 voor ELA 1 luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt, of in overeenstemming met artikel ML.A.901(b)(4) en ML.A.904(c) van verordening (EU) nr. 1321/2014, is een tarief verschuldigd van € 1.756.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een directe goedkeuring van de praktijkopleiding zoals beschreven in aanhangsel III van bijlage III (Part-66) van verordening (EU) nr. 1321/2014 is een tarief verschuldigd van € 663.

Afdeling 2.2. Opleidings- en trainingsinstellingen

§ 2.2.1. Luchtvarenden

Artikel 2.7

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte, herafgifte en wijzigingen, bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarief

  Registratie opleidingsinstelling/ Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart / Verklaring erkende entiteit voor de onbemande luchtvaart voor een PDRA (basistarief, eerste afgifte)

  € 329

  Registratie opleidingsinstelling / Aangewezen entiteit voor de onbemande luchtvaart (basistarief, herafgifte)

  € 329

  Goedkeuring opleidingsinstelling voor Cabin Crew Initial Training

  € 4.143

  Goedkeuring voor afgifte Cabin Crew Attestation

  € 1.082

  Opleidingsmodule RFI

  € 1.644

  Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

  € 985

  Opleidingsmodule RPL

  € 985

  Wijzigingen in aangeboden opleidingen

  € 166

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 156

  Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 156

  Registratie opleidingsinstelling RT-only

  € 329

  Module radiotelefonie met standaard handboek

  € 182

  Module radiotelefonie zonder standaard handboek

  € 658

  Opleidingsmodule theorie RPA-L / Opleidingsmodule theorie UAS

  € 985

  Opleidingsmodule praktijk RPA-L

  € 985

  Variant op praktijk RPA-L (per categorie of bevoegdverklaringen)

  € 236

  Opleidingsmodule class rating MLA/MLH/GC

  € 470

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële afgifte van de in tabel 2 van dit artikel genoemde producten, bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

  Initiële afgifte

  DTO

  € 329

  ATO complex basistarief

  € 5.175

  ATO niet-complex basistarief

  € 4.313

  Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

  € 323

  Opleidingsmodule MPL

  € 6.581

  Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

  € 3.290

  Opleidingsmodule praktijk IR

  € 1.644

  Opleidingsmodule praktijk BIR

  € 1.317

  Variant op opleidingsmodule IR, BIR

  € 496

  Opleidingsmodule FI1

  € 1.644

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar1

  € 985

  Overige opleidingsmodule instructeurs

  € 1.126

  Opleidingsmodule praktijk CPL

  € 1.315

  Opleidingsmodule theorie CPL, IR, CB-IR, ATP, BIR per module

  € 1.151

  Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module1

  € 985

  Opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 1.151

  Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

  € 496

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module1

  € 822

  Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

  € 496

  Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

  € 822

  Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain- per module1

  € 985

  Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module1

  € 985

  Aanvullende opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland

  € 1.480

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU

  € 13.959

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU

  € 27.916

  Taalbeoordelingsinstantie

  € 5.430

  Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

  € 1.974

  Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

  € 3.454

  Overige aanvragen per besluit

  € 496

  Praktische instructie examinatoren

  € 823

  Ontheffing per onderwerp2

  € 1.654

  Herhaling ontheffing per onderwerp3

  € 366

  Alternative Means of Compliance

  € 1.082

  Opleidingsmodule extension privilege from sailplane to TMG on SPL, Opleidingsmodule extension privilege from TMG to Sailplanes on SPL1

  € 803

  Additionele startmethodes – sailplanes1

  € 156

  Opleidingsmodule cloud flying privilege1

  € 962

  Class extension – balloons1

  € 484

  Group extension – balloons1

  € 484

  Tethered hot-air balloon flight rating1

  € 484

  Opleidingsmodule advanced UPRT course – aeroplanes

  € 470

  Opleidingsmodule upset recovery instructor training course

  € 470

  Opleidingsmodule Basic aerobatic privilege – Sailplanes, Basic aerobatic privilege on TMG with engine power – sailplanes1

  € 488

  Opleidingsmodule Advanced aerobatic privilege – sailplanes, Advanced aerobatic privilege

  On TMG with engine power – sailplanes1

  € 969

  Aanvullende opleidingsmodule instructeurs – sailplanes en ballonnen1

  € 232

  Commercial operation rating – Refresher course1

  € 232

  1Indien een DTO gebruik maakt van een reeds geaccepteerd trainingsprogramma wordt een korting van 80% toegepast op het tarief.

  2Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

  3Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

 • 3 Voor de afgifte van de opleidingsmodule flight test rating is een door de Minister per geval te bepalen tarief verschuldigd.

 • 4 Voor wijzigingen op in tabel 2 van dit artikel genoemde producten zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief

  Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

  € 2.420

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 167

  Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en locaties niet wijzigen)

  € 156

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 1.480

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 13.959

  Toevoegen of wijzigen van opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 27.916

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 517

  Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

  € 329

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT)1

  € 329

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 517

  Verwijderen van een simulator van de erkenning

  € 156

  Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

  € 494

  Ontheffing per onderwerp2

  € 1.654

  Herhaling ontheffing per onderwerp3

  € 366

  Alternative Means of Compliance

  € 1.082

  1Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

  2Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

  3Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning van een opleidingsorganisatie ten behoeve van opleidingen voor platforminspecteurs op basis van ARO.RAMP.120 van bijlage II bij verordening (EU) nr. 965/2012 is een door de Minister per geval te bepalen tarief verschuldigd.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een kwalificatie van een FSTD als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

  € 6.955

  FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

  € 6.628

  FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

  € 8.691

  FSTD-A BITD (per kwalificatie)

  € 4.362

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het zesde lid, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Tarief

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

  € 4.188

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

  € 4.188

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

  € 3.139

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

  € 2.615

  Wijziging operator

  € 1.232

  Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

  € 329

§ 2.2.2. Onderhoudstechnici

Artikel 2.8

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in bijlage IV (Part-147) van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Erkenning opleidingsinstelling:

   

  – basisopleiding

  € 30.316

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

  € 33.704

  – categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

  € 47.334

  1n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

  € 4.235

  Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

  € 5.083

  Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

  € 7.623

  1Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is. Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning, genoemd in het eerste lid, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

  € 2.593

  Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

  € 1.236

  Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

  € 4.285

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 787

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 141

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van typetrainingen op basis van Part 66.B.130 van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Tarief

  Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

  € 611

  Goedkeuring theoretisch deel

  € 367

  Goedkeuring praktisch deel

  € 252

Afdeling 2.3. Luchtvaartuigen

Artikel 2.9

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het verlengen, het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een tarief verschuldigd van € 85.

 • 4 Voor het afgeven van een ARC geldt hetzelfde tarief als voor het verlengen van een bewijs van luchtwaardigheid. Indien de aanvraag voor het afgeven of verlengen gelijktijdig vergezeld gaat met de aanvraag voor het afgeven van een ARC wordt geen tarief geheven voor het ARC.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving, een bewijs van luchtwaardigheid, een ARC of een geluidsdocument is een tarief verschuldigd van € 118.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een geluidscertificaat, een geluidsverklaring of een aanvullende geluidsverklaring als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een tarief verschuldigd van € 354.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële goedkeuring van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 34 van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen of artikel M.A.302(b) van bijlage I (Part-M) van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  AMP initieel:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP initieel:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data1

  Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen2

  € 602

  € 846

  € 920

  € 278

  Overige luchtvaartuigen

  € 2.080

  € 3.035

  € 2.537

  € 602

  1Toeslag in voorkomende gevallen

  2Al dan niet gemotoriseerd.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van een wijziging van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen als bedoeld in artikel 34 van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen of artikel M.A.302(b) van bijlage I (Part-M) van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  AMP wijziging:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP wijziging:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data1

  Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen2

  € 354

  € 436

  € 920

  € 278

  Overige luchtvaartuigen

  € 602

  € 846

  € 2.537

  € 602

  1Toeslag in voorkomende gevallen.

  2Al dan niet gemotoriseerd.

 • 9 Voor de behandeling van de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid voor RPA’s met een totale startmassa van maximaal 150 kg is, in afwijking van het derde lid, een tarief verschuldigd van € 139.

Artikel 2.10

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig als vermeld in onderdeel b van bijlage II, van de basisverordening, is een uurtarief verschuldigd van € 166. Tevens wordt een vast tarief van € 171 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 26 van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig zoals vermeld in de onderdelen b en c van bijlage I, van de basisverordening, is een tarief verschuldigd van € 732.

Artikel 2.11

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 6 van de Regeling Europese bewijzen van luchtwaardigheid en artikel 17 van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen of onderzoeken ten behoeve van de afgifte van een ARC, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.695

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 5.421

Artikel 2.12

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een MOA als bedoeld in bijlage II (Part-145) van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

   

  – A1 line maintenance2

  € 23.540

  – A1 base maintenance

  € 28.621

  – A2, A4

  € 19.302

  – A3

  € 19.302

  – B1

  € 23.540

  – B2, B3

  € 19.302

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 9.986

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 19.302

  – D

  € 16.763

  1Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een classificatie hebben voor beperkte niet-luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  2Dit tarief is van toepassing als de aanvraag uitsluitend line maintenance betreft. Bij een aanvraag voor zowel base maintenance als line maintenance is alleen het base maintenance tarief van toepassing.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

  € 1.695

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

  € 846

  1De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1- categorie en overige categorieën. Het onderscheid tussen base maintenance en line maintenance is niet van invloed op de hoogte van het aanvullingstarief.

  2De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A- categorie en overige categorieën.

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 4.235

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 5.083

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 7.623

  Toeslag line stations

  € 433 x n2

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 18 x p3

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 1.355

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.695

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 2.541

  Toeslag line stations

  € 433 x n2

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 18 x p3

  Toeslag privilege voor het afgeven van een ARC of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

  € 2.894

  1Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  2n = het aantal line stations

  3p = het aantal werknemers dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

  Bijschrijving aanvullende classificatie1

  € 2.593

  € 1.744

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

  € 2.593

  € 1.744

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

  € 4.285

  € 3.090

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  Bijschrijven line station (per line station).

  Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 1.235

  € 897

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 787

  € 589

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

  € 141

  € 141

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een ARC of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e)

   

  € 2.894

  Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f)

   

  € 2.894

  Wijziging van Part-CAO naar Part-145

  € 10.254

   

  1Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in tabel 1 van dit artikel in rekening gebracht.

  2Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor een 14 CFR Part 145 Repair Station Approval, een CAR 573 Maintenance Organization Approval en een RBAC 145 Maintenance Organization Approval zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

     

  Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non – A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

  € 645

  € 645

  – Beoordeling FAA-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Tabel 6

  Omschrijving

     

  Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

  € 323

  € 323

  – Beoordeling TCCA-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Tabel 7

  Omschrijving

     

  Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 4 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

  € 323

  € 323

  – Beoordeling ANAC-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 4 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde MOA of onderhoudserkenning op grond van Part-CAO van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 8

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

  Part CAO erkenning

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

  € 2.593

  € 1.744

  € 1.279

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het vierde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 9

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

  € 3.101

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

  € 897

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.744

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 589

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 141

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een POA overeenkomstig Part 21, subpart G, van verordening (EU) 748/2012 of een akkoordverklaring voor het aantonen van de conformiteit van individuele producten, onderdelen en uitrustingsstukken overeenkomstig Part 21, subpart F, van verordening (EU) 748/2012 zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 11) en een aanvullend tarief (tabel 12). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn indien er naar het oordeel van de Minister sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen.

  Tabel 11

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte

  akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

     

  – Bedrijven ≤ 500 werknemers1

  € 28.621

  € 20.947

  – Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

  € 45.587

  € 33.246

  – Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

  € 87.915

  € 64.089

  1Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

  Tabel 12

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte

  akkoordverklaring (Subpart F)

  Herafgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 4.235

  € 3.084

  € 329

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 5.083

  € 3.700

  € 329

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 7.623

  € 5.549

  € 329

  1Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het achtste lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 13

  Omschrijving

  Wijziging

  POA

  (Subpart G)

  Wijziging

  akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

  € 2.593

  € 1.210

  Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

  € 4.285

  € 2.199

  Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 1.236

  € 1.210

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 787

  € 384

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

  € 141

  € 131

  1Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 10 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor het uitvoeren van een acceptatiekeuring ten behoeve van de afgifte van een speciaal-BvL voor een RPA ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een tarief verschuldigd van € 5.546.

 • 11 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een nationale ontwerporganisatie ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 14

  Omschrijving

  Afgifte

  Erkenning nationale ontwerporganisatie (>15 medewerkers)

  € 20.149

  Erkenning nationale ontwerporganisatie (≤15 medewerkers)

  € 12.020

  Bijschrijven nieuw privilege en acceptatie ‘significant change’, conform overeenkomstig Part 21, van verordening (EU) nr. 748/2012

  € 6.659

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek nationale ontwerporganisatie

  € 787

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 141

 • 12 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging dan wel verlenging van een erkenning als bedoeld in het elfde lid is een tarief verschuldigd van € 1.108.

Artikel 2.13

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAO bedoeld in bijlage V quinquies (Part CAO) van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving1

  Eerste afgifte

   

  Classificatie erkenning bedrijf

  Onderhoud

  Beheer permanente luchtwaardigheid

  – A – Niet-complexe motoraangedreven vleugelvliegtuigen

  € 14.443

  € 7.955

  – A – Vliegtuigen met een MTOM van hoogstens 2.730 kg

  € 14.443

  € 7.955

  – A – Helikopters

  € 14.443

  € 7.955

  – A – Luchtschepen

  € 14.443

  € 7.955

  – A – Ballonnen

  € 14.443

  € 7.955

  – A – Zweefvliegtuigen

  € 14.443

  € 7.955

  – B – Turbinemotoren

  € 17.609

   

  – B – Zuigermotoren en elektrische motoren

  € 14.443

   

  – C – Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 7.444

   

  – C – Andere componenten dan volledige motoren (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 14.443

   

  – D – Niet-destructieve tests (NDT)

  € 12.528

   

  Alternative means of compliance

  € 1.082

  € 1.082

  1Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per aanvullende classificatie & beheer van permanente luchtwaardigheid

  € 650

  Toeslag indien luchtvaartmanagementtaken zijn uitbesteed

  € 2.540

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 1.016

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.270

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.905

  Toeslag line stations

  € 318 x n2

  Toeslag privilege voor het afgeven van een ARC

  € 2.894

  Toeslag privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

  € 2.894

  1Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  2n = het aantal line stations

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijving aanvullende classificatie1

  € 1.279

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component

  € 1.279

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd

  € 2.296

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning

  – bijschrijving nieuwe of gewijzigde onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  – bijschrijving line station (per line station).

  – alle overige wijzigingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 689

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 420

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen2, doorhalingen op de vergunning)

  € 141

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review

  € 2.894

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een Permit to Fly

  € 2.894

  Alternative Means of Compliance

  € 1.082

  1Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in de tabellen 1 en 2 van dit artikel in rekening gebracht.

  2Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

Afdeling 2.4. Vluchtuitvoering

Artikel 2.14

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012 en het Besluit vluchtuitvoering inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Producten

  Commercieel luchtvervoer (CAT) alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤19 pax,

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax

  AOC (niet zijnde ROC)

  Basistarief2

  € 3.9623

  € 4.8374

  € 30.147

  € 31.351

  Plus:

  Pax

  € 653

  € 653

  € 653

  € 653

  Cargo

   

  € 494

  € 653

  € 985

  Helicopter Emergency Medical Service per type

     

  € 2.196

   

  VFR night per class/type

   

  € 328

  € 328

  € 328

  IFR per class/type

   

  € 653

  € 653

  € 653

  Bijschrijving:

  – Extra class/type5

  € 985

  € 985

  € 4.934

  € 9.870

  – Extra luchtvaartuig registratie van aangevraagde class/type

  € 83

  € 83

  € 166

  € 166

  – Area of operation (per area)6

  € 328

  € 653

  € 653

  € 653

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

   

  € 3.289

  € 3.289

  € 3.289

  Special approval:7

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ○ CAT II

  ○ CAT III A or B or C

  ○ LVTO operation

  ○ Lower than standard CAT I

  ○ Other than Standard CAT II

  ○ Approaches utilizing EVS

   

  € 1.463

  € 1.463

  € 1.463

  – MNPS per type

     

  € 1.975

  € 1.975

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

     

  € 1.975

  € 1.975

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

     

  € 1.463

  € 1.463

  – ETOPS per type

     

  € 2.196

  € 2.196

  – RVSM per type

     

  € 732

  € 732

  – Gevaarlijke stoffen

   

  € 1.327

  € 1.327

  € 1.327

  – Helicopter offshore operations per type

     

  € 2.196

  € 2.196

  – Helicopter Hoist operations per type

     

  € 1.462

  € 1.462

  – Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

     

  € 2.200

  € 2.200

  Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

   

  € 1.086

  € 1.086

  € 1.086

  Eerste afgifte MEL (behalve voor CAT vluchtuitvoering)

   

  € 328

  € 986

  € 986

  SPO High Risk Autorisatie

   

  € 1.082

  € 1.082

  € 1.082

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

     

  € 2.270

  € 2.270

  – Flight time specification schemes8

     

  € 2.894

  € 2.894

  – CS deviatie artikel 76, zevende lid, van de basisverordening

     

  € 2.994

  € 2.994

  – Fatigue Risk Management system

     

  € 5.546

  € 5.546

  – Electronic Flight Bag per type

  € 2.631

  € 2.631

  € 2.631

  € 2.631

  – Steep approach per type/runway

   

  € 1.975

  € 1.975

  € 1.975

  Alternative training and qualification programme per type

     

  € 4.934

  € 4.934

  Ontheffing per onderwerp9

  € 1.653

  € 1.653

  € 1.653

  € 1.653

  Herhaling ontheffing per onderwerp10

  € 366

  € 366

  € 366

  € 366

  Goedkeuring wet lease

   

  € 494

  € 494

  € 494

  Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 2.039

  € 2.039

  € 2.039

  € 2.039

  Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 2.994

  € 2.994

  € 2.994

  € 2.994

  Alternative Means of Compliance

  € 1.291

  € 1.291

  € 1.291

  € 1.291

  Overige goedkeuringen per onderwerp

  € 605

  € 1.082

  € 1.082

  € 1.082

  Verklaring NCC, Verklaring SPO

  € 328

  € 328

  € 328

  € 328

  Goedkeuring individuele vluchtsimulator

   

  € 486

  € 486

  € 486

  EBT Instructor Initial standaardisation program (per aanvraag)

  € 1.658

  € 1.658

  € 1.658

  € 1.658

  EBT Instructor Recurrent standaardisation program (per aanvraag)

  € 1.326

  € 1.326

  € 1.326

  € 1.326

  EBT training program (eerste type / per aanvraag)

  € 4.641

  € 4.641

  € 4.641

  € 4.641

  EBT training program (additioneel type / per aanvraag)

  € 1.658

  € 1.658

  € 1.658

  € 1.658

  EBT line evaluation extention to 2 years (per type / per aanvraag)

  € 1.160

  € 1.160

  € 1.160

  € 1.160

  EBT line evaluation extention to 3 years (per type / per aanvraag)

  € 1.326

  € 1.326

  € 1.326

  € 1.326

  1Geldt voor alle typen vluchtuitvoeringen.

  2Voor de ‘eerste afgifte AOC (niet zijnde ROC)’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

  3Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek geldt een tarief van € 9.652.

  4Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek geldt een tarief van € 10.455.

  5Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma. Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

  6Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  7Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  8Dit is het basistarief voor een beoordeling van flight time specification schemes conform de regelgeving.

  9Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

  10Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012 en het Besluit vluchtuitvoering, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Wijzigingen

  Commercieel luchtvervoer alleen AtoA met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Overige vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1 ≤ 19 pax,

  Vluchtuitvoering met complexe motoraangedreven luchtvaartuigen1>19 pax,

  Pax

  € 658

  € 658

  € 658

  € 2.755

  Overgang van AOC (niet zijnde ROC) AtoA naar een AOC (niet zijnde ROC) AtoB2

         

  Cargo

   

  € 494

  € 903

  € 985

  Helicopter Emergency Medical Service per type

     

  € 2.196

   

  VFR night per class/type

   

  € 328

  € 328

  € 328

  IFR per class/type

   

  € 658

  € 658

  € 658

  Bijschrijving:

         

  – Extra class / type3

  € 985

  € 985

  € 4.934

  € 9.870

  – Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

  € 83

  € 83

  € 172

  € 172

  – Bijschrijving luchtvaartuig:

  registratie per dag, binnen bestaand type3

  € 172

  € 172

  € 494

  € 494

  – Extra registratie per dag

  € 83

  € 83

  € 172

  € 172

  Afschrijving class / type4

  € 328

  € 328

  € 698

  € 698

  Afschrijving luchtvaartuig:

  Registratie per dag

  € 172

  € 172

  € 328

  € 328

  Dry lease-out per dag

     

  € 521

  € 521

  Toeslag dry lease-in (goedkeuring)

     

  € 173

  € 173

  – Area of operation (per area)5

  € 328

  € 658

  € 658

  € 658

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag5

   

  € 3.289

  € 3.289

  € 3.289

  Special approval:6

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ○ CAT II

  ○ CAT III A or B or C

  ○ LVTO operation

  ○ Lower than standard CAT I

  ○ Other than Standard CAT II

  ○ Approaches utilizing EVS

   

  € 1.463

  € 1.463

  € 1.463

  – MNPS, per type

     

  € 1.975

  € 1.975

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (private instrument approach)

     

  € 1.975

  € 1.975

  – RNP AR APCH of RNP 0.3 per type (public instrument approach)

     

  € 1.463

  € 1.463

  – ETOPS, per type

     

  € 2.196

  € 2.196

  – RVSM, per type

     

  € 732

  € 732

  – Gevaarlijke stoffen

   

  € 732

  € 732

  € 732

  – Helicopter Offshore operations per type

     

  € 2.094

  € 2.094

  – Helicopter Hoist operations per type

     

  € 1.463

  € 1.463

  – Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

     

  € 2.196

  € 2.196

  Single-engined turbine aeroplane at night or in instrument meteorological conditions (SET-IMC)

   

  € 1.082

  € 1.082

  € 1.082

  SPO High Risk Autorisatie

   

  € 1.082

  € 1.082

  € 1.082

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

     

  € 2.269

  € 2.269

  – Flight time specification schemes, inclusief wijziging op bestaande CS deviatie / Fatigue Risk Management system aanpassing

     

  € 605

  € 605

  – MEL revisie per type

  € 166

  € 166

  € 824

  € 824

  – Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

  € 2.631

  € 2.631

  € 2.631

  € 2.631

  – Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

     

  € 1.975

  € 1.975

  – Alternative training en qualification programme per type

     

  € 5.264

  € 5.264

  Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class / type, per programma

  € 166

  € 166

  € 494

  € 494

  Goedkeuring / acceptatie personen7 (AM, QM of CM, en PH’s of nominated persons), per persoon

  € 166

  € 166

  € 494

  € 494

  Wijziging operator naam en / of principal place of business

  € 166

  € 166

  € 166

  € 166

  Ontheffing8

  € 1.653

  € 1.653

  € 1.653

  € 1.653

  Herhaling ontheffing9

  € 366

  € 366

  € 366

  € 366

  Goedkeuring wet lease

   

  € 494

  € 494

  € 494

  Goedkeuring dry lease-in EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 2.040

  € 2.040

  € 2.040

  € 2.040

  Goedkeuring dry lease-in non-EU geregistreerde luchtvaartuigen

  € 2.994

  € 2.994

  € 2.994

  € 2.994

  Alternative Means of Compliance

  € 1.241

  € 1.241

  € 1.241

  € 1.241

  Overige goedkeuringen per onderwerp

  € 330

  € 661

  € 661

  € 661

  Wijzigen Verklaring NCC, Verklaring SPO

  € 83

  € 83

  € 83

  € 83

  Wijziging van EBT Instructor Initial standaardisation programm (per aanvraag)

  € 663

  € 663

  € 663

  € 663

  Wijziging van EBT Instructor Recurrent standaardisation programm (per aanvraag)

  € 663

  € 663

  € 663

  € 663

  Wijziging van EBT training programm (per aanvraag / per programma)

  € 829

  € 829

  € 829

  € 829

  1Geldt voor alle typen vluchtuitvoeringen.

  2Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief in rekening gebracht. Verder geldt dan de toelichting als gesteld in artikel 2.14, eerste lid, onder noot 2

  3Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual (OM) en trainingsprogramma.

  4Inclusief: afschrijven van laatste luchtvaartuig(en) registratie(s) en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM.

  5Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  6Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  7Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

  8Voor verzoeken tot ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

  9Voor verzoeken tot herhaling van dezelfde ontheffing wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 71.1 van de basisverordening.

Artikel 2.15

Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 2018/395 en het Besluit vluchtuitvoering inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Producten

Tarief

Verklaring ballon vluchtuitvoering

€ 328

Wijziging Verklaring ballon vluchtuitvoering

€ 83

Artikel 2.16

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAMO-erkenning ingevolge bijlage V quater (Part-M CAMO) van verordening (EU) nr. 1321/2014, al dan niet behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, zijn de volgende tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Basisvergunning:

   

  – CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

  € 26.881

  – CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 17.405

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

  € 18.760

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 11.995

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 2.540

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 2.540

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 5.083

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 5.083

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 7.623

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 7.623

  Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 2.540

  Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 2.540

  Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 5.083

  Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 5.083

  Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 7.623

  Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 7.623

  Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

  € 5.928

  Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

  € 5.928

  Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

  € 7.623

  Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

  € 7.623

  Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 6.778

  Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 3.387

  Alternative means of compliance

  € 1.291

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de CAMO-erkenning als bedoeld in het eerste lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief afhankelijk van het gewicht

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 4.965

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

  € 3.270

  Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

  € 558

  Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

  € 390

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

  € 6.659

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een ARC dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

  € 3.270

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

  € 787

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

  Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

  € 589

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen1, doorhalingen op de vergunning)

  € 141

  Toeslag Part-T (Aanvullende voorschriften voor CAMO’s ten behoeve van managen van luchtvaartuigen die geregistreerd zijn in een niet-EU-lidstaat)

  € 2.039

  Alternative means of compliance

  € 1.241

  1Indien de acceptatie van sleutelfunctionarissen betrekking heeft op een functionaris die dezelfde rol voor meerdere erkenningen vervult, is alleen een tarief verschuldigd voor de erkenning met het hoogste tarief.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde CAMO-erkenning zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Tarief afhankelijk van het gewicht

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 4.965

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

  € 3.270

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde en vierde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Tarief

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.744

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 589

  Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning), per keer

  € 141

Artikel 2.17

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarief

  UAS exploitatieverklaring

  € 332

  Exploitatievergunning op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA):

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 1.324

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 2.648

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 5.296

  Exploitatievergunning op grond van een volledige specific operation risk assessment (SORA) volgens de JARUS-methode:

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 2.648

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 3.972

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 7.965

  Acceptatie exploitatievergunning uit andere EU-lidstaat.

  € 332

  Light UAS Certificate (LUC):

   

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL II

  € 3.972

  • gelimiteerd t/m risiconiveau SAIL IV

  € 6.620

  • inclusief risiconiveau SAIL V en VI

  € 7.965

  Afgifte exploitatievergunning op basis van een AltMoC

  € 5.304

  Afgifte ontheffing operatie buiten UDP

  € 497

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag tot (administratieve) wijziging en verlenging van producten als bedoeld in uitvoeringsverordening (EU) nr. 2019/947 zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarief

  Wijziging UAS exploitatieverklaring

  € 332

  Verlenging UAS exploitatieverklaring

  € 332

  Administratieve wijziging UAS exploitatieverklaring

  € 332

  Wijziging exploitatievergunning op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA)

  € 662

  Verlenging exploitatievergunning op grond van een Predefined Risk Assessment (PDRA)

  € 332

  Wijziging exploitatievergunning op grond van een volledige specific operation risk assessment (SORA):

   

  • risiconiveau SAIL I en II

  € 662

  • risiconiveau SAIL III en IV

  € 992

  • risiconiveau SAIL V en VI

  € 828

  Verlenging exploitatievergunning op grond van een volledige specific operation risk assessment (SORA)

  € 332

  Administratieve wijziging exploitatievergunning op grond van een volledige specific operation risk assessment (SORA)

  € 332

  Significante wijziging LUC-veiligheidsmanagement-systeem bij gelijkblijvend risiconiveau:

   

  • risiconiveau SAIL I of II

  € 662

  • risiconiveau SAIL III, IV, V of VI

  € 992

  Administratieve wijziging LUC veiligheidsmanagement-systeem bij gelijkblijvend risiconiveau SAIL III, IV, V of VI

  € 332

  Verlenging acceptatie exploitatievergunning uit andere EU-lidstaat

  € 332

  Wijziging LUC-bevoegdheden:

   

  • van risiconiveau SAIL I of II naar SAIL III of IV

  € 2.648

  • van risiconiveau SAIL I of II naar SAIL V of VI

  € 3.972

  • van risiconiveau SAIL III of IV naar SAIL V of VI

  € 1.324

  • overige wijzigingen

  € 2.648

  Wijziging exploitatievergunning op basis van een AltMoC

  € 1.326

  Verlenging exploitatievergunning op basis van een AltMoC

  € 332

  Administratieve wijziging exploitatievergunning op basis van een AltMoC

  € 332

  Wijziging ontheffing operatie buiten UDP

  € 332

  Verlenging ontheffing operatie buiten UDP

  € 332

  Administratieve wijziging ontheffing operatie buiten UDP

  € 332

  Administratieve wijziging exploitatievergunning/Light UAS Certificate (LUC)

  € 332

Artikel 2.18

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet, betreffende de exploitatievergunning, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t / < 20 passagiers)

€ 3.489

– Grote typen luchtvaartuigen (MTOM ≥ 10t / > 19 passagiers)

€ 9.151

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 173

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 348

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 5.234

Afdeling 2.5. Luchthavens

Artikel 2.19

Artikel 2.20

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a.2, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Tarief

  – Certificaat voor de luchthaven Lelystad Airport

  € 30.483

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 6.585

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthaven Eindhoven door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 30.483

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthaven Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 6.585

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 34 juncto 37, eerste lid, van de basisverordening zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarief

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 150.325

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 30.483

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

  € 6.585

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste en tweede lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Tarief

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 427

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 427

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 427

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 427

Afdeling 2.6. Diverse tarieven

Artikel 2.21

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing te verlenen van het verbod als bedoeld in:

  • a. subpart P van bijlage I (Part-21) van verordening (EU) nr. 748/2012 om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is (Permit to Fly), is een vast tarief verschuldigd van € 317, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan twee uur in beslag neemt, waarna een additioneel uurtarief van € 166 verschuldigd is voor elk volgend uur;

  • b. subpart P van bijlage I (Part-21) van verordening (EU) nr. 748/2012 voor het vaststellen van de voorwaarden voor het uitvoeren van de vlucht met een niet luchtwaardig luchtvaartuig (Approval Flight Conditions) om de luchtvaart uit te oefenen, is een vast tarief verschuldigd van € 1.032, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan vijf uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 166 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief;

  • c. artikel 3.8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

   • € 252 voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg; en

   • € 1.032 voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg;

  • d. artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig dat niet is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid, is een tarief verschuldigd van € 76;

  • e. artikel 16d, van de Luchtvaartwet om luchtvervoer te mogen uitvoeren zonder vergunning is een tarief verschuldigd van € 696;

  • f. de bij of krachtens titel 6.5 van de Wet luchtvaart gegeven regels inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen of een wijziging van zo’n ontheffing als bedoeld in artikel 6.58, eerste respectievelijk zesde lid, van de Wet luchtvaart is een tarief verschuldigd van € 1.964;

  • g. artikel 8.12 van de Wet luchtvaart om objecten op te richten of te plaatsen waarvoor geen omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

   Tabel 1
    

   Tarief

   – Obstakel(s) beneden LIB veiligheidsvlakken (geen luchtvaarttechnische studie nodig)

   € 610

   – Obstakel(s) door LIB veiligheidsvlakken (luchtvaarttechnische studie nodig) Certificaat voor luchthaven Schiphol

   € 1.739

  • h. artikel 1 van de Regeling modelvliegen is een tarief verschuldigd van € 71.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet is een tarief verschuldigd van:

  • a. € 732 voor het houden van een luchtvaartvertoning,

  • b. € 17.448 voor het houden van een luchtvaartwedstrijd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in artikel 71, eerste lid, van de basisverordening, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Tarief

  Tarief

  Behandelingsduur aanvraag

  ≤ 5 uren

  > 5 uren additioneel per uur

  t.a.v. luchtvaartuigen

  – voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

  – voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

  € 252

  € 1.032

  € 166

  € 166

  t.a.v. overig

  € 1.032

  € 166

Artikel 2.22

Bij een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging van de erkenning in verband met splitsing of fusie van erkende rechtspersonen, benoemd in de artikelen 2.4 (AeMC), 2.7 (ATO), 2.8 eerste en tweede lid (MTOA), 2.12, eerste en tweede lid (MOA), 2.12, achtste lid (POA), 2.13 (CAO), 2.14 (AOC), 2.16 (CAMO), of een aanvraag voor eerste afgifte of wijziging na doorstart vanuit surseance of faillissement van een der voornoemde erkende rechtspersonen, is een uurtarief verschuldigd van € 166. Het te betalen tarief voor een erkenning in geval van een doorstart vanuit surseance of faillissement zal het tarief voor de eerste afgifte niet te boven gaan.

Artikel 2.23

Bij een aanvraag voor toestemming voor onderhoud in het buitenland, benoemd in artikel 38, tweede lid, van de Regeling nationale veiligheidsvoorschriften luchtvaartuigen, is de eigenaar c.q. houder als aanvrager een tarief verschuldigd van € 365.

Artikel 2.24

 • 2 Indien een aanvraag als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan door een niet-commerciële organisatie, is een tarief van 10% van het oorspronkelijke tarief verschuldigd.

Hoofdstuk 3. Sector scheepvaart

Afdeling 3.1. Tarieven binnenvaart

§ 3.1.1. Tarieven meting binnenvaartuigen

Artikel 3.1

 • 1 Voor de meting of de hermeting van een schip of een ponton ten behoeve van de afgifte van een meetbrief, hieronder begrepen het aanbrengen van ijkmerken of ijkplaten, is een tarief verschuldigd van € 1.719.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is voor de meting of de hermeting van een schip dat niet bestemd is voor het vervoer van goederen een tarief verschuldigd van € 1.051.

 • 3 Voor de controlemeting is een tarief verschuldigd van € 488.

Artikel 3.2

 • 1 Voor de afgifte van een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 188 en voor een verlenging van de meetbrief een tarief van € 188.

 • 2 Voor het aanbrengen van een wijziging in een meetbrief, zonder dat hiervoor een meting of hermeting plaatsvindt, is een tarief verschuldigd van € 188.

Artikel 3.3